Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
dotyczy:  postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 211.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2018/2019.
 
Zamawiający działając na podstawie art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986.), informuje,  że decyzją Sekretarza Miasta Gdyni z dnia 11.12.2018 zatwierdzono wynik postępowania     nr 141/18 o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 211.000 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek            i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego w 2018 i 2019r.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:
 
1. P.H.U. Samfix-Papier Grzegorz Badtke, Dagmar Badtkeova Sp. j. ul. Miałki Szlak 52  80-717 Gdańsk  - 973597,37zł
2.  ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk – 971481,01zł
3. Dom Handlowy Equimed Krzysztof Połubiński ul. Kopernika 14a 10-511 Olsztyn     978264,53zł
Najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 2 złożona przez firmę ADOS Wiesław Mićko       ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk z ceną wykonania zamówienia – 971481,01zł.
Jednocześnie zgodnie z art.94 ust.2 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w art.94 ust.1 pkt.2 ustawy, tj. w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 13.12.2018
Data udostępnienia informacji: 13.12.2018