Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Cisowa – rajd rowerowy Cisowa - Rzucewo

Biuro Rady Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnic Cisowa – ok. 45 kilometrowego  rajdu rowerowego na trasie Gdynia – Rzucewo – Gdynia, przewidywana liczba uczestników 100-150  osób.

Miejsce realizacji: Gdynia – Rzucewo
Termin realizacji: 30.09.2018
 
Maksymalne przewidywane środki Rady Dzielnicy Cisowa na to zadanie: 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) brutto
 
Rekomendacje – specyfikacja dotyczące przebiegu imprezy sportowej, które należy spełnić – w załączniku do niniejszego zaproszenia

 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi Rady Dzielnicy – do 40 punktów
- indywidualna ocena oferty przez członka Komisji – do 10 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 25 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 25 punktów
 
Wraz z ofertą na realizację zadania proszę dostarczyć tabelę zawierającą informacje o doświadczeniu w realizacji imprez o podobnym charakterze przedstawione na formularzu oraz oświadczenie dot. VAT - oba w załączeniu
 

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2018 (łącznie z tym dniem) czynnej w godzinach 7:00 – 17:00
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Biura Rady Miasta Gdyni na realizację zadania – rajd rowerowy Gdynia - Rzucewo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Magdalena Anuszek
Data wytworzenia informacji: 02.08.2018
Data udostępnienia informacji: 02.08.2018