Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.000 euro na wykonanie druków własnych w 2020r.
 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843.), informuje,  że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 30.03.2020 zatwierdzono wynik postępowania nr 34/20                 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.000 euro na wykonanie druków własnych w 2020.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty ważne złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:
 
1.P.H. „Maja” Janusz Mazur 81-356 Gdynia ul. Starowiejska 24 -523619,00zł
2.Studio – Millennium Rafał Wojciechowski 81-535 Gdynia ul. Płocka 8
  - 544599,41zł
3.Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk” Magdalena Kleczyk  81-331 Gdynia ul. Kapitańska 11b -519728,81zł
4.„Contrast ” Drukarnia Jerzy Kanikuła  81-208 Gdynia ul. Działdowska 14
  -525579,31zł      
 
Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy: Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk” Magdalena Kleczyk  81-331Gdynia ul. Kapitańska 11b, która zaoferowała najniższą cenę usługi – 519728,81zł brutto.
Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt.2 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 30.03.2020
Data udostępnienia informacji: 30.03.2020