Nagrodzeni w roku 2021

Stworzyli interesujące i bogate merytorycznie prace, w których napisali m.in. o tym, jak wykorzystać potencjał naszego miasta i jego walory. Często przedstawiali też śmiałe koncepcje urbanistyczne. Ich zaangażowanie i pomysły zostały docenione. W środę, 15 grudnia odbył się finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. Uroczystość zorganizowano online. W tym roku poziom prac był bardzo wyrównany, dlatego komisja konkursowa nie przyznała nagrody głównej, ale pięć wyróżnień.


W konkursie mogli wziąć udział studenci, którzy w swojej pracy dyplomowej opisali zagadnienia związane z naszym miastem. Poruszany temat musiał się koncentrować na rozwoju Gdyni i podnoszeniu jej konkurencyjności. Prace miały także odnosić się do przyjętych przez samorząd planów i programów. Do konkursu można było zgłaszać dyplomy obronione w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 września br.
Do tegorocznej edycji konkursu o nagrodę prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową na temat rozwoju gospodarczego naszego miasta zgłoszono sześć propozycji. Przyjrzała się im komisja konkursowa w składzie: Katarzyna Gruszka – naczelnik Wydziału Strategii Urzędu Miasta Gdyni (przewodnicząca jury), Małgorzata Czaja – pełnomocnik prezydenta Gdyni ds. otwartych danych, Agnieszka Kukiełko – naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni i Joanna Skibińska-Buryn – główny specjalista w Wydziale Strategii Urzędu Miasta Gdyni. W wyborze najlepszych prac pomógł też prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Wydziału Oceanografii i Geografii w Instytucie Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, który zrecenzował dyplomy.

W środę, 15 grudnia odbył się finał konkursu. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród zorganizowano w formie wirtualnej. W spotkaniu uczestniczyli: Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki, prof. dr hab. Tadeusz Palmowski z Uniwersytetu Gdańskiego, członkowie jury oraz nagrodzeni absolwenci i ich promotorzy.
– W tym roku werdykt był nietypowy. Komisja doszła do wniosku, że poziom prac jest tak wyrównany, iż nie można wyróżnić kogoś bardziej od innych, a zatem postanowiła odstąpić od przyznania nagrody głównej. W zamian przyznała pięć równorzędnych wyróżnień. Grono laureatów zdominowali absolwenci Politechniki Gdańskiej. Zakres tematyczny prac był bardzo zróżnicowany – od rozwiązań architektonicznych czy organizacji komunikacji wewnątrz dzielnicy, aż po kwestie smart city i zarządzania. To był wyjątkowo udany konkurs i cieszy nas, że pasja badawcza w wielu przypadkach łączy się z miłością do swojego miejsca zamieszkania – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.


Kto znalazł się wśród laureatów?

Jedno z wyróżnień otrzymał Jakub Korzekwa, który przygotował pracę inżynierską pt. „W poszukiwaniu tożsamości. Program i projekt przekształceń północno-wschodniego fragmentu dzielnicy Mały Kack w Gdyni”. Dyplom powstał na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pod kierunkiem dr inż. arch. Małgorzaty Kostrzewskiej.
– To dla mnie duże wyróżnienie i bardzo serdecznie za nie dziękuję. Dlaczego akurat Mały Kack? Znam tę dzielnicę, mieszkam tam i należę do rady dzielnicy. Ta praca pozwoliła mi jeszcze lepiej poznać ten teren. Chciałem się skupić na zagadnieniu tożsamości, aby sprawdzić, co wyróżnia tę część miasta i w oparciu o to złożyć puzzle, z których składa się ta dzielnica. Zależało mi na połączeniu wszystkiego w spójną całość – mówił podczas spotkania Jakub Korzekwa, wyróżniony w konkursie.

Jego praca jest poświęcona północno-wschodniej części Małego Kacka. Autor wskazał, że rzeka Kacza to cenny obiekt przyrodniczy na tym terenie. Wykonał też analizę społeczno-gospodarczą, która wykazała, że w dzielnica ta ma korzystne warunki demograficzne i mieszkaniowe. W oparciu o ankietę oraz mapy mentalne przygotował analizę tożsamości. Zaproponował kilka wariantów funkcjonalnych i kompozycyjnych możliwych rozwiązań. W celu stworzenia ładu przestrzennego stworzył założenie urbanistyczne, które zawiera zwartą zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną oraz strefę biurową wraz z ciągiem pieszo-jezdnym. Zaproponował także przekształcenie części ogródków działkowych w park działkowy, czyli ogólnodostępny teren zielony nad rzeką Kaczą.

Nagrodzono również Adama Labuhna. Napisał on pracę magisterką pt. „Smart city. Prawo w relacji ze sztuczną inteligencją i zarządzaniem”, która powstała na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Promotorem był prof. dr hab. Zdzisław Brodecki.
– Chciałbym bardzo podziękować za to niezwykłe dla mnie wyróżnienie. Zgodnie z agendą ONZ-u wyzwania cywilizacyjne naszego stulecia dotyczą w większości miast i obszarów miejskich. Stąd pomysł na temat pracy, a z miłości do Gdyni pomysł na to, aby umiejscowić to miasto i prawo – jako system – w tych cywilizacyjnych wyzwaniach. Z mojego punktu widzenia najważniejszym czynnikiem jest model zintegrowanego, inteligentnego zarządzania miastem i wszelkie aktywności zmierzające do cyfryzacji usług oferowanych przez Gdynię – mówił podczas uroczystości Adam Labuhn, wyróżniony w konkursie.

Autor w interesujący sposób przedstawił wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na rozwój prawa. Zwrócił też uwagę na jej wykorzystanie w życiu społeczno-gospodarczym. W rozdziale pt. „Smart city Gdynia – miasto przyszłości”w syntetyczny i precyzyjny sposób wskazał i omówił wybrane rozwiązania smart city wdrożone w Gdyni. Podkreślił, że zgodnie z przyjętą strategią rozwoju miasta realizacja poszczególnych inicjatyw z tego zakresu tworzy całościową i spójną koncepcję pozwalającą na wykonywanie wielu konkretnych zadań. Zaznaczył też rolę lokalnych regulacji prawnych jako ważnego czynnika rozwoju. Ponadto zauważył, że dzięki temu, iż miasto rozwija się w zgodzie z ideą smart city, do 2040 roku Gdynia będzie przystosowana do zmian klimatycznych i założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Kolejne wyróżnienie powędrowało do Anny Kolasy za pracę magisterską pt. „Na styku miasta i portu. Rewaloryzacja molo Rybackiego wraz z adaptacją dawnych gdyńskich chłodni rybnych”. Dyplom powstał na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, pod kierunkiem dr inż. arch. Anny Orchowskiej-Smolińskiej.
– Bardzo dziękuję za wyróżnienie. Jest mi ogromnie miło. To wiele dla mnie znaczy. Jestem z Gdyni i przez te wszystkie lata ona zawsze przewijała się w moich dyplomach. Zawsze zwracałam uwagę na waterfront, bo wydaje mi się, że to wizytówka Gdyni i miejsce, z którego to miasto pochodzi. Port jest sercem miasta i powinniśmy szczególnie się nim interesować i go pielęgnować – mówiła podczas uroczystości Anna Kolasa, wyróżniona w konkursie.

W swojej pracy autorka zaproponowała rewaloryzację molo Rybackiego i dawnych chłodni rybnych. Po analizie istniejących koncepcji zagospodarowania nabrzeża Angielskiego wskazała na duże nasycenie tego terenu elementami o wartościach kulturowych. Zaproponowana kompleksowa rewitalizacja tego obszaru zakłada ochronę elementów kulturowych portowych przestrzeni. Zdaniem autorki proponowany projekt przyczyni się do zwiększenia potencjału śródmieścia, zmieni zasięg reprezentacyjnych, publicznych przestrzeni oraz panoramę miasta. Według założeń dawne chłodnie mają mieć nową funkcję i zmienić się w Akademię Architektury lub bibliotekę. To wszystko może stanowić odpowiedź na procesy niekontrolowanej ekspansji portu na tereny miejskie.

Czwarta wyróżniona osoba to Beata Dłużniewska, która stworzyła pracę magisterską pt. „Przekształcenia funkcjonalno-przestrzenne jako narzędzie pokonywania barier komunikacyjnych wewnątrz dzielnicy. Nowa przestrzeń publiczna placu targowego w Orłowie”. To absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Promotorem pracy była dr inż. arch. Magdalena Podwojewska.
– Dziękuję za wyróżnienie. Jestem bardzo szczęśliwa. Czemu akurat Orłowo? Mieszkam w tej dzielnicy. Na przestrzeni lat zaobserwowałam, że plac Górnośląski to miejsce, które przyciąga zarówno gdynian, jak i mieszkańców Sopot i Gdańska. Patrząc na walory historyczne czy przyrodnicze, takie jak rzeka Kacza i zatoka, zauważyłam, że ten teren ma bardzo duży potencjał, dzięki któremu dzielnica mogłaby działać jeszcze lepiej. Chciałam wykorzystać to w swojej pracy i przedstawić wszystkie te obserwacje oraz przeanalizować je głębiej – mówiła podczas spotkania Beata Dłużniewska, wyróżniona w konkursie.

Autorka stworzyła projekt zagospodarowania i rewitalizacji placu targowego znajdującego się w Orłowie. Wskazuje, że w miejscu, gdzie zlokalizowana jest hala targowa, może powstać nowoczesny kompleks handlowo-usługowy z elementami prospołecznymi. Dzięki temu to miejsce stałoby się atrakcyjne dla mieszkańców. Nowy obiekt wpłynąłby na poprawę komunikacji z pozostałą częścią dzielnicy i miasta. Zrewaloryzowany plac targowy podkreśliłby także walory przyrodnicze i historyczne tego miejsca.

Ostatnie wyróżnienie trafiło do Beaty Butlewskiej. Napisała ona pracę magisterską pt. „Infrastruktura transportowa jako czynnik rozwoju inteligentnego miasta”, która powstała na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Promotorem był prof. dr hab. Andrzej Grzelakowski.
– Chciałabym bardzo podziękować za wyróżnienie. Jest mi niezmiernie miło, że moja praca została doceniona w taki sposób. Dlaczego postawiłam na taką tematykę? Bardzo interesuję się również urbanistyką. Wychodząc z założenia, że miasto jest dla ludzi, chciałam pokazać, co można zrobić, żeby stwarzało ono jak najlepsze warunki dla mieszkańców i żeby transport publiczny był szybki i wygodny – mówiła podczas uroczystości Beata Butlewska, wyróżniona w konkursie.

W swojej pracy autorka wskazała inteligentny transport jako jeden z elementów, które mają największe znaczenie dla zwiększania dostępności transportowej obszarów miejskich, wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców. Butlewska przeprowadziła również analizę stanu infrastruktury transportowej dwóch portowych miast – Helsinek i Gdyni. Wskazała, że dla dalszego rozwoju Gdyni ważne jest promowanie proekologicznych rozwiązań w obszarze transportu publicznego i odpowiedniego stylu życia mieszkańców. Zaproponowała też wdrożenie projektu ECCENTRIC, który ma na celu rozwój zrównoważonej mobilności w dzielnicach podmiejskich oraz wprowadzanie innowacyjnej logistyki transportu miejskiego. W rekomendacjach dla dalszego rozwoju Gdyni podkreśliła realizację zaplanowanych już inwestycji z zakresu infrastruktury transportu drogowego i szynowego.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody finansowe w wysokości 2 tysięcy złotych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Kamila Ciechorska
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 17.12.2021
Data udostępnienia informacji: 17.12.2021
Ostatnia aktualizacja: 20.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.12.2021 11:20 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
20.12.2021 11:17 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
17.12.2021 11:50 Dodanie informacji Kamila Ciechorska