Komunikat dotyczący wieloobiektowych zamierzeń budowlanych

     
Gdynia, 30.12.2020r.
                    

           Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm.) pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. W przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt, pozwolenie na budowę może, na wniosek inwestora, dotyczyć wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli pozwolenie na budowę dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, inwestor jest obowiązany przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego.
    Zawarta w wyżej przytoczonym przepisie dyspozycja przedłożenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej projektu zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia dotyczy zamiaru stopniowej realizacji tego zamierzenia czyli tzw. etapowania. Będzie to dotyczyło m.in. realizacji takich inwestycji jak np. budowa osiedla mieszkaniowego czy też zespołu budynków o określonym przeznaczeniu.
    W takim przypadku, w ocenie tut. organu, inwestor zobowiązany będzie wskazać w przedłożonym projekcie zagospodarowania działki lub terenu rozmieszczenie w terenie wszystkich planowanych do realizacji w ramach zamierzenia obiektów budowlanych, a nie wyłącznie obiektów objętych pierwszym pozwoleniem na budowę (I etapem). Z projektu zagospodarowania działki lub terenu dla całego zamierzenia budowlanego wynikają bowiem zasady rozmieszczenia wszystkich obiektów w terenie, a więc również obiektów realizowanych w następnych etapach inwestycji. Tylko wówczas organ może prawidłowo ocenić zgodność całego zamierzenia budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, czy decyzją o warunkach zabudowy. Stanowisko takie wyraził m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku sygn. akt II OSK 878/16 z dnia 24 stycznia 2018r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku sygn. akt IV SA/Po 28/18 z dnia 5 lipca 2018r. czy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku sygn. akt II SA/Sz 735/19 z dnia 12 grudnia 2019r.
     Z powyższego wynika, iż wniosek inwestora winien dotyczyć zatwierdzenia projektu zagospodarowania działki lub terenu dla inwestycji polegającej np. na budowie osiedla mieszkaniowego wraz z określoną infrastrukturą techniczną dla całości zamierzenia oraz udzielenia pozwolenia na budowę np. budynków X,Y, Z wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (I etap).  Informacja  o fakcie zatwierdzeniu całego projektu zagospodarowania  pojawi się  w uzasadnieniu do decyzji.
     W odniesieniu do kwestii związanej ze zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku zamiaru istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę, tut. organ stoi na stanowisku, iż pomimo stosunkowo szerokiego zakresu art. 36a Prawa budowlanego, zmiana pozwolenia na budowę powinna nastąpić w granicach stanu faktycznego i prawnego objętego zmienianym pozwoleniem na budowę. Co za tym idzie zmiana pozwolenia na budowę nie może polegać ani na poszerzaniu obszaru inwestycji poprzez włączeniu do niego działek nie uwzględnionych „pierwotnym” pozwoleniem na budowę, ani na poszerzaniu zakresu inwestycji poprzez dodawanie nowych obiektów budowlanych nie przewidzianych „pierwotnym” pozwoleniem na budowę. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę może nastąpić jedynie w odniesieniu do obiektów budowlanych uwzględnionych w decyzji „pierwotnej”, albowiem zmiana pozwolenia na budowę nie może zastępować udzielania pozwolenia na budowę dla zupełnie nowych obiektów budowlanych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 08.01.2021
Data udostępnienia informacji: 08.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 08.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.01.2021 09:42 Korekta Dariusz Repiński
08.01.2021 09:41 Korekta Dariusz Repiński