Komunikat dot.: informacji nt. umieszczania plakatów i haseł wyborczych na terenie Miasta Gdyni

Dot.: informacji nt. umieszczania plakatów i haseł wyborczych na terenie Miasta Gdyni.

W związku z rozpoczętą kampanią wyborczą w jesiennych wyborach samorządowych Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni wyjaśnia zasady dotyczące umieszczania plakatów i haseł wyborczych na terenie miasta Gdyni zarządzanym przez ZDiZ.

W myśl art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754) niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej Prezydent Miasta zapewnia na obszarze miasta odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Planowane jest znaczne zwiększenie na terenie miasta miejsc, gdzie zostaną zainstalowane komunalne tablice ogłoszeniowe przeznaczone na te cele. Ich wykaz zostanie określony Zarządzeniem Prezydenta i przekazany do wiadomości publicznej.


Zgodnie z art. 110 § 1 ww. ustawy umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia. Niestosowanie się do tego przepisu stanowi wykroczenie i zagrożone jest karą grzywny, o czym stanowi art. 495 Kodeksu wyborczego.

Dyrektor ZDiZ w Gdyni informuje, iż ze względu na zasady utrzymania bezpieczeństwa ruchu na obszarze podległym ZDiZ nie będzie wydawał takich zgód, bowiem ekspozycja materiałów wyborczych w pasach drogowych zasadniczo obniża czytelność oznaczeń oraz zakres widoczności. Doświadczenia ubiegłych kampanii wyborczych wskazują na liczne przypadki naruszeń zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Należy wskazać, iż art. 110 § 5 Kodeksu wyborczego zobowiązuje policję lub straż gminną do usuwania na koszt komitetów wyborczych plakatów i haseł wyborczych, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Ekspozycja materiałów wyborczych doznaje więc ustawowego ograniczenia w pasie drogowym ze względu na bezpieczeństwo ruchu i zapewnienie bezpiecznego korzystania z pasa drogowego przez użytkowników dróg.

W związku z powyższym Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni informuje, iż przyjmować będzie jako przypadki kwalifikujące się do stosowania art. 110 par. 5 Kodeksu Wyborczego ekspozycje materiałów wyborczych:

  1. w pasach drogowych podstawowych ciągów komunikacyjnych- wykaz w załączeniu,
  2. w odcinkach 300 m od skrzyżowań poza ciągami wskazanymi zgodnie z pkt 1,
  3. w promieniu 300 m od obiektów koncentrujących ruch pieszy i kołowy w szczególności z udziałem dzieci (szkoły, przedszkola, biblioteki, kina, kościoły, lokale gastronomiczne, galerie handlowe i sklepy wielkopowierzchniowe itp.),
  4. w odcinkach 150 m od sygnalizacji świetlnej, przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych oraz obiektów inżynieryjnych takich jak wiadukty, kładki itp.,
  5. w odcinkach 100 m od znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Straż Miejska będzie prowadzić w trakcie kampanii bieżący nadzór nad przestrzeganiem przepisów Kodeksu wyborczego i przedstawionych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczących umieszczania w przestrzeni publicznej plakatów i haseł wyborczych w celu realizacji swoich ustawowych kompetencji z art. 110 par. 5 kodeksu wyborczego.


Wykaz podstawowych ciągów komunikacyjnych - dróg publicznych znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni, wzdłuż których umieszczanie plakatów wyborczych traktowane będzie jako stwarzania zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

DROGI KRAJOWE

Lp

Nr drogi

Przebieg drogi w mieście

Odcinek

1

6

ul. Morska

od granicy miasta - do ulicy bez nazwy /drogi ekspresowej/

2

20

ul. Chwaszczyńska

od granicy miasta - do drogi nr 6 /drogi ekspresowej/

DROGI WOJEWÓDZKIE

Lp

Nr drogi

Przebieg drogi w mieście

Odcinek

1

468

Al. Zwycięstwa

ul. Władysława IV

Al. Marszałka Piłsudskiego

ul. Śląska

ul. Morska

od granicy miasta do ul. Władysława IV

od Al. Zwycięstwa do Al. Marszałka Piłsudskiego

od ul. Władysława IV do ul. Śląskiej

od Al. Marszałka Piłsudskiego do ul. Morskiej

od ul. Śląskiej do drogi krajowej nr 6 (Obwodnica Trójmiasta)

2

474

ul. Chwaszczyńska

ul. Wielkopolska

od drogi kraj. nr 6 (Obwodnica Trójmiasta) do ul. Wielkopolskiej

od ul. Chwaszczyńskiej do drogi wojewódzkiej nr 468 (Al. Zwycięstwa)

DROGI POWIATOWE

Lp

Nr drogi

Ulica

1

1412G

Kartuska, Jaskółcza, Jałowcowa, Marszewska

2

1600G

Hutnicza

3

1601G

Północna

4

1602G

Chylońska

5

1603G

Piaskowa

6

1605G

Pucka, kontradm. X. Czernickiego

7

1606G

płk. Stanisława Dąbka

8

1607G

Arendta Dickmana

9

1608G

Zielona

10

1609G

Eugeniusza Kwiatkowskiego, Estakada Kwiatkowskiego

11

1610G

adm. J. Unruga, Bosmańska

12

1611G

inż. J. Śmidowicza, Arciszewskich

13

1612G

Janka Wiśniewskiego

14

1613G

Droga Gdyńska /ul. Śląska - od Alei Marszałka Piłsudskiego do ul. Wielkopolskiej/

15

1614G

Aleja Solidarności

16

1615G

Polska

17

1616G

Jana z Kolna

18

1617G

Tadeusza Wendy, Bernarda Chrzanowskiego

19

1618G

Wójta Radtkego

20

1619G

Plac Konstytucji, Dworcowa

21

1620G

Podjazd, 10 Lutego, Skwer Kościuszki, Aleja Jana Pawła II

22

1621G

3 Maja, Obrońców Wybrzeża

23

1622G

Armii Krajowej

24

1623G

Władysława IV /od Alei Marszałka Piłsudskiego do ul. Jana z Kolna/

25

1624G

Świętojańska, Plac Kaszubski, Portowa

26

1625G

Warszawska

27

1626G

Witomińska

28

1627G

Kielecka, Rolnicza, Wielkokacka, 2 Morskiego Pułku Strzelców

29

1628G

Aleja Marszałka Piłsudskiego /od ul. Władysława IV do Bulwaru Nadmorskiego/

30

1629G

Legionów

31

1630G

Redłowska

32

1631G

Powstania Styczniowego

33

1633G

Stryjska, Małokacka, Chwarznieńska

34

1637G

Wrocławska

35

1638G

Halicka, Sandomierska

36

1641G

Nowowiczlińska, Wiczlińska

37

1642G

Rdestowa

38

1644G

Sopocka

39

1645G

Lucjana Cylkowskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Dariusz Witt
Ostatnio zmodyfikował: Dariusz Witt
Data wytworzenia informacji: 24.08.2018
Data udostępnienia informacji: 24.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 24.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.08.2018 13:56 Dodanie informacji Dariusz Witt