Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert
w postępowaniu nr SA.271.47.2020
 
 
W dniu 18.03.2020 o godzinie 10:30 odbyło się posiedzenie komisji przetargowej powołanej w związku z prowadzonym przez Gminę Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni postępowaniem w trybie zapytania o cenę nr 34/20 o udzielenie zamówienia na wykonanie druków własnych.
Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 525060,00zł brutto.
Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 27.12.2020r
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:
 
1.P.H. „Maja” Janusz Mazur 81-356 Gdynia ul. Starowiejska 24 -523619,00zł
2.Studio – Millennium Rafał Wojciechowski 81-535 Gdynia ul. Płocka 8 -544599,41zł
3.Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk” Magdalena Kleczyk  81-331 Gdynia ul. Kapitańska 11b-519728,81zł
4.„Contrast ” Drukarnia Jerzy Kanikuła  81-208 Gdynia ul. Działdowska 14 -525579,31zł      
 
Jednocześnie przypominam , że w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego
informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej, Wykonawcy składają bez wezwania oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 18.03.2020
Data udostępnienia informacji: 18.03.2020