Wyniki postępowania w trybie zapytania o cenę: dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn oraz papieru specjalistycznego


 I N F O R M A C J A   Z   O T W A R C I A   O F E R T
w postępowaniu SA.271.173.2020
 
Ogłoszenie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.00,00 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego (EZP 141/20), które odbyło się w dniu 15.12.2020 r. o godzinie 12.30 w siedzibie Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Gdyni ul. Partyzantów 42.
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 675 400,00 zł brutto.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy:  
 
 
1. ADOS Wiesław Mićko ul. Pilotów 3, 80 – 460 Gdańsk cena oferty 826 872,74 zł
 
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom Adam Papierski  ul. Fabryczna 15, 85 – 741 Bydgoszcz cena oferty 957 008,90  zł
 
3. Wakat Anna Krasińska ul. Goduńska 32, 80 – 178 Gdańsk cena oferty 998 559,54 zł
 
4. P.H.U. „Samfix – Papier” Grzegorz Radtke, Dagmar Badtkeova Sp. J. ul. Miałki Szlak 52, 80 – 717 Gdańsk cena oferty 1 020 953,93  zł
 
Termin wykonania zamówienia od stycznia 2021 do 30.12.2021. Warunki płatności 14 dni  od wystawienie faktury.
Jednocześnie przypominam , że w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Joanna Szwedowska
Data wytworzenia informacji: 15.12.2020
Data udostępnienia informacji: 15.12.2020