Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni o rozpoczęciu naboru Członków Komitetu Rewitalizacji drugiej kadencji

Prezydent Miasta Gdyni, na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, zawiadamia
 
o rozpoczęciu naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji (druga kadencja)
 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Gdyni oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji. Ogłaszany nabór dotyczy drugiej kadencji Komitetu Rewitalizacji, która rozpocznie się w styczniu 2021 roku.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji określone zostały w Regulaminie Komitetu Rewitalizacji przyjętym Uchwałą nr XXXIII/830/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2017 r.
 
Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji przeprowadzony zostanie w dniach od 2 października do 16 listopada 2020 r.
 
WARUNKI NABORU:
1. Komitet Rewitalizacji liczy nie więcej niż 26 członków,  w tym:

1) 6 mieszkańców obszaru rewitalizacji – po jednym mieszkańcu z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) 3 przedstawicieli właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji, podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
3) 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych, których działalność statutowa dotyczy w szczególności jednej z następujących sfer: kultura, edukacja, zagospodarowanie przestrzeni, pomoc i wsparcie społeczne;
4) 5 przedstawicieli Rad Dzielnic - po jednym radnym z każdej dzielnicy, w granicach której wyznaczony został podobszar rewitalizacji Miasta Gdyni;
5) 3 przedstawicieli Rady Miasta – po jednym radnym z każdego okręgu wyborczego, w granicach którego znajdują się podobszary rewitalizacji;
6) do 5 przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni.
2. Kandydat będący mieszkańcem obszaru rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 20 pełnoletnich mieszkańców danego podobszaru rewitalizacji.
3. Kandydat będący przedstawicielem właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji oraz podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji składa formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia podpisaną przez co najmniej 5 przedstawicieli swojej grupy interesariuszy.
4. Przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz grup nieformalnych wskazuje Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
5. Przedstawicieli Rad Dzielnic wskazują Rady Dzielnic w formie uchwały.
6. Przedstawicieli Rady Miasta Gdyni wskazuje Rada Miasta Gdyni w formie uchwały.
7. Przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdyni wskazuje Prezydent Miasta Gdyni.
8. Kandydat na członka Komitetu Rewitalizacji musi być osobą pełnoletnią.
9. Kandydatem na  członka Komitetu Rewitalizacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo z winy umyślnej lub wobec której sąd orzekł środek karny w postaci pozbawienia praw publicznych.
10. Jedna osoba może reprezentować w Komitecie Rewitalizacji tylko jedną z wyżej wymienionych grup.
11. Uczestnictwo w Komitecie Rewitalizacji ma charakter społeczny.
12. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia, obowiązującymi kandydatów opisanych w pkt. 2 i 3, będą dostępne od dnia rozpoczęcia naboru, tj. od 2 października 2020 r.:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni pod adresem: www.gdynia.pl/bip (wejście przez zakładki: „Inne”, „Komunikaty”) oraz www.gdynia.pl/bip/lis (w zakładce „Rewitalizacja”),
b) na stronie internetowej www.lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa (w zakładce „Komitet rewitalizacji”).
13. Formularze zgłoszeniowe wraz z listami poparcia, obowiązującymi kandydatów opisanych w pkt. 2 i 3, należy złożyć do dnia 22 października 2020 r. :
a) w formie papierowej na adres: Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, Gdynia 81-346,
lub
b) skany dokumentów w formie elektronicznej na adres: rewitalizacja@gdynia.lis.pl.
14. Za datę doręczenia uważa się datę wpływu do Laboratorium Innowacji Społecznych. Zgłoszenia złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ewentualne pytania dotyczące naboru proszę kierować na adres: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 58 727 39 04.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Ostatnio zmodyfikował: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 17.09.2020
Data udostępnienia informacji: 17.09.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.10.2020 15:00 Dodanie załączników Ksenia Pisera
17.09.2020 15:26 Aktualizacja treści Ksenia Pisera
17.09.2020 15:25 Aktualizacja treści Ksenia Pisera
17.09.2020 15:23 Dodanie informacji Ksenia Pisera