Informacja z otwarcia ofert na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych


I N F O R M A C J A   Z   O T W A R C I A   O F E R T
w postępowaniu SA.271.45.2020
 
Ogłoszenie dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 214.00,00 euro na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru termicznego i kreślarskiego (EZP 30/20), które odbyło się w dniu 09.03.2020 r.  o godzinie 10.30 w siedzibie Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta Gdyni ul. Partyzantów 42.
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 817 600,00 zł brutto.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:
 
1.Wakat  Anna Krasińska ul. Gołuńska 32 80-178 Gdańsk cena oferty 867914,78zł
2.Ados  Wiesław Mićko ul. Pilotów 3 80-460 Gdańsk cena oferty 815610,77 zł
3.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Multikom Adam Papierski ul. Fabryczna 15
   cena oferty 950013,46 zł
 
 
Jednocześnie przypominam , że w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 09.03.2020
Data udostępnienia informacji: 09.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.03.2020 11:57 Korekta Andrzej Ciupalski