Obowiązki informacyjne Administratora

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) udostępniamy Państwu informacje, o których mówi art. 13 RODO, na temat wykorzystania danych osobowych, które zawarte są w przesłanych do nas pismach, mailach czy w inny sposób do nas dostarczonych.

Wniosek o wydanie opinii plastycznej
Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 62 62 626.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych [IOD]:  e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54..
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest załatwienie sprawy wszczętej wnioskiem o wydanie opinii plastycznej
dotyczącej: urządzeń przestrzeni miejskiej w zakresie krajobrazu, tzw. małej architektury, architektury tymczasowej, elementów systemu informacji, kolorystyki elewacji budynków, urządzeń infrastruktury, iluminacji architektury, iluminacji świątecznej, oprawy imprez i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Miasto, rozwiązań architektonicznych dla przestrzeni zdegradowanych.
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji, chyba, że po przeprowadzonej ekspertyzie archiwum państwowe zdecyduje inaczej.
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Udzielanie Informacji Publicznej
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 62 62 626.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych [IOD]:  e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54..
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest załatwienie sprawy wszczętej wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej lub o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, zaś podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji, chyba, że po przeprowadzonej ekspertyzie archiwum państwowe zdecyduje inaczej.
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Wnioski i uwagi do tzw. uchwały krajobrazowej
Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec uzyskania od Państwa danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Prezydent Miasta Gdyni, Gdynia 81-382, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54, e-mail: umgdynia@gdynia.pl, tel.: +48 58 62 62 626.
2. Przysługuje Państwu prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych [IOD]:  e-mail: iod@gdynia.pl, adres do korespondencji: 81-382 Gdynia, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 52-54..
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze sporządzaniem uchwały w sprawach zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane 5 lat, zgodnie z kategorią archiwalną dokumentacji, chyba, że po przeprowadzonej ekspertyzie archiwum państwowe zdecyduje inaczej.
6. Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jacek Piątek
Wprowadził informację: Patrycja Zielińska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 07.10.2020
Data udostępnienia informacji: 07.10.2020
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.10.2020 13:22 Korekta Michał Kowalski
08.10.2020 13:21 Korekta Michał Kowalski
07.10.2020 14:48 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
07.10.2020 14:32 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
07.10.2020 14:29 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
07.10.2020 14:20 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
07.10.2020 14:11 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
07.10.2020 14:00 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
07.10.2020 13:57 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
07.10.2020 13:55 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
07.10.2020 13:50 Aktualizacja treści Patrycja Zielińska
07.10.2020 13:47 Dodanie informacji Patrycja Zielińska