Uzupełniające wybory ławników na kadencję 2024-2027

Podczas wyborów na ławników na kadencję 2024 – 2027 przeprowadzonych w okresie maj – wrzesień 2023 r. została wybrana ich niewystarczająca liczba. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku zwrócił się do Rady Miasta Gdyni o przeprowadzenie wyborów uzupełniających;

- do Sądu Okręgowego w Gdańsku – 14. Wyłącznie do orzekania w sprawach nie dotyczących prawa pracy,
- do Sądu rejonowego w Gdyni – 13. Wyłącznie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Wszelkie informacje dotyczące kwalifikacji kandydatów na ławników, wyłączeń oraz trybu zgłaszania kandydatów znajdują się w art. 158 -163 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023.217 t.j.) – dalej usp., z zastrzeżeniem, że do wyborów uzupełniających nie stosuje się terminów kalendarza wyborczego przewidzianych dla naboru podstawowego.

Tryb zgłaszania kandydatów na ławników:

Zgodnie z art. 162 § 1 usp kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru - w terminie ustalonym dla wyborów uzupełniających na 2 lutego 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia ( Dz. U. Nr 121, poz. 693). Do karty zgłoszenia dołącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2 usp, tj:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dokumenty wymienione w pkt. od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa (więcej informacji).

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni, a także można ją otrzymać w Sali Obsługi Mieszkańców UM i w Biurze Rady Miasta. Oprócz karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego Urząd Miasta udostępnia wyciąg z przepisów dotyczących trybu zgłaszania kandydatów oraz formularz oświadczeń kandydata na ławnika i formularz listy osób popierających kandydaturę.

Wzór karty zgłoszenia dla kandydatów na ławników oraz sposób postępowania z dokumentami reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011, poz. 693 ze zmianami z dnia 11 października 2022 r. – Dz. U. 2022, poz. 2155). Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości podstawę przetwarzania danych kandydata stanowi art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a dobrowolne przekazanie w karcie zgłoszenia na ławnika niezbędnych danych osobowych, a tym samym zainicjowanie z własnej woli procesu leżącego w interesie publicznym i dalsze prowadzenie postepowania przez ograny władzy publicznej powoduje, że nie ma potrzeby składania przez kandydata dodatkowego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kartę, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia wraz z załącznikami wymienionymi w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 – tekst jednolity) należy dostarczyć do Biura Rady Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 107 (I piętro) – osobiście  w godzinach: 8.00 – 16.00 albo złożyć w Kancelarii Ogólnej UMG w godzinach urzędowania lub wysłać za pośrednictwem poczty. Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 2 lutego 2024 r. Informacje: biuro_rady_miasta@gdynia.pl, tel. 58 668 87 70 lub 58 668 87 71.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zgodnie z art. 162 § 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, pozostawia się bez dalszego biegu, a przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydata jest niedopuszczalne.


Pliki do pobrania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 11.12.2023
Data udostępnienia informacji: 29.12.2023
Ostatnia aktualizacja: 29.12.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.12.2023 10:18 Dodanie plików do pobrania Dorota Nelke