Konkurs - organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3


PREZYDENT MIASTA GDYNI ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów
 
 
I. PODSTAWA PRAWNA  
 
Konkurs ogłoszony jest na podstawie: art. 61 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 z późn. zm.)
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
 
II. ADRESAT KONKURSU
 
Konkurs skierowany jest do podmiotów, określonych w art. 8 ust. 1 pkt. 2-3 lub art. 36 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanych do prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gdyni rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, zwanych w dalszej części ogłoszenia konkursowego „Oferentami”.
 
 
III. FORMA REALIZACJI ZADANIA
 
Wsparcie realizacji zadania

IV. CEL REALIZACJI ZADANIA
 
Organizacja i zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mieszkających na terenie Gminy Gdynia w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów.
 
W ramach konkursu planuje się przyznanie dotacji na zorganizowanie i zapewnienie opieki dla maksymalnie 150 dzieci, w tym w roku 2021 dla 85 dzieci, w latach 2022 dla 150 dzieci i 2023 dla 150 dzieci.
 
 
V. TERMIN REALIZACJI ZADANIA
 
1.   Realizacja w okresie od dnia 15.09.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. (dopuszcza się składanie ofert, których realizacja rozpocznie się od 01.01.2022 r.).
2.   Dofinansowane zostaną zadania których realizacja zakończy się nie wcześniej niż 31 grudnia 2023 r.
 
VI. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
 
Gmina Miasta Gdyni
 
VII. ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA
 
Na realizację zadania przeznaczona została kwota w wysokości: 2 535 375 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy i trzysta siedemdziesiąt pięć złotych), z czego:
1. W roku 2021 (w okresie od dnia 15.09.2021 roku do dnia 31.12.2021 roku) na realizację zadania zaplanowane zostały środki finansowe łącznej wysokości do 193 375 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).
2. W roku 2022 (w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku) na realizację zadania zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości do 1 170 000 zł (słownie: milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
3. W roku 2023 (w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku) na realizację zadania zaplanowane zostały środki finansowe w łącznej wysokości do 1 170 000 zł (słownie: milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
 
VIII. PREZYDENT MIASTA GDYNI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:
  
1)       Odwołania konkursu bez podania przyczyny;
2)       Dokonania korekty treści ogłoszenia;
3)       Dokonania zmiany wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;
4)       Wezwania Oferenta w celu wyjaśnienia i usunięcia braków formalnych w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
5)       Negocjowania z Oferentami warunków i kosztów realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego zadania;
6)       Dokonania wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania;
7)       Przedłużenia terminu dokonania oceny formalnej i/lub rozstrzygnięcia konkursu;
8)       Przedłużenia terminu składania ofert.
 
IX. OPIS ZADANIA
 
1.   Zadanie polega na:  
Organizacji i zapewnieniu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (zwanej dalej także „opieką nad dziećmi do lat 3”), polegającej w szczególności na:
           a)       zapewnieniu dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
           b)       zagwarantowaniu dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
           c)       prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych dla wieku dziecka, i zgodny z zasadami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3;
           d)       współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka;
           e)       zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
            f)       zapewnieniu dzieciom opieki przez odpowiednią liczbę personelu o właściwych kwalifikacjach, zgodnie z zapisami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 
Ponadto w żłobku lub klubie dziecięcym lub podmiocie zatrudniającym dziennego opiekuna należy:
a)     zapewnić każdemu dziecku opiekę w dni robocze od poniedziałku do piątku od 6:00 do 17:00 w wymiarze do maksymalnie 10 godzin dziennie;
b)     zapewnić wyżywienie dzieciom objętym opieką, zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Wysokość kosztu musi być zgodna z Uchwałą nr XXX/994/21 Rady Miasta Gdyni i nie przekraczać 8,00 zł za dzień pobytu dziecka w żłobku.
Uwaga: koszt wyżywienia jest kosztem odrębnym i nie stanowi przedmiotu konkursu.
c)    zapewnić opiekę pielęgniarki lub położnej zgodnie z ustawą.
 
3.   Adresaci zadania: Rodziny z dziećmi w wieku do lat 3, mieszkające na terenie Gdyni, spełniające poniższe warunki (odpowiednio):
a)   dzieci przyjęte na wolne miejsca w żłobku /klubie dziecięcym/placówki zatrudniającej dziennego opiekuna, uczestniczące w corocznej rekrutacji do żłobków gminnych i wpisane na listę rezerwową obowiązującą w latach
2021 - 2023.
b)   w przypadku braku chętnych z rezerwowej listy osób oczekujących na przyjęcie do gminnego żłobka – oferent za zgodą Dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia, może przeprowadzić własną rekrutację uzupełniającą opartą na tożsamych zasadach punktacyjnych zgodnych z zasadami i wymogami uwzględnionymi w rekrutacji do żłobków gminnych w Gdyni.
 
 
X. WARUNKI REALIZACJI ZADANIA
 
1.  Zadanie może realizować podmiot, który:
 
a)     jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gdyni;
b)    zapewnia opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym także dzieciom z niepełnosprawnością;
c)     prowadzi żłobek lub klub dziecięcy lub świadczy usługi w ramach instytucjonalnej formy opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
d)    posiada niezbędną bazę lokalową przystosowaną do realizacji zadania publicznego, spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W przypadku podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce dodatkowo spełnienie wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2019 r., poz. 72);
e)  działa na podstawie statutu oraz zgodnie z regulaminem organizacyjnym (dotyczy żłobków lub klubów dziecięcych) o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz wytycznymi MRPIPS w zakresie dziennego opiekuna;
f)   posiada kadrę spełniającą wymagania określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna;
g)   zapewnia realizację zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, treścią niniejszego ogłoszenia oraz zawartą umową;
h)  złoży formularz ofertowy zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057);
i)   któremu, w ramach prowadzonych czynności nadzorczych nie wydano zaleceń pokontrolnych lub w przypadku, gdy takie zalecenia zostały wydane – nieprawidłowości usunięto.
 
2.  Planowany dzienny wymiar godzin opieki nad dzieckiem:
a)     określony zostanie w umowie, zawartej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka a Oferentem;
b)     maksymalnie wynosi 10 godzin dziennie;
c)     w okresie realizacji zadania publicznego Oferent może zaplanować przerwę wakacyjną w sprawowaniu opieki nad dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym lub opiece sprawowanej przez dziennego opiekuna, związaną z prowadzeniem prac remontowych i/lub urlopem wypoczynkowym pracowników, która nie spowoduje utraty prawa do otrzymania dotacji z Gminy Gdynia. Łączny wymiar takiej przerwy nie może przekroczyć miesiąca. Termin, w którym nie będzie sprawowana opieka nad dziećmi, Oferent określa w umowie, zawieranej z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Opłaty za pobyt i wyżywienie nie pobiera się podczas przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu żłobka.
 
3. Rekrutacja:
a)   Oferent wybrany do realizacji zadania będzie zobowiązany do przyjęcia do placówki dziecka, które brało udział w rekrutacji do gminnych żłobków i znajduje się na liście rezerwowej i posiada skierowanie od dyrektora gminnego żłobka;
b)   każdorazowego zgłaszania drogą mailową do Gdyńskiego Centrum Zdrowia (adres sekretariat@gcz.gdynia.pl) sytuacji zwolnienia się miejsca będącego przedmiotem dofinansowania w ramach niniejszego konkursu w celu przyjęcia kolejnego dziecka z listy rezerwowej;
c)    w przypadku braku chętnych z listy rezerwowej – oferent za zgodą Gdyńskiego Centrum Zdrowia może przeprowadzić własną rekrutację uzupełniającą opartą na tożsamych zasadach punktacyjnych zgodnych z zasadami i wymogami uwzględnionymi w rekrutacji do żłobków gminnych w Gdyni.
 
4.Prowadzenie i przekazywanie dokumentacji:
     1) Oferent będzie prowadził następującą dokumentację:
a)  dokumentację dzieci zapisanych i uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego lub punktu opieki świadczonej przez dziennego opiekuna, w tym w szczególności: codzienne listy obecności dzieci podpisywane przez rodziców/opiekunów prawnych, umowy zawarte z rodzicami/opiekunami prawnymi, deklaracje godzinowego pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, punktu opieki świadczonej przez dziennego opiekuna. W przypadku dłuższej tj. powyżej 14 dni nieobecności dziecka w placówce/ potwierdzanie absencji na podstawie oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych;
b) w przypadku prowadzenia rekrutacji uzupełniającej na miejsca współfinansowane przez Gminę Gdynia – Oferent musi posiadać dokumentację tego procesu (m.in.: formularze zgłoszeniowe, oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych);
c)  wyodrębnioną dokumentację księgową zadania publicznego w zakresie ewidencji środków finansowych pochodzących z dotacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;
d) dokumentację księgową w zakresie ewidencji wpłat rodziców/opiekunów prawnych, prowadzoną w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych kwot wpłaconych przez rodziców/opiekunów prawnych z tytułu m. in. opłaty za opiekę nad dzieckiem, opłaty za wyżywienie;
e)  sprawozdawczość statystyczną na zasadach określonych w przepisach  powszechnie obowiązujących;
f)   rejestr skarg i wniosków obejmujący skargi wniesione pisemnie oraz skargi wniesione ustnie do protokołu.
 
2)   Oferent, w celu rozliczenia opieki nad dziećmi, będzie zobowiązany do przekazywania Gdyńskiemu Centrum Zdrowia kwartalnych zestawień informacyjnych (wzór zestawienia informacyjnego stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy) o liczbie dzieci objętych opieką, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, którego dotyczy zestawienie informacyjne. W roku 2021 zestawienie dotyczy 3,5 miesiąca (załącznik nr 1 do wzoru umowy).
 
3)   W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w miesięcznych zestawieniach informacyjnych o liczbie dzieci objętych opieką, o których mowa w pkt 2, Oferent będzie zobowiązany do złożenia korekty kwartalnego zestawienia informacyjnego w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości.
 
4)   Oferent, w terminach wskazanych w umowie, będzie sporządzać sprawozdanie częściowe i końcowe (Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do wzoru umowy).
 
5)   Oferent jest zobowiązany do przekazywania Gdyńskiemu Centrum Zdrowia danych, informacji i sprawozdań wymaganych przez odpowiednie organy i instytucje, w wyznaczonym zakresie i terminach.
 
6)   W celu umożliwienia kontroli prawidłowości wykorzystywania otrzymanej dotacji, Oferent zobowiązany jest do zamieszczania na dokumentach źródłowych stwierdzających dokonanie operacji gospodarczych, sfinansowanych ze środków dotacji z budżetu Gminy Miasta Gdyni, opisu o treści:
„Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Miasta Gdyni, w...... roku, w kwocie......zł, na podstawie umowy nr............................. zawartej w dniu..............” oraz pieczęci i podpisu osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta.
7)   Oferenci, którzy będą realizować zadanie publiczne, będą zobowiązani do przechowywania dokumentów wytworzonych w związku z realizacją zadania publicznego przez okres co najmniej 5 lat, licząc od końca roku, w którym dotacja została rozliczona.
5. Postępowanie skargowe:
a)   Skargi na realizację opieki nad dziećmi do lat 3 sprawowanej przez Oferenta, które wpłyną do Oferenta, Oferent rozpatrzy we własnym zakresie. Oferent zobowiązany jest niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od daty otrzymania skargi) powiadomić Gdyńskie Centrum Zdrowia o wpłynięciu skargi i sposobie jej rozpatrzenia.
b)   Jeżeli skarga na realizację przez Oferenta opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zostanie złożona bezpośrednio do Wiceprezydenta Gdyni ds. jakości życia Oferent zostanie o tym fakcie niezwłocznie powiadomiony drogą poczty elektronicznej, a w przypadkach wymagających pilnej interwencji drogą telefoniczną. Oferent - po otrzymaniu powiadomienia - ma obowiązek niezwłocznego (jednak nie później niż w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania powiadomienia) ustosunkowania się do tej skargi oraz złożenia wyjaśnienia, dotyczącego powodów zaistniałych nieprawidłowości i sposobu ich usunięcia.
6. Monitoring realizacji zadania publicznego:
a)    Bieżący monitoring realizacji zadania prowadzą pracownicy Gdyńskiego Centrum Zdrowia. W przypadku stwierdzenia, w wyniku bieżącej kontroli, nieprawidłowości lub uchybień w sposobie realizacji zadania, Oferent zobowiązany jest - w terminie wskazanym w protokole pokontrolnym - poinformować Gdyńskie Centrum Zdrowia o sposobie usunięcia tych nieprawidłowości lub uchybień.
b)    Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do zweryfikowania rzeczywistej liczby dzieci, nad którymi sprawowana jest opieka, w stosunku do liczby miejsc oferowanych przez Oferenta w ofercie konkursowej.
7. Obowiązki Oferenta dotyczące ochrony danych osobowych:
Oferent jest administratorem danych osobowych, pozyskanych w trakcie realizacji zadania publicznego i spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dotyczące zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
8. Obowiązki informacyjne i inne Oferenta:
 
1)   Oferenci, których oferty zostaną wybrane w otwartym konkursie ofert oraz będą realizować zadanie publiczne są zobowiązani do udostępniania informacji publicznej na zasadach i w trybie określonym w art. 4a, 4b, 4c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057),
2)   Oferent będzie zobowiązany do zamieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego oraz na stronie internetowej Oferenta informacji o:
a)   zakresie i miejscach realizacji zadania publicznego;
b)   godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego lub innej formy opieki świadczonej przez dziennego opiekuna;
c)    wysokości kwoty dotacji przekazywanej przez Gminę Gdynia z tytułu opieki nad jednym dzieckiem w jednym okresie rozliczeniowym;
d)   wysokości miesięcznej opłaty za opiekę nad dzieckiem, ponoszonej przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, stawce dziennej wyżywienia oraz wysokości innych opłat ponoszonych przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, w tym m.in. opłaty za fakultatywne zajęcia dodatkowe;
e)   danych kontaktowych do Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
 
3) Oferent jest zobowiązany do dokonywania samodzielnych zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów, w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3.

4) Oferent zobowiązuje się do umieszczania wszystkich materiałów, a w szczególności plakatów, reklam oraz ogłoszeń promocyjnych i informacyjnych, zgodnie z obowiązującym prawem i w miejscach dozwolonych.
 
5) Oferent, realizując zadanie, będzie zobowiązany do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305).
 
6) Gmina Gdynia będzie uprawniona do rozpowszechniania w dowolnej formie w prasie, radiu, telewizji, internecie oraz innych publikacjach nazwy Oferenta oraz jego adresu, przedmiotu i celu, na który przyznano środki finansowe, a także informacji o wysokości przyznanych środków.
 
7) Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie wypadki i szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie w związku z wykonywaniem zadania publicznego oraz poniesie wszystkie koszty związane z wypłatą odszkodowań.
 
8) Oferent zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności związanej z realizacją przedmiotowego zadania publicznego. Okres obowiązywania ochrony, wynikającej z umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie może być krótszy niż okres realizacji przedmiotowego zadania publicznego. Oferent zobowiązany będzie do przedłożenia Gdyńskiemu Centrum Zdrowia kopii tego dokumentu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zawarcia umowy na realizację zadania publicznego. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji zadania publicznego, Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia kopii nowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej dalszy okres realizacji zadania publicznego. Kopię umowy o kontynuacji okresu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej Oferent przedkładać będzie Gdyńskiemu Centrum Zdrowia w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty wygaśnięcia pierwotnej umowy ubezpieczenia.
 
9) Oferent, w celu ochrony środowiska, jest zobowiązany do podejmowania w miarę możliwości działań polegających w szczególności na wyeliminowaniu przedmiotów jednorazowego użytku, wykonanych z plastiku i zastąpieniu ich przedmiotami wytworzonymi z materiałów biodegradowalnych.
 
10) Warunki płatności i rozliczenia dotacji oraz szczegółowe zapisy dotyczące realizacji zadania publicznego określa umowa w sprawie udzielenia dotacji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego.
 
 
XI. KOSZTY REALIZACJI ZADANIA
 
1.    Gmina Gdynia będzie współfinansować koszt opieki nad dziećmi do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub sprawowanej przez dziennego opiekuna zgodnie z warunkami konkursu, wyłącznie w przypadku opieki sprawowanej w wymiarze do maksymalnie 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
2.    Niniejszy konkurs nie obejmuje współfinansowania usługi wyżywienia dzieci. Koszt wyżywienia dzieci objętych opieką stanowi odrębny koszt, który jest pokrywany przez rodziców/opiekunów prawnych w formie odrębnej opłaty i nie może być składową kosztów przedstawionych w ofercie.
3.    Gmina Gdynia będzie współfinansować wyłącznie koszty opieki nad dziećmi, które  zostały przyjęte do żłobka lub klubu dziecięcego lub miejsca sprawowania opieki przez dziennego opiekuna zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Gdynia w niniejszym konkursie.
4.    Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.
5.    Okres rozliczeniowy, przyjęty na potrzeby realizacji niniejszego zadania, jest równy kwartałowi, począwszy od pierwszego dnia roboczego miesiąca do ostatniego dnia roboczego trzeciego miesiąca tego kwartału, z wyjątkiem pierwszych 3,5 miesiąca realizacji zadania w roku 2021 – tj. od 15.09.2021 do 31.12.2021 r.
6.    Kwota współfinansowania przez Gminę Gdynia kosztów opieki sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego lub miejsca sprawowania opieki przez dziennego opiekuna wynosi 650 zł brutto za jeden miesiąc sprawowania opieki nad jednym dzieckiem w latach 2021 – 2023 (w wyjątkiem miesiąca września 2021 r., w którym wysokość dofinansowania wynosi 325 zł brutto).
7.    Opłaty za pobyt w żłobku ponoszone przez rodziców / opiekunów dziecka nie mogą być wyższe niż opłaty za pobyt dziecka w żłobku gminnym określone właściwą uchwałą Rady Miasta Gdyni. W dacie ogłoszenia konkursu obowiązują opłaty określone uchwałą nr XXX/994/21 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
Opłata za pobyt do 10 godzin wynosi 10% przeciętnego wynagrodzenia oraz 8,5% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku, gdy co najmniej jeden z rodziców posiada kartę mieszkańca. W przypadku zmiany wysokości opłat za pobyt dziecka obowiązujących w żłobkach samorządowych w czasie trwania umowy, opłata za pobyt pobierana przez podmiot realizujący zadanie nie może przekraczać zmienionej kwoty.
8.   Gmina Gdynia będzie przekazywać Oferentowi kwoty dotacji w następujący sposób:
 1) za okres od 15.09.2021 do 31.12.2021 r. w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy,
 2) kolejne - cyklicznie, w formie kwartalnych transz na początku każdego kwartału rozliczeniowego, w terminie 10 dni roboczych, licząc od dnia przedłożenia przez Oferenta prawidłowo wypełnionego formularza zestawienia informacyjnego o liczbie dzieci objętych opieką,
3) zasada cyklicznego kwartalnego wypłacania na początku każdego kwartału rozliczeniowego obowiązuje od roku 2022 do końca umowy.
9. Brak przedłożenia kwartalnego zestawienia informacyjnego o liczbie dzieci objętych opieką skutkować będzie wstrzymaniem wypłaty kolejnej transzy dotacji.
10.   Jeżeli w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy w sprawie organizacji opieki dla dzieci do lat 3 Oferent nie zawrze umów na opiekę nad zadeklarowaną w ofercie liczbą dzieci, Gmina Gdynia zastrzega sobie prawo do odpowiedniego zmniejszenia kwoty dotacji. Zakres zmian określony zostanie szczegółowo w treści aneksu do umowy.
11.   Oferent może pobierać od rodziców/opiekunów prawnych dzieci, poza opłatą miesięczną za sprawowanie opieki wskazaną w kosztorysie do oferty realizacji zadania publicznego, opłaty wynikające z prowadzonej działalności związanej z opieką nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym m.in. opłaty za wyżywienie (wysokość kosztu musi być zgodna z Uchwałą nr XXX/994/21 Rady Miasta Gdyni i nie przekraczać 8,00 zł za dzień pobytu dziecka w żłobku.
1) W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny wyrazi wolę korzystania przez dziecko z fakultatywnych odpłatnych zajęć dodatkowych, Oferent będzie zobowiązany do zawarcia z rodzicem/opiekunem prawnym odrębnej umowy niż umowa na sprawowanie opieki nad dzieckiem. W umowie powinny być zawarte zapisy o prawie do rezygnacji przez rodzica/opiekuna prawnego z tych zajęć w każdym czasie.
2) Oferent nie może warunkować zawarcia umowy na sprawowanie opieki nad dzieckiem od zawarcia ww. umowy na fakultatywne zajęcia dodatkowe.
3) Oferent musi zapewnić profesjonalną opiekę dzieciom, które nie uczestniczą w dodatkowych zajęciach - w trakcie ich trwania.
12.    Przekazane środki finansowe z dotacji Oferent jest zobowiązany wykorzystać do ostatniego dnia realizacji zadania, w każdym roku jego realizacji, tj.:
1)   za opiekę sprawowaną w okresie od dnia 15 września 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Oferent jest zobowiązany wykorzystać kwotę dotacji w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.,
2)   za opiekę sprawowaną w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Oferent jest zobowiązany wykorzystać kwotę dotacji w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r.
3)   za opiekę sprawowaną w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Oferent jest zobowiązany wykorzystać kwotę dotacji w terminie do dnia 31 grudnia 2023 r.
13.  Środki niewykorzystane w terminach określonych w pkt 12 podlegają zwrotowi zgodnie z zasadami określonymi w umowie w sprawie udzielenia dotacji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia konkursowego.
14.  W rozliczeniu dotacji uwzględnia się w szczególności:
1)    koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie publiczne,
2)    koszty eksploatacyjne lokalu (np. koszt czynszu, wynajmu, gaz, energia elektryczna, ciepła i zimna woda, ścieki, ogrzewanie),
3)    koszty administracyjne, np. obsługa księgowa zadania, internet (abonament i/lub administrowanie strony internetowej), usługi telekomunikacyjne (abonament i/lub rozmowy telefoniczne), koszt utrzymania lokalu w czystości, koszt zakupu środków czystości oraz środków do ochrony osobistej,
4)    inne koszty wynikające ze specyfiki realizowanego zadania, np. badania lekarskie pracowników, obowiązkowe badania sanitarno-epidemiologiczne, szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
15.  W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane w szczególności:
1)     wydatki z tytułu opłat i kar umownych, a także podatku od towarów i usług - jeżeli nie stanowi on kosztu działalności;
2)     dowody księgowe wewnętrzne (własne) wystawione przez Zleceniobiorcę,
(np. faktury wewnętrzne), które nie generują rozchodu środków finansowych;
3)     dokumenty (faktury, rachunki) wystawione przed datą rozpoczęcia realizacji zadania i po dacie jego zakończenia;
4)     zobowiązania, regulowane w formie kompensaty rozrachunków (art. 498 kodeksu cywilnego) lub barterów (wymiany towarów lub usług), które nie są związane z rozchodem środków pieniężnych z kasy czy z rachunku bankowego;
5)     zakup środków trwałych;
6)     zakupy i wydatki inwestycyjne, remonty i adaptacje pomieszczeń, wyposażenie żłobka o okresie użytkowania dłuższym niż okres realizacji zadania określony w umowie;
7)     odpisy amortyzacyjne;
8)     ryczałt na jazdę po mieście, karty telefoniczne oraz inne koszty o charakterze ryczałtowym, których nie można jednoznacznie przypisać do realizowanego zadania;
9)     dotowanie tego samego kosztu z kilku publicznych źródeł finansowania,
10)  pokrycie deficytu oraz refundacja kosztów zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć, rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;
11)  koszty uzyskania odpisów KRS, zakupu pieczątek, wyrabiania szyldów i innych kosztów o podobnym charakterze, które związane są z bieżącą działalnością Oferenta;
12)  zakup licencji, nabywanie uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywanym zadaniem, z wyjątkiem kosztów szkolenia z zakresu udzielania dziecku pierwszej pomocy;
13)  koszty procesów sądowych;
14)  inne, których nie można uznać za związane z realizowanym zadaniem.
  
XII. ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE  SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1.   Pełnomocnictwa lub upoważnienia w przypadku składania ofert przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.
2.   Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3.
W celu udokumentowania przez Oferenta posiadania doświadczenia w prowadzeniu działalności w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 konieczne jest złożenie wraz z ofertą pisemnego oświadczenia, z którego będzie wynikać faktyczny okres prowadzenia ww. działalności.
Inne dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w opiece nad dziećmi do lat 3 to w szczególności:
- świadectwa pracy, w których pracodawca potwierdza spełnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi w wieku do 3 lat,
- umowy zlecenia, umowy wolontariackie z realizacji usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- pisemnie poświadczenia odbytego stażu i praktyk w opiece nad dziećmi do lat 3.
W ww. dokumentach musi być zawarty okres sprawowania opieki nad dziećmi i musi z nich wynikać wiek dziecka bądź dzieci, nad którymi była sprawowana opieka.
3.   Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (np.: umowa najmu/dzierżawy, akt notarialny). Dokument poświadczający zabezpieczenie praw do lokalu na realizację zadania wynikającego z umowy na okres nie krótszy niż określony w umowie.
4.   Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.   Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne albo potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6.   Oświadczenie Oferenta o treści:
„Oświadczam, że wobec mnie tj. ........................ (imię i nazwisko) nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, karno-skarbowe ani też postępowanie karne z tytułu popełnienia przestępstwa przeciwko dzieciom, jak również nie byłem/-am karany/-a za popełnienie takiego przestępstwa”.
 
Oświadczenie jw. powinno być podpisane czytelnie przez składającego i opatrzone datą złożenia.
 
W przypadku spółki cywilnej oświadczenie powinien złożyć każdy ze wspólników, natomiast w przypadku spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń – każdy członek zarządu.
7.    Zaświadczenie o niekaralności (z Krajowego Rejestru Karnego), wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz Informacja z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym dotyczące Oferenta, potwierdzające, że Oferent nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne, dotyczy: dyrektora żłobka, osoby kierującej pracą klubu dziecięcego, opiekunów, pielęgniarek, położnych, wolontariuszy lub innych osób zatrudnionych do wykonywania pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym.
W przypadku spółki cywilnej zaświadczenie o niekaralności oraz Informację z Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym powinien przedłożyć każdy ze wspólników, natomiast w przypadku spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń – każdy członek zarządu.
8.    Dokumenty potwierdzające ukończenie przez opiekunów i wolontariuszy szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy (oświadczenie aktualne ważne przez dwa lata).
9. Oświadczenia formalne dotyczące:
1)   potwierdzenia zakresu prowadzonej działalności zgodnej z ogłoszonym konkursem na realizację zadania publicznego; 
2)   pobierania opłat od rodziców/opiekunów prawnych dzieci;
3)   terminu związania ofertą;
4)   przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
5)   niezalegania z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenie społeczne oraz wszelkich innych należności o charakterze publicznoprawnym i cywilnoprawnym;
6)   niezalegania z płatnościami na rzecz Gminy Gdynia (czynsz, zwrot dotacji lub jej części itp.);
7)   zgodności informacji podanych w ofercie i złożonych załącznikach ze stanem prawnym i faktycznym;
8)   posiadania upoważnienia przez osobę składającą podpisy na ofercie, dokumentach
i złożonych załącznikach do tych czynności, zgodnie z dokumentem określającym status prawny podmiotu (odpis z właściwego rejestru/ewidencji) lub zgodnie z innym dokumentem, jeśli upoważnienie do reprezentowania podmiotu nie wynika wprost z dokumentu określającego jego status prawny.
10. Oświadczenia wynikające z zakresu realizowanego zadania dotyczące:  
1)   przestrzegania przepisów art. 15 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
2)   posiadania statutu żłobka i/albo klubu dziecięcego, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
3)   posiadania regulaminu organizacyjnego żłobka lub klubu dziecięcego, o którym mowa w art. 12 i art. 21 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
4)   posiadania programu zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniającego rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka;
5)   realizacji zadania zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;
6)   prowadzenia rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca współfinansowane przez Gminę Gdynia, zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi przez Gminę Gdynia.
11. Inne dokumenty wynikające ze składanej oferty.
Wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty należy składać w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

XIII. OCENA OFERT
Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
Oceny oraz wyboru ofert dokonuje Komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdyni.
 
1) Ocena formalna obejmuje:
1)   złożenie oferty w jednym egzemplarzu na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osoby upoważnione, zgodnie z przedłożonymi dokumentami;
2)   złożenie wymaganych pieczątek Oferenta w miejscach wskazanych w ofercie;
3)   wypełnienie w ofercie właściwych miejsc, rubryk, tabel (nie należy zostawiać w ofercie pustych miejsc, rubryk, tabel; w przypadku gdy Oferent nie odnosi się do wszystkich informacji - z wyjątkiem pkt. IV blok A oferty - należy wpisać w tabeli/ rubryce/miejscu oferty adnotację; „nie dotyczy”, a w kosztorysie „0”);
4)   poprawność kalkulacji kosztów pod względem formalnym;
5)   kompletność dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ogłoszeniu.
 
2) Ocena merytoryczna oparta jest o poniższe kryteria, gdzie maksymalna suma punktów przypadających na jedną osobę w Komisji konkursowej dla miejsc nowych wynosi 49 punktów.
 
KRYTERIA OCENY
 
1. Możliwość realizacji zadania przez Oferenta (zgodność merytoryczna oferty z opisem zadania).
Uwaga: W przypadku nie spełnienia niniejszego kryterium oferta zostanie odrzucona i nie będzie podlegała dalszej ocenie merytorycznej.
spełnia/nie spełnia
2. Zasoby kadrowe
Uwagi:
1.  Ocena będzie dokonywana na podstawie danych wynikających z załącznika nr 2 do oferty pn. „Wykaz kadry”.
2. W „Wykazie kadry” należy wykazać całą kadrę opiekuńczą  zatrudnioną w żłobku lub klubie dziecięcym lub miejscu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna na dzień składania oferty (wszystkie zatrudnione opiekunki dziecięce). Nie dopuszcza się składania przez Oferenta oświadczenia o gotowości zatrudnienia kadry.
spełnia/nie spełnia
3. Dodatkowa kadra opiekuńcza ponad wymaganą w ustawie liczbę w stosunku do liczby dzieci na miejsca nowe i kontynuowane łącznie.
Oferent otrzyma dodatkowe punkty jeżeli zaoferuje co najmniej jeden pełny etat opiekuńczy ponad wymagane minimum ustawowe (w miejscu świadczenia usługi w ramach konkursu), o którym mowa w art. 15 (w przypadku żłobków i klubów dziecięcych) lub art. 38 (w przypadku dziennych opiekunów) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
0 pkt lub 5 pkt
4. Dodatkowa kadra specjalistyczna
Zatrudnienie lub zapewnienie usług specjalistów np. psychologa, logopedy, fizjoterapeuty (za każdego specjalistę przyznaje się 1 pkt z zastrzeżeniem, że oferta może maksymalnie uzyskać 5 pkt.).
0 pkt do 5 pkt
5. Warunki organizacyjne żłobka i/albo klubu dziecięcego.
od 0 do 13 pkt
5.1.
I. Atrakcyjność posiadanej bazy lokalowej w tym:  np.: ilość sal, opis szczegółowy sali i pomieszczeń, wyposażenie, w tym odpowiednie umeblowanie, materiały dydaktyczne, zabawki edukacyjne itp.
od 0 do 10 pkt
II. Plac zabaw, taras, weranda.
W przypadku oferty obejmującej jedną placówkę Oferent otrzyma w niniejszym kryterium:
a) 1 pkt pod warunkiem posiadania tarasu lub werandy,
b) 2 pkt pod warunkiem zapewnienia dostępu do placu zabaw znajdującego się w odległości nie większej od 500 m od punktu opieki,
c) 3 pkt pod warunkiem posiadania własnego placu zabaw.
Liczba punktów wskazana w pkt a, b i c nie podlega sumowaniu.
II. W przypadku oferty obejmującej kilka lokalizacji punktacja jw. będzie naliczana dla każdego miejsca odrębnie, a następnie liczona będzie średnia liczba punktów ze wszystkich placówek/miejsc opieki.
Od 0 do 3 pkt
6. Doświadczenie podmiotu w realizacji zadania, w tym:
od 0 pkt. do 6 pkt
6.1.
I. Co najmniej 12–miesięczne prowadzenie działalności w zakresie opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 (liczone wg stanu na dzień złożenia oferty).
0 pkt lub 2 pkt
II. Co najmniej 24–miesięczne prowadzenie działalności w zakresie opieki dziennej nad dziećmi w wieku do lat 3 (liczone wg stanu na dzień złożenia oferty).
0 pkt lub 4  pkt
7. Lokalizacja żłobka lub klubu dziecięcego lub miejsca opieki sprawowanej przez opiekuna dziennego w obrębie dzielnic *:
a)    Chwarzno-Wiczlino
b)    Karwiny,
c)    Wielki Kack,
d)    Mały Kack,
* za każdą ze wskazanych można otrzymać po 3 pkt.
od 0 pkt. do 12 pkt
8. Opieka nad dziećmi z niepełnosprawnościami
od 0 pkt lub 2 pkt
8.1 Dostosowanie placówki do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującymi przepisami
0 pkt lub 2 pkt
9. Program merytoryczny
Ocenie podlega: program zajęć edukacyjnych i wychowawczych, oferta opiekuńcza oraz pielęgnacyjna, różnorodność zajęć, dostosowanie programu dla różnych grup wiekowych - w RAMACH opłacanego czesnego.
od 0 pkt do 5 pkt
10. Godziny pracy placówki
Możliwość pracy placówki w godzinach od 6.00 do 18.00
Od 0 do 1 pkt
RAZEM 0 – 49 pkt.
 
XIV. MIEJSCE I ZASADY SKŁADANIA OFERT
 
1.   Oferty należy składać w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, Gdynia 81-395, ul. Władysława IV 43, piętro II, w godz. 8:00 – 16.00, w jednym egzemplarzu, na obowiązującym wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia wraz z załącznikami oraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.
2.   Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnić maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym drukowanym, wraz z ponumerowaniem i zaparafowaniem każdej strony.
3.   Ofertę należy sporządzić w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów (bindowanie, zszywanie i in.).
4. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę na organizację opieki w formie żłobka i/ albo klubu dziecięcego lub w ramach form opieki świadczonych przez dziennego opiekuna. Oferta może uwzględniać kilka lokalizacji, przy czym dla każdej z nich muszą być spełnione warunki, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym. W przypadku złożenia większej liczby ofert przez jednego Oferenta na to samo zadanie, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z jej przyjęciem i zleceniem zadania do realizacji.
6.   Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej opisanej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta oraz nazwy konkursu wg wzoru: Konkurs - Organizacja opieki sprawowanej w formie żłobka i/albo klubu dziecięcego lub opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów nad dziećmi w wieku do lat 3”.
7.   W przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data jej wpływu do Gdyńskiego Centrum Zdrowia, a nie data stempla pocztowego.
8.   W przypadku składania oferty z dokumentami osobiście przez Oferenta w sekretariacie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, Oferent otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą wpływu na kopii oferty, przygotowanej przez Oferenta.
9.   Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
10.Gmina zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w trybie pilnym w celu wyjaśnienia i usunięcia braków formalnych z zastrzeżeniem , ze Oferent musi się zgłosić i usunąć braki w terminie 2 dni roboczych.
11.Oferty wraz z załącznikami oraz wymaganymi dokumentami i oświadczeniami nie będą zwracane Oferentowi.
12.Pytania dotyczące konkursu przyjmowane będą wyłącznie drogą mailową na adres sekretariat@gcz.gdynia.pl.
 
XV. TERMIN SKŁADANIA OFERT
do dnia 25 sierpnia 2021. do godz. 16.00.
 
XVI. TERMIN ROZPATRYWANIA OFERT
 
1. weryfikacja formalna – do dnia 27 sierpnia 2021 r.
2. ocena merytoryczna  - do dnia 2 września 2021 r.
  
XVII. INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
 
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona do dnia 9 września 2021r.:
1.    W Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.gdynia.pl w zakładce Gdyńskie-Centrum-Zdrowia
2.    Na stronie internetowej Gdyńskiego Centrum Zdrowia : www.gcz.gdynia.pl
3.    Na tablicy ogłoszeń w Gdyńskiego Centrum Zdrowia, Gdynia 81-395,  ul. Władysława IV 43, piętro II.

XVIII.  INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH TEGO SAMEGO RODZAJU
 
Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miasta Gdynia w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
W latach 2019 i 2020 na realizację zadania objętego konkursem przeznaczano łącznie z budżetu Gminy Miasta Gdyni 148.500 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych).

XIX. ZAŁĄCZNIKI
 
1.    Załącznik nr 1 - wzór oferty z załącznikami
2.    Załącznik nr 2 - wzór umowy z załącznikami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Melki
Wprowadził informację: Joanna Kowalewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Kowalewska
Data wytworzenia informacji: 04.08.2021
Data udostępnienia informacji: 04.08.2021
Ostatnia aktualizacja: 10.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.09.2021 13:36 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
26.08.2021 13:21 Aktualizacja treści Joanna Kowalewska
04.08.2021 13:44 Dodanie informacji Joanna Kowalewska