Konkurs pn. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów

PREZYDENT MIASTA GDYNI 
zarządzeniem nr 2312/20/VIII/O z dnia 22 maja 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów", w  formie wsparcia realizacji zadania.

Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 8 ust. 1 pkt. 2-3 lub art.36 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanych do prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gdyni rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.


Cel realizacji zadania
Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mieszkających na terenie Gminy Gdynia w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów.

W ramach konkursu planuje się przyznanie dotacji na zorganizowanie i zapewnienie opieki dla 200 dzieci z zastrzeżeniem, że dla żłobków możliwe jest dofinansowanie max. 100 miejsc, dla klubów dziecięcych max. 70 miejsc i max. 30 miejsc w ramach opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów.


Termin realizacji zadania:
Realizacja w okresie od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.12.2023 r.*
(dopuszcza się składanie ofert, których realizacja rozpocznie się od 01.09.2020 r. lub od 01.01.2021 r.).
Dofinansowane zostaną zadania których realizacja zakończy się nie wcześniej niż 31 grudnia 2023 r.

Termin składania ofert wyznacza się od 25 maja do 15 czerwca 2020 r.

Środki przeznaczone na realizację zadania:
Na realizację zadania przeznaczona została kwotę w wysokości: 4 140 000,00 zł  (słownie złotych: cztery miliony sto czterdzieści tysięcy), z czego:

1.   W roku 2020 (w okresie od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku) na realizację zadania zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości do 540 000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych).
2. W roku 2021 (w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 31.08.2021 roku) na realizację zadania zaplanowane zostały środki finansowe łącznej wysokości do 1200000, 00  zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych).
3. W roku 2022 (w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.08.2022 roku) na realizację zadania zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości do 1 200000, 00  zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych).
4. W roku 2023 (w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.08.2023 roku) na realizację zadania zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości do 1 200000, 00 zł (słownie: milion dwieście tysięcy złotych).
 
Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej do dnia 15 czerwca 2020 r (do godz. 16:00) w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, Gdynia 81-395, ul. Władysława IV 43, piętro II,  w jednym egzemplarzu, na obowiązującym wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.

Konkurs ogłoszony jest na podstawie:
art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
(t.j. Dz.U. z  2020 r. poz.  326 z późn. zm.)
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)AKTUALIZACJA TREŚCI (dotyczy powtórzonego załącznika - tj. wzoru umowy)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Anna Melki
Ostatnio zmodyfikował: Anna Melki
Data wytworzenia informacji: 24.05.2020
Data udostępnienia informacji: 24.05.2020
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.06.2020 12:46 Aktualizacja treści Anna Melki
24.05.2020 23:21 Aktualizacja treści Anna Melki
24.05.2020 23:19 Aktualizacja treści Anna Melki
24.05.2020 23:18 Aktualizacja treści Anna Melki
24.05.2020 23:16 Aktualizacja treści Anna Melki
24.05.2020 23:13 Aktualizacja treści Anna Melki
24.05.2020 23:13 Dodanie informacji Anna Melki
24.05.2020 23:12 Aktualizacja treści Anna Melki
24.05.2020 23:11 Aktualizacja treści Anna Melki