Ocena formalna ofert „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do l. 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów”

W dniu 17 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 2406/20/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.06.2020 r.

przedmiot konkursu: 
WYBÓR REALIZATORÓW ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „ORGANIZACJA OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA LUB KLUBU DZIECIĘCEGO LUB PRZEZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW”
 
Komisja Konkursowa zgodnie oświadczyła, że konkurs ogłoszono prawidłowo. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zleceniodawcy.
I.  LICZBA OFERT I OŚWIADCZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ
KOMISJA KONKURSOWA STWIERDZIŁA, że wpłynęły 3 OFERTY (prawidłowo -  w ogłoszonym terminie).
 
Przewodniczący oraz każdy obecny członek Komisji Konkursowej po zapoznaniu się
z nazwami (nazwiskami) Oferentów przed otwarciem ofert - oświadczył, że:
a)     nie jest Oferentem,
b)     nie pozostaje z Oferentem w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia oraz, że nie jest związany z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
c)     nie pozostaje z Oferentem w stosunku nadrzędności służbowej.
 
II. OTWARCIE I ROZPATRYWANIE OFERT
 
1. Rozpatrywanie oferty w zakresie formalno – prawnym.
1.1 Rozpatrywano 3 oferty złożone przez dwa podmioty.
 
1) PEGAZ. LA sp. z o.o
ul. Koperkowa 2/ AB, Gdynia
2) EDU KRAINA sp. z o.o.
ul. Maryli 14, Gdańsk
3) EDU KRAINA sp. z o.o.
ul. Maryli 14, Gdańsk
 
1.2 Komisja Konkursowa po otwarciu i sprawdzeniu złożonych ofert pod względem formalno-prawnym stwierdziła, że:
 
żadna ze złożonych ofert nie spełnia warunków formalnych. Złożone dokumenty nie zawierały wymaganych dokumentów zgodnie z wymogami zapisanymi w pkt XII ogłoszonego konkursu.
 
2. Rozpatrzenie oferty pod względem oceny merytorycznej przedmiotu zamówienia.

W odniesieniu do powyżej wymienionych zastrzeżeń i uchybień formalno-prawnych odrzuca się oferty z dalszego etapu oceny tj. oceny merytorycznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Ostatnio zmodyfikował: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 22.06.2020
Data udostępnienia informacji: 22.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2020 11:22 Dodanie informacji Anna Melki