Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
dotyczy:  postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2020r.
 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz.1843 z późn. zm.), informuje,  że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 13.03.2020 zatwierdzono wynik postępowania nr 30/20 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych  do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2020r.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:
 
1.Wakat  Anna Krasińska ul. Gołuńska 32 80-178 Gdańsk cena oferty 867914,78zł
 
2.Ados  Wiesław Mićko ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk cena oferty 815610,77 zł
 
3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom Adam Papierski ul. Fabryczna 15            
85-741 Bydgoszcz cena oferty 950013,46 zł
 
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez firmę ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk z ceną wykonania zamówienia – 815610,77zł.
Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt.2 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 13.03.2020
Data udostępnienia informacji: 13.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.03.2020 12:35 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski