Nabór wniosków skierowany do szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i przedszkoli, na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień

1. Obsługa naboru:
Część merytoryczna:
Dział Profilaktyki, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień, 81- 338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 3/5,  telefon 537-137-217;
e-mail: profilaktyka@opitu.pl; www.opitu.pl
 
Część finansowa:
Wydział Edukacji Urząd Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, ul. Śląska 35/37 pok. C101
telefon (centrala) (58) 761-77-00; fax: (58) 761-77-03
e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl; 

2. Opis szczegółowych warunków naboru:
Wnioski można składać w celu realizacji części V Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020 oraz
części V Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na lata 2016 – 2020.
W ramach naboru dofinansowane będą następujące działania (do wyboru przez Wnioskodawcę):
a)     programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Państwową Agencje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA),   Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN).
b)     autorskie programy profilaktyki uzależnień, napisane zgodnie z wytyczonymi standardami,
c)      socjoterapia,
d)     programy profilaktyczne uwzględniające rodziców (np. grupa psychoedukacyjna dla rodziców),
e)     zakup pomocy terapeutycznych i doposażenia (przy wskazaniu, do jakich działań profilaktycznych zostaną wykorzystane).
      
Przy planowaniu działań profilaktycznych z dziećmi lub rodzicami należy pamiętać iż:
- działania profilaktyczne powinny mieć charakter ciągły i trwać minimum 3 miesiące (rekomenduje się pracę całoroczną),
- grupa powinna się spotykać systematycznie minimum 1 raz w tygodniu,
- zajęcia grupowe powinny prowadzić 2 osoby (posiadające wykształcenie kierunkowe, kursy i szkolenia uprawniające do realizacji projektu), obie osoby prowadzące powinny być obecne podczas zajęć,
- rekomenduje się uwzględnienie pracy z rodzicami oraz kontakt indywidualny z podopiecznym (diagnoza, rozmowy indywidualne),
- na koordynację projektu można przeznaczyć maksymalnie 15 godzin.
 
Dopuszczalne są zmiany związane z częstotliwością spotkań, liczebnością grupy lub realizatorów, jednak muszą one zostać uzasadnione w punkcie: dodatkowe informacje i uwagi.
 
Rekomendujemy, aby wszystkie działania były planowane w taki sposób, aby w sytuacji zamknięcia placówki z powodu zagrożenia epidemicznego były możliwe do zrealizowania w formie zdalnej np. z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.

Pamiętając, iż jednym z istotnych czynników chroniących są prawidłowe, bliskie relacje z innymi, zachęcamy, aby programy profilaktyczne w ramach Szkolnych Programów Profilaktyki Uzależnień miały w swoich założeniach wspieranie budowania więzi międzyludzkich, wzajemnie pomiędzy uczniami, pomiędzy uczniem a rodzicem, a także pomiędzy uczniem a nauczycielem. Można to osiągnąć stosując m.in. metodę tutoringu (w relacji uczeń-nauczyciel, ale także uczeń-uczeń) lub angażując dzieci i młodzież w aktywności wymagające od nich współdziałania w osiąganiu wspólnego celu (np. metoda pracy projektem).
Obecna sytuacja pandemii w wielu osobach budzi lęk, dlatego szczególnie ważne jest dbanie o dobrostan psychiczny poprzez wspieranie strategii sprzyjających adaptacyjnym sposobom regulowania napięcia emocjonalnego. Programy mające na celu edukację emocjonalną, naukę samoregulacji emocji (Self-Reg), uczące technik obniżania stresu i napięcia emocjonalnego, a także wykorzystujące techniki mindfulness mogą sprzyjać zmniejszeniu prawdopodobieństwa wchodzenia w sytuacje ryzykowne związane z uzależnieniem.
 
Rekomenduje się by kwota przeznaczona na wynagrodzenia dla wszystkich realizatorów  nie przekraczała 90% całego budżetu programu profilaktycznego, a praca realizatorów była w każdym przypadku dostosowana do indywidualnych i bieżących potrzeb grupy.
Rekomenduje się, aby autorskie programy profilaktyczne opierały się na sprawdzonych strategiach profilaktycznych, takich jak: strategia edukacji rówieśniczej, strategia przekazu informacji, strategia kształtowania umiejętności życiowych, strategia rozwijania umiejętności wychowawczych oraz strategia rozwoju zasobów środowiskowych. Strategia alternatyw może  stanowić jedynie uzupełnienie planowanych działań.
W przypadku programów rekomendowanych liczba prowadzących, liczba uczestników, liczba godzin, częstotliwość spotkań itd. muszą być zgodne z założeniami danego programu rekomendowanego. Realizacja programów rekomendowanych rozumiana jest jako realizacja, przez osoby do tego uprawnione, pełnego programu profilaktycznego, który uzyskał rekomendacje Krajowego Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE), Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN). Lista programów rekomendowanych i szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.programyrekomendowane.pl w zakładce „programy”.
Realizowanie zajęć socjoterapeutycznych powinno odbywać się przy spełnieniu poniższych założeń:
- grupa maksymalnie 12 osób,
- grupy powinny być organizowane w przedziałach wiekowych , tj: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz 16 i więcej lat,
- dwóch prowadzących grupę, w tym przynajmniej jeden prowadzący z przygotowaniem do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, obejmującym zakres:
        ◦ diagnozy socjoterapeutycznej,
        ◦ pracy w kontakcie indywidualnym z dzieckiem,
        ◦ pracy z grupą,
        ◦ pracy z rodziną,
- nauczyciel mający zajęcia dydaktyczne z dzieckiem nie powinien być równocześnie jego socjoterapeutą.
Dopuszczalne są zmiany związane liczebnością grupy lub grupami wiekowymi, jednak muszą one zostać uzasadnione w punkcie:  dodatkowe informacje i uwagi.
 
Przy ustalaniu budżetu projektu należy stosować stawki dla realizatorów zgodnie z taryfikatorem, stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 
  Osoba odpowiedzialna za realizację projektu (koordynator) jest zobowiązana do:
- terminowego składania sprawozdań,
- współpracy z księgowością w obszarze finansowania projektu,
- prowadzenia dokumentacji związanej z projektem (m.in. zgody na udział w zajęciach, listy obecności, harmonogram działań/dziennik spotkań),
- posiadania dostępu do dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje realizatorów projektu. Wnioskodawca zatrudniając osoby nie będące pracownikami szkoły ma obowiązek sprawdzić status realizatora zajęć w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.
 
Nabór prowadzony jest na podstawie poprawnie wypełnionego wniosku
o dofinansowanie realizacji szkolnych programów profilaktycznych złożonego
poprzez formularz zamieszczony w systemie witkac.pl. Przy składaniu elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie należy dołączyć do wniosku scenariusze zajęć. W przypadku programów rekomendowanych należy dołączyć konspekt zajęć z bibliografią.
 
Każda placówka jest odpowiedzialna za treści wprowadzane do systemu witkac.pl. Dopuszczalne jest prowadzenie tych samych programów w różnych szkołach, jednak kluczowe jest uwzględnienie indywidualnej diagnozy środowiska szkolnego, dostosowanej do potrzeb grupy. Brak spełnienia tego warunku może skutkować odrzuceniem wniosku.
 
Każda z placówek wyłoniona w drodze naboru zobowiązana będzie do złożenia sprawozdań według określonych przez ogłaszającego wzorów zamieszczonych w systemie witkac.pl:
a)     sprawozdania merytorycznego z realizacji programu za okres
październik – grudzień 2020 r. oraz za okres styczeń-  maj 2021 r.
b)     sprawozdania finansowego, czyli zestawienia poniesionych wydatków, a przeznaczonych na realizację programu profilaktycznego, oddzielnie
za okres październik- grudzień 2020 r. oraz za okres styczeń - maj 2021 r.
 
3. Wysokość środków finansowych: Gmina Miasta Gdyni na realizację programów profilaktycznych w szkołach i przedszkolach ogłaszający nabór planuje środki finansowe w ogólnej wysokości 190 000 zł brutto (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym:
1)     kwota 110 000,00 zł w okresie od dnia 22.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. oraz
2)     planowana kwota 80 000,00 zł w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.05.2021 r., pod warunkiem zabezpieczenia środków w budżecie na 2021 r.
 
4. Termin realizacji: październik 2020 r. – maj 2021 r.

5. Miejsce realizacji: na terenie szkół, poradni psychologiczno pedagogicznych i przedszkoli z oddziałami  dla dzieci odbywającymi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni, aplikujących do naboru. Dopuszcza się możliwość realizacji działań w formie zdalnej np. z wykorzystaniem komunikatorów internetowych.
 
6. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu uczestniczyć mogą szkoły, poradnie psychologiczno pedagogiczne  lub przedszkola z oddziałami dla dzieci odbywającymi roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, prowadzone przez Gminę Miasta Gdyni.
Szkoła, poradnia lub przedszkole może złożyć jeden wniosek w konkursie. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu szkół może złożyć jeden wniosek.
 
1)    Szkoła, poradnia lub przedszkole aplikujące do naboru składa wniosek w systemie witkac.pl.
2)    Do wniosku złożonego poprzez system witkac.pl należy załączyć poprawnie uzupełniony i podpisany przez upoważnione osoby ze strony szkoły lub przedszkola skan dokumentu “Informacja dyrektora jednostki o osobach odpowiedzialnych za realizację projektu”, którego wzór został określony jako załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia (obligatoryjnie).
3)    W formie załącznika należy dołączyć scenariusze zajęć (obligatoryjnie).
4)    W formie załącznika można dołączyć narzędzie ewaluacyjne (fakultatywnie).
5)    Za poprawność złożonego wniosku odpowiada szkoła aplikująca do naboru.
6)    Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem środków.
7)    Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają dalszej ocenie merytoryczno–   finansowej.
8)    Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana przez komisję, w skład której wejdą przedstawiciele Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Gdyńskiego Centrum Zdrowia i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni.
9)    Ocena będzie obejmowała: ocenę formalną (dotyczącą kompletności i poprawności złożonego wniosku) i ocenę merytoryczno-finansową. Na jej podstawie Komisja może zdecydować o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku. Szczegółowe kryteria oceny zostały zawarte w “Karcie Oceny Wniosku”, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
10)  Wysokość przyznanych środków może być niższa, niż wnioskowana kwota. W takim przypadku szkoła/placówka biorąca udział w naborze, której projekt został wybrany i uzyskał dofinansowanie, akceptując stosowne zmniejszenie środków, zobowiązana jest do przedstawienia aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów dostosowanych do kwoty przyznanego dofinansowania. W/w dokumenty stanowić będą podstawę do przyznania dofinansowania.
 
7. Termin, miejsce i forma składania wniosków:
1)    Projekty z wnioskiem o dofinansowanie należy składać według wzoru dostępnego wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu na stronie internetowej www.witkac.pl , w terminie od 22.09.2020 do dnia 09.10.2020r. do godz. 2359.
2)    Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz instrukcja złożenia wniosku dostępna jest na stronie internetowej  www.witkac.pl.
3)    Każdy wnioskodawca, który wypełnił i złożył dokumentację poprzez system witkac.pl otrzyma na adres e-mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację potwierdzającą złożenie wniosku.
4)    Złożenie wniosku po ww. terminie nie będzie możliwe.
 
8. Informacja o wyniku naboru:
Ogłaszający nabór poinformuje niezwłocznie wszystkich ubiegających się o dofinansowanie o wyniku niniejszego naboru, nie wcześniej jednak niż 14.10.2020.
 
Nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Komisji.
 
9. Osoby upoważnione do kontaktu:
Osobami upoważnionymi przez Ogłaszającego konkurs do kontaktowania się z aplikującymi
do konkursu są:
w kwestiach merytorycznych:
Dział Profilaktyki, Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień:
Ewa Wiśniewska, tel. 537-137-217;
w kwestiach finansowych:
      Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni:
      Kinga Nowicka,  tel. 58 761-77-29, k.nowicka@gdynia.pl;
      Emilia Granda, tel.  58 761-77-28;
w kwestiach technicznych obsługi systemu witkac.pl,  bok@witkac.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krystyna Przyborowska
Wprowadził informację: Kinga Nowicka
Data wytworzenia informacji: 22.09.2020
Data udostępnienia informacji: 22.09.2020