Komisja ds. standaryzacji wymogów zagospodarowania i organizacji ruchu przy szkołach

1. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 6531/17/VII/P z dnia 18.08.2017 r. powołuje się Komisję ds. standaryzacji wymogów zagospodarowania i organizacji ruchu przy szkołach, zwaną dalej Komisją.

2. 1) W skład Komisji wchodzą:
1. Katarzyna Gruszecka-Spychała - wiceprezydent miasta Gdyni,
2. Beata Szadziul - wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni, pełnomocnik prezydenta miasta Gdyni ds. rodziny,
3. członkowie Komisji ds. Bezpieczeństwa w składzie:
a) zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - przewodniczący,
b) pełnomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa,
c) ekspert ds. dostępności,
d) przedstawiciel organizacji pozarządowej,
e) przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni,
f) przedstawiciel Straży Miejskiej w Gdyni,
g) przedstawiciel Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni,
h) przedstawiciele Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni (Referatu Organizacji Ruchu, Dzialu Inzynierii Transportu oraz Zespołu ds. Komunikacji Rowerowej).
2) Członków Komisji powołują kierownicy właściwych instytucji.

3. Pełnienie funkcji przewodniczącego Komisji powierza się Katarzynie Gruszeckiej-Spychale - wiceprezydent miasta Gdyni.

4. Komisja jest ciałem doradczym prezydenta miasta Gdyni.

5. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego w miarę potrzeby.

6. Do zadań Komisji należy między innymi:
1) ocena sytuacji na podstawie wstępnej analizy bezpieczeństwa wokół szkół, wykonanej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni w 2016 r.,
2) określenie katalogu dostępnych elementów organizacji ruchu,
3) przygotowanie harmonogramu wdrażania,
4) przyjęcie Standardów zarządzeniem prezydenta miasta Gdyni,
5) monitorowanie realizacji.

7. Komisja działa w oparciu o regulamin:
1) posiedzenia Komisji są protokołowane,
2) wnioski dotyczące rozpatrywania spraw przez Komisję wnoszone są pisemnie, a kopie tych wniosków stanowią załącznik do protokołu (bez załączników graficznych),
3) protokół oraz wnioski z załącznikami graficznymi, wnoszone na Komisji, archiwizowane są przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wojciech Folejewski
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 18.08.2017
Data udostępnienia informacji: 22.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.08.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.08.2017 12:49 Korekta Michał Kowalski