Lokalne konsultacje społeczne z mieszkańcami Gdyni dotyczące zmian organizacji ruchu na Dąbrowie

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GDYNI
 
Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 uchwały nr XXVIII/684/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. 2017.533), zawiadamia o:
 
przeprowadzeniu lokalnych konsultacji społecznych dotyczących zmian organizacji ruchu na ulicach: Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej w dzielnicy Dąbrowa.
 
Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii na temat problemów związanych z poruszaniem się oraz możliwych zmian w organizacji ruchu, w szczególności dotyczących wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach wymienionych powyżej.
 
Konsultacje społeczne trwają od dnia 25 maja 2018 r. do dnia 11 czerwca 2018 r.
 
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi:
1)    osobiście, podczas dwóch otwartych spotkań w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni, w terminach:
  • a)    26 maja 2018 r. (sobota), godz. 14.00,
  • b)    28 maja 2018 r. (poniedziałek), godz. 17.30.
2)    pisemnie, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który można:
  • a)    wypełnić na stronie internetowej www.badanialis.pl/dabrowa,
  • b)    wysłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl,
  • c)    przesłać pocztą na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Konsultacje na Dąbrowie”,
  • d)    złożyć osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych (adres jak wyżej), 
  • e)    złożyć osobiście w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa, które znajduje się w budynku Zespołu Wczesnej Edukacji nr 1 przy ul. Wiczlińskiej 33 w Gdyni (w godzinach pracy biura).
 
Uwagi pisemne, złożone przed 25 maja 2018 r lub po 11 czerwca 2018 r., pozostawia się bez rozpatrzenia. O skutecznym złożeniu uwagi decyduje data wpływu.
 
Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji oraz formularze konsultacyjne zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji:
1)    na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl/dabrowa,
2)    w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładkę „Inne” – komunikaty),
3)    w Laboratorium Innowacji Społecznych (adres jak wyżej),
4)    w biurze Rady Dzielnicy Dąbrowa (adres jak wyżej).
 
Informacji na temat konsultacji udziela Laboratorium Innowacji Społecznych pod numerem telefonu 58 727 39 08 oraz mailowo pod adresem konsultacje@lis.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Aleksandra Dylejko
Ostatnio zmodyfikował: Łukasz Kierznikiewicz
Data wytworzenia informacji: 11.05.2018
Data udostępnienia informacji: 11.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.05.2018 15:13 Korekta Łukasz Kierznikiewicz
24.05.2018 15:13 Dodanie informacji Łukasz Kierznikiewicz