Elektroniczna Skrzynka Podawcza

ESPELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
 
Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Gdyni oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.

Urząd Miasta Gdyni przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:
1)  za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej;
http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_OpisUslugi?searchEngine=true&opisId=3785&kartaId=74098&pE2SHHlWords=miasta+gdynia+urz%C4%99du+urz%C4%85d+gdyni

adresu naszej skrytki ESP na ePUAP-ie w brzmieniu:
"Skrytka odbiorcza: /75ci82jswn/skrytka"

2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP.

Akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:
 
1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;
2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;
3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;
4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;
5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.
 
Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Gdyni muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.
 
Inne wymagania:
1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Gdyni;
2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;
3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.
 
Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się:
w biurze podawczym Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni w godzinach 7:00‑17:00, przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54;
w biurze podawczym Kancelarii Ogólnej BIS Urzędu Miasta Gdyni w godzinach 8:00‑16:00, przy ul. 10 Lutego 24.


Procedura potwierdzająca profil zaufany ePUAP

- wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP (złożony drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP)
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu), 
- osoba wnioskująca zobowiązana jest do zgłoszenia się w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia profilu zaufanego; jeżeli osoba wnioskująca się nie zgłosi w ww. terminie wniosek uważa się za wycofany,
- profil zaufany ePUAP potwierdza się na okres 3 lat,
- ważność profilu zaufanego ePUAP może być przedłużana na okres 3 lat; można przedłużyć ważność swojego profilu samodzielnie na ePUAP albo można dokonać przedłużenia w wybranym punkcie potwierdzającym,
- profil zaufany ePUAP traci ważność w przypadku wystąpienia osoby posiadającej profil zaufany ePUAP z pisemnym wnioskiem o unieważnienie profilu zaufanego ePUAP; można unieważnić profil zaufany ePUAP zgłaszając się do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego lub samodzielnie - dokonując unieważnienia na ePUAP,
- nie dokonuje się potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP w przypadku przedłożenia nieważnego dowodu osobistego lub paszportu, niezgodności danych podanych we wniosku oraz przedłożenia niekompletnego wniosku. 

Miejsca załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Gdyni
Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
pokój 60, stanowisko 35
Tel. 58-66-88-754
fax 58-66-88-767
e-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku; od 8.00 do 14.00 w soboty.

Urząd Miasta Gdyni
Wydział Polityki Gospodarczej
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
stanowisko U.M. Gdyni, pokój nr 05, tel. 58-66-82-023
stanowisko I Urzędu Skarbowgo, pokój nr 06 tel. 58-66-82-026
stanowisko II Urzędu Skarbowego, pokój nr 03, tel. 58-66-82-027
stanowisko ZUS, pokój nr 07,tel. 58-66-82-029 
e-mail: gcwp@gdynia.pl
w godzinach:  od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 25.04.2008
Data udostępnienia informacji: 10.03.2010
Ostatnia aktualizacja: 15.07.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
15.07.2015 13:17 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
18.06.2015 13:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
23.01.2015 09:59 Aktualizacja treści Michał Kowalski
31.01.2014 14:09 Korekta Aleksandra Kucia-Maćkowska
31.01.2014 14:07 Korekta Aleksandra Kucia-Maćkowska
31.01.2014 14:04 Korekta Aleksandra Kucia-Maćkowska
31.01.2014 14:01 Korekta Aleksandra Kucia-Maćkowska
31.01.2014 13:59 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
31.01.2014 13:53 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
31.01.2014 13:48 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
31.01.2014 13:45 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
31.01.2014 13:36 Aktualizacja treści Aleksandra Kucia-Maćkowska
26.11.2012 08:45 Korekta Michał Kowalski
04.10.2012 15:44 Korekta Michał Kowalski
04.10.2012 15:43 Korekta Michał Kowalski
28.09.2012 10:37 Korekta Michał Kowalski
28.09.2012 09:56 Korekta Michał Kowalski
28.09.2012 09:54 Korekta Michał Kowalski
28.09.2012 09:53 Aktualizacja treści Michał Kowalski
27.09.2012 14:32 Aktualizacja treści Michał Kowalski
18.09.2012 08:24 Aktualizacja treści Michał Kowalski
10.08.2012 14:46 Aktualizacja treści Michał Kowalski
10.08.2012 12:04 Aktualizacja treści Michał Kowalski
10.08.2012 11:04 Korekta Michał Kowalski
09.08.2012 09:47 Korekta Michał Kowalski
09.08.2012 09:42 Aktualizacja treści Michał Kowalski
09.08.2012 09:38 Aktualizacja treści Michał Kowalski
13.07.2012 13:32 Korekta Michał Kowalski
02.04.2012 12:58 Korekta Sybilla Stolarczyk
08.02.2012 14:21 Korekta Sybilla Stolarczyk
12.08.2011 13:30 Aktualizacja treści Marta Ziółkowska