Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja – organizacja zawodów biegowych „Bieg Chartów”


 
Biuro Rady Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnic Witomino Radiostacja – organizacja zawodów biegowych „Bieg Chartów”
 
Miejsce realizacji:   Gdynia – wejście do lasu przy ul. Sosnowej
 
Termin realizacji: do wyboru przez oferenta 12, 19, 26 maja 2018r
 
Maksymalne przewidywane środki Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja na to zadanie: 12 000 zł (słownie: dwanaście  tysięcy złotych) brutto
 
Rekomendacje – specyfikacja dotyczące przebiegu imprezy sportowej, które należy spełnić – w załączniku
 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi Rady Dzielnicy – do 40 punktów
- indywidualna ocena oferty przez członka Komisji – do 10 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 25 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 25 punktów
 
Wraz z ofertą na realizację zadania proszę dostarczyć:
tabelę zawierającą informacje o doświadczeniu przedstawione na formularzu - w załączeniu
oświadczenie dot. podatku VAT – czy oferent jest czynnym płatnikiem VAT formularzu - w załączeniu
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.04.2018 (łącznie z tym dniem) czynnej w godzinach 7:00 – 17:00
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Biura Rady Miasta Gdyni na realizację zadania Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja -  Bieg Chartów

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Magdalena Anuszek
Data wytworzenia informacji: 04.04.2018
Data udostępnienia informacji: 04.04.2018