Act Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities

Projekt Act Now - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Projekt nr #R060) ma na celu osiągnięcie jak największej efektywności energetycznej w budynkach. Głównym celem projektu jest przełożenie założeń „Planów działania na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP) na konkretne działania, zmniejszające zużycie energii finalnej i wzmocnieniu potencjału gmin w zakresie zarządzania energia.

W projekcie jest 18 partnerów z 8 państw (Niemcy, Szwecja, Polska, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia), a także 53 partnerów stowarzyszonych. Partnerem wiodącym jest gmina Bremerhaven (Niemcy).

Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, priorytet 2 Efektywne Gospodarowanie Zasobami Naturalnymi, działanie 2.3 Efektywność Energetyczna. Zakończy się w 2020r.

W ramach projektu Urząd Miasta Gdynia planuje objąć monitoringiem wybrane budynki, by zebrać dane o: temperaturze, wilgotności, poziomie CO2, zużyciu energii elektrycznej i cieplnej. Następnie na podstawie wyciągniętych wniosków zostaną złożone sugestie odnośnie możliwych do osiągnięcia oszczędności do zarządców tych budynków. Istotnym elementem dla przyszłych działań będzie przeprowadzenie oceny stanu faktycznego wszystkich objętych projektem budynków. Użytkownicy zostaną nauczeni, jak zarządzać efektywnie energią, aby zminimalizować jej zużycie, bez strat dla komfortu użytkowania budynków. Dodatkowo pozyskane dane zostaną zapisane w dostępnej internetowo bazie PGN.

Razem z Instytutem Maszyn Przepływowych im. R Szewalskiego PAN w Gdańsku miasto Gdynia zawiąże lokalną Grupę zadaniową ds. Efektywności Energetycznej, zrzeszająca okoliczne gminy i podmioty zaangażowane w planowanie energetyczne oraz partnerów posiadających wiedzę z zakresu uzyskiwania środków na działania związane z efektywnością energetyczną. Grupa ta będzie się opierać w znacznym stopniu na założeniach PGN. W ramach zadań grupa między innymi będzie starała się wyspecjalizować w przekazywaniu dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej, zwiększeniu świadomości o zużyciu energetycznym, wiedzy o zdobywaniu funduszy w zakresie wydajności energetycznej w Gminach.  Grupa będzie dążyła do wprowadzenia wspólnego systemu zarządzania energią i uzyskiwania dla zrzeszonych Gmin ujednoliconej certyfikacji w zakresie audytu energetycznego, audytu efektywności energetycznej, świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Czas trwania projektu: 05.2017 – 12.2020
Budżet całkowity: 3,58 mln EUR
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2.75 mln EURProject Act Now  - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities (Project No. #R060) aims to achieve the highest possible energy efficiency level in buildings. The main aim of the project is to translate the assumptions of the "Sustainable Energy Action Plan" (SEAP) into concrete measures, reducing final energy consumption and strengthening the municipalities' energy management capacity.

The project includes 18 partners from 8 countries (Germany, Sweden, Poland, Finland, Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia), as well as 53 associated partners. The leading partner is the municipality of Bremerhaven (Germany).

The project is co-financed from European funds, it is part of Interreg Baltic Sea Region programme, priority 2 Natural Resources, objective 2.3 Energy Efficiency. It will end in 2020.

As part of the project, the City of Gdynia plans to implement monitoring in selected buildings, to collect data on: temperature, humidity, CO2 level, electricity and heat consumption. Based on the drawn conclusions, suggestions regarding possible savings will be drafted for administrators of these buildings. Assessing the actual state of all buildings covered by the project will be an important part for further actions. Users will be taught how to manage energy efficiently in order to minimize its usage, without any loss in building comfort. In addition, the obtained data will be implemented in the PGN database available online.

Together with the The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery PAN in Gdansk the city of Gdynia will establish a local Workgroup for Energy Efficiency, associating the local municipalities and entities involved in energy planning, as well as partners with knowledge in the area of obtaining funds for activities related to energy efficiency. This group will be based to a large extent on the assumptions of PGN. Among others the tasks of the group will include, specializing in transferring good practices in the field of energy efficiency, raising awareness about energy consumption, and increasing knowledge about raising funds in the field of energy efficiency for municipalities. The group will seek to introduce a common energy management system and to obtain unified certifications for affiliated municipalities in the field of energy audit, energy efficiency audit, energy performance certificates of buildings.

Duration: 05.2017 – 12.2020
Total budget: 3,58 mln EUR
European Regional Development Fund: 2,75 mln EURKonferencja Energy Efficient Cities

Konferencja odbyła się w dniach 17-18 października 2018 r. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.
Głównymi organizatorami konferencji byli Instytut Maszyn Przepływowych im. Szewalskiego, Miasto Gdynia i Miasto Bremerhaven, przy wsparciu Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC), Przedsiębiorstwo Komunikacji Trolejbusowej (PKT) i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” (PNEC).
 
Celem konferencji było pokazanie, w jaki sposób lokalne SEAP można przekształcić w konkretne działania, które pozwolą na zmniejszenie zużycia energii w budynkach. Podczas konferencji prelegenci przedstawili zarówno proste środki efektywności energetycznej takie jak renowacja budynków, jak i bardziej złożone i innowacyjne rozwiązania jak technologie grzewcze, systemy monitorowania energii i inteligentne systemy zarządzania energią.
 
Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele administracji lokalnej i regionalnej, przedstawiciele firm energetycznych i ciepłowniczych, studenci z Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni, goście międzynarodowi oraz przedstawiciele partnerów projektu Act-Now.

Konferencja

Energy Efficient Cities Conference

The conference took place on 17th & 18th of October 2018 in Pomeranian Science and Technology Park in Gdynia.
The Main organizers of the conference are The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, City of Gdynia and the City of Bremerhaven, with the support of Local District Heating Company (OPEC), Trolleybus Company Gdynia (PKT) and Polish Energy Cities Network (PNEC).
 
The conference’s goal was showing how local SEAPs can be turned in to concrete actions that would allow reduction of energy consumption in buildings. During the conference speakers introduced both simple energy efficiency measures like building renovation, as well as more complex and innovative solutions like heating technologies, energy monitoring systems and smart energy management systems.
 
Participants of the conference included, local and regional administration representatives, energy and heating company representatives, students from the Ecological and Transportation school in Gdynia, international guests and representatives from Act-Now project partners.Montaż mierników w SP 23
W ramach kolejnych działań projektu Miasto Gdynia rozpoczęło pilotażowy monitoring danych dotyczących wewnętrznych warunków środowiskowych budynku tj. danych o temperaturze, wilgotności, ciśnieniu i stężeniu CO2. Na pilotaż została wybrana Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Grottgera 19 na Wzgórzu Św. Maksymiliana.
Dzięki dofinansowaniu projektu ACT NOW z programu Interreg Baltic Sea Region w 2019 roku zakupiono 4 rejestratory a ich montaż odbył się w grudniu 2019. Urządzenia zostały umieszczone w czterech salach lekcyjnych w celu porównania wyników z różnie usytuowanych względem siebie pomieszczeń. Zebrane z urządzeń dane są automatycznie przesyłane i gromadzone w tzw. „chmurze”. Dzięki takiemu rozwiązaniu wystarczy dostęp do Internetu, aby możliwy był podgląd zebranych danych w dowolnym momencie.
Uzyskane za pomocą rejestratorów informacje wraz z danymi o zużyciu energii elektrycznej i cieplnej zostaną przeanalizowane przez ekspertów z Instytutu Maszyn Przepływowych Państwowej Akademii Nauk będących partnerami Projektu ACT NOW. Wnioski z analiz posłużą do przygotowania zaleceń odnośnie poprawy komfortu użytkowników budynku oraz lepszego zarządzania energią.
Zastosowanie powyższych wskazówek połączonych z edukacją ekologiczną przyczyni się do kształtowania postaw uczniów jako ludzi świadomych i odpowiedzialnych za dobro wspólne. Zainstalowane rejestratory mają charakter mobilny, dzięki czemu po sporządzeniu analiz końcowych zakupiony sprzęt zostanie przeniesiony do kolejnego wytypowanego obiektu. Monitoring w Szkole Podstawowej nr 23 będzie prowadzony do końca roku szkolnego 2019/2020.

miernik
 


                                 


Act-Now!
Act-Now! - Interreg Baltic Sea Region

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Hanna Górecka-Banasik
Wprowadził informację: _Tomasz Piszczek
Ostatnio zmodyfikował: Hanna Górecka-Banasik
Data wytworzenia informacji: 14.08.2018
Data udostępnienia informacji: 14.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.10.2020 10:59 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
14.01.2020 13:46 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
14.01.2020 13:44 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
14.01.2020 13:40 Aktualizacja treści Hanna Górecka-Banasik
22.05.2019 10:49 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
14.08.2018 15:19 Aktualizacja treści Tomasz Piszczek
14.08.2018 15:08 Dodanie informacji Tomasz Piszczek