UWAGA SPRZEDAWCY ALKOHOLU!!!

31 maja 2020r. upływa termin wpłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020r.
 
W związku ze stanem epidemii opłaty zaleca się dokonywać na konto  
PKO Bank Polski S.A. w Gdyni Nr 44 14 40 1026 0000 0000 0033 5045.
W tytule przelewu należy podać:
- „II rata 2020r. za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu”;
- nr zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
- adres punku sprzedaży napojów alkoholowych;
 
Potwierdzenie dokonania wpłaty należy przesłać mailem na adres:
wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl

Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie przewidują żadnych odstępstw od obowiązku wniesienia opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zatem, terminy wskazane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. 2019. 2277) - II rata – do 31 maja i III rata – do 30 września są obowiązujące.

W przypadku niedokonania opłaty w wysokości i terminie w/w można jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności wraz z jednoczesnym wniesieniem dodatkowej opłaty w wysokości stanowiącej 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marzenna Umławska
Wprowadził informację: Katarzyna Sulej
Data wytworzenia informacji: 05.05.2020
Data udostępnienia informacji: 05.05.2020