Polowania zbiorowe

                O B W I E S Z C Z E N I E
                                                                w sprawie harmonogramu polowań zbiorowych
                                                                             Koła Łowieckiego „Głuszec”
 
Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1683 ze zm.) Prezydent Miasta Gdyni podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 62, planowanych do przeprowadzenia na terenie Gminy Miasta Gdyni w sezonie łowieckim 2021/2022 przez Koło Łowieckie „Głuszec”.
 
Lp.     Termin polowania       Obwód łowiecki nr     Godz. rozpoczęcia i zakończenia  Miejsce polowania
1.            20.11.2021                               62                           8-15                                               Leśnictwo Zwierzyniec - Regulewo
2.            04.12.2021                               62                           8-15                                               Leśnictwo Regulewo - Cisowa
 
Jednocześnie informuje się, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Prezydenta Miasta Gdyni. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.
Prezydent Miasta Gdyni zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem.
Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonywanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Barbara Strzelczyńska
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Strzelczyńska
Data wytworzenia informacji: 03.11.2021
Data udostępnienia informacji: 03.11.2021
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2021 08:47 Dodanie informacji Barbara Strzelczyńska