INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu SA.271.186.2020

I N F O R M A C J A   Z   O T W A R C I A   O F E R T
w postępowaniu SA.271.186.2020
 
Ogłoszenie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.00,00 euro na wykonanie druków własnych w 2021 roku (EZP 160/20), które odbyło się w dniu 07.01.2020 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Gdyni ul. Partyzantów 42.
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 524 200,00 zł brutto.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy:  
 
1.      Contrast ” Drukarnia Jerzy Kanikuła,  81-208 Gdynia ul. Działdowska 14  - 523 623,92
2.      Drukarnia „Poligrafia”, 81-340 Gdynia, ul. Hryniewieckiego 10 bud. 25, - 544 599,41
3.      Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk” Magdalena Kleczyk,  81-331 Gdynia, ul. Kapitańska 11b – 520 583,66
 
Termin wykonania zamówienia od stycznia 2021 do 30.12.2021.
Warunki płatności 14 dni  od wystawienia faktury.
 
Jednocześnie przypominam , że w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 07.01.2021
Data udostępnienia informacji: 07.01.2021
Ostatnia aktualizacja: 07.01.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.01.2021 11:16 Aktualizacja treści Małgorzata Rzychoń-Posłowska
07.01.2021 11:10 Aktualizacja treści Małgorzata Rzychoń-Posłowska