Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdyni na lata 2015 - 2020"  pobierz dokumentProjekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Gmina Miasta Gdyni w partnerstwie z Gminą Miejską Rumia, Gminą Władysławowo, Gminą Miasta Hel i Gminą Luzino wspólnie realizują projekt:
"Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino oraz przygotowanie do jego wdrażania".


Dnia 22 grudnia 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-644/13-00 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.

 

Beneficjent: Gmina Miasta Gdyni

 

Całkowity koszt projektu: 333 427 zł


Wysokość dofinansowania: 229 047 zł 


Informacje o programiewww.pois.gov.pl

 

Celem projektu jest opracowanie, a następnie wdrożenie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino, skutkujące zmniejszeniem zużycia energii w sektorze publicznym oraz poprawą jakości powietrza poprzez wzrost efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.


Termin realizacji projektu: do 31.12.2015 r.


Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu:


1. Opracowanie Planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumi, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino, które będą spełniały cele określone w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 tj.:
a) redukcję emisji gazów cieplarnianych,
b) zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
c) redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
d) poprawę jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu i realizowane są programy ochrony powietrza.

2. Utworzenie bazy danych

Baza danych dotyczyć będzie zużycia ciepła, energii elektrycznej, paliw kopalnych oraz uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych. Utworzona baza danych pozwoli na określenie stanu aktualnego (na 2014 rok) zużycia energii w poszczególnych gminach oraz emisji CO2. Dla zobrazowania kierunku zachodzących zmian w zakresie zużycia energii zgromadzone zostaną również dane dotyczące roku 1990, a w przypadku braku danych dla najbliższego tego roku. Utworzona baza danych pomoże zwiększyć skuteczność działań Partnerów. Pozwoli na prowadzenie ciągłego monitoringu, a w konsekwencji uzyskiwania oszczędności w zużyciu energii.

3. Szkolenia dla pracowników

Podczas realizacji projektu zostaną przeprowadzone trzy 2-dniowe szkolenia dla pracowników samorządowych wszystkich gmin uczestniczących w projekcie oraz ich spółek komunalnych. Tematyka szkoleń będzie obejmować następujące zagadnienia: Plan gospodarki niskoemisyjnej - podstawy instytucjonalne i prawne, budowa bazy danych - ćwiczenia na modelu, istota mierników - zakres ich stosowania, monitorowanie zjawisk związanych ze zmianą zużycia energii - sposób ich oceny oraz priorytetyzacja zadań pod względem oszczędności energii oraz poprawy jakości powietrza (PM 2,5, PM10, CO2, benzo[a]piren).

4. Działania informacyjne i promocyjne
W ramach działań informacyjno promocyjnych zaplanowano dwie konferencje: otwierającą oraz podsumowującą projekt, udział w Bałtyckim Festiwalu Nauki oraz przygotowanie ulotek i banerów służących informowaniu o udziale dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

5. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn.: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gmin województwa pomorskiego: Gminy Miasta Gdyni, Gminy Miejskiej Rumia, Gminy Władysławowo, Gminy Miasta Hel i Gminy Luzino.

6. Opracowanie elementów w celu wykorzystania w aktualizowanych założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz dla Gminy Władysławowo.

 

 

 

llogo pois

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

AKTUALNOŚCI:

Opracowane w ramach projektu PGNy:

PGN Gdynia - uchwalony

PGN Rumia - uchwalony

PGN Władysławowo - uchwalony

PGN Hel - uchwalony

PGN Luzino - uchwalony


 

Konferencja podsumowująca projekt w dniu 27.10.2015 r.

Program konferencji

Zaproszenie

Formularz zgłoszeniowy

 

Projekty Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Formularz uwag Gdynia

Formularz uwag Rumia

Formularz uwag Władysławowo

Formularz uwag Hel

Formularz uwag Luzino

PGN Gdynia

PGN Rumia

PGN Władysławowo

PGN Hel

PGN Luzino

 

Ulotki do pobrania

Ulotka dla dorosłych

Ulotka dla młodzieży

Ulotka dla dzieci

 

 

Konferencja otwierająca PGN w dniu 25.06.2015 r.

Zaproszenie

Program konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: Hanna Górecka-Banasik
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 05.05.2015
Data udostępnienia informacji: 05.05.2015
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.10.2016 15:12 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
29.01.2016 14:31 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
20.10.2015 14:20 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
20.10.2015 13:20 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
20.10.2015 09:06 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
19.10.2015 14:53 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
19.10.2015 12:37 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
09.06.2015 15:01 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik
05.05.2015 15:27 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
05.05.2015 15:26 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
05.05.2015 15:25 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
05.05.2015 15:24 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
05.05.2015 15:20 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
05.05.2015 15:08 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
05.05.2015 14:53 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
05.05.2015 14:51 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
05.05.2015 14:51 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
05.05.2015 14:38 Dodanie informacji Hanna Górecka-Banasik