Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej RDPP w Gdyni

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7242/24/VIII/R
Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 stycznia 2024 r.
(Zarządzenie nr 7397/24/VIII/R)

OGŁOSZENIE


Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.2023.40, ze zm. Dz.U.2023.572, 1463) i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2023.571) oraz §2 ust. 1 uchwały nr LVI/1746/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 września 2023 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gdyńską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. 2023.4407), zawiadamia o:


przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gdyni.


Celem konsultacji jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni o projekcie ww. uchwały.


Konsultacje społeczne przeprowadza się w okresie od dnia 23 stycznia do dnia 4 lutego 2024 r. w formie zbierania pisemnych opinii o charakterze szczegółowym na temat konkretnych zapisów w konsultowanym projekcie. Zgłaszanie opinii odbywać się będzie z wykorzystaniem następujących form:

1) drogą elektroniczną na Gdyńskiej Platformie Dialogu pod adresem: www.konsultujemy.gdynia.pl,
2) w wersji papierowej dostępnej w siedzibie Biura ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia,
3) zbieranie uwag i opinii na adres e-mail: ngo@gdynia.pl.

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje mające inną formę, złożone w inny sposób lub w innych terminach niż opisano powyżej.

Materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konsultacji zostaną udostępnione w okresie trwania konsultacji w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.gdynia.pl/bip,
2) w siedzibie Biura ds. organizacji pozarządowych przy ul. 3 maja 27/31, 81-364 Gdynia,
3) Gdyńskiej Platformie Dialogu, pod adresem www.konsultujemy.gdynia.pl.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Salwiusz Marchel
Wprowadził informację: Marta Łaska-Woronko
Ostatnio zmodyfikował: Marta Łaska-Woronko
Data wytworzenia informacji: 22.01.2024
Data udostępnienia informacji: 22.01.2024
Ostatnia aktualizacja: 27.02.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.02.2024 14:33 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
27.02.2024 14:24 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko
26.02.2024 13:57 Aktualizacja treści Marta Łaska-Woronko