Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 19 grudnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
w dniu 19 grudnia 2017 r.
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Plan pracy na 2018 r.
4. Gdyńskie Centrum Zdrowia.
 
Ad 1. Przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul powitała zebranych, w tym gości panią Katarzynę Stec i pana Jarosława Józefczyka z MOPS oraz panią Annę Melki, dyrektor Gdyńskiego Centrum Zdrowia.
 
Ad 2. Pani Wicedyrektor K. Stec przedstawiła  zmianę Uchwały Rady Miasta Gdyni nr XV/293/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) i usługi rehabilitacyjne oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności i trybu ich pobierania. Celem wprowadzenia zmiany jest ujednolicenie ceny godziny usług, co pozwoli na zniesienie różnic w odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorców na terenie Gdyni. Opinia pozytywna – 6/0/0.
Następnie udzieliła wyjaśnień w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu MOPS, która łączy się z projektem uchwały w sprawie zmiany statutu GCZ, polegającym na przeniesieniu zadań zgodnie z kompetencjami z pierwszej jednostki do drugiej. Oba projekty zostały zaopiniowane pozytywnie w kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 6/0/0.
 
Projekty uchwał dot. finansów Miasta - w sprawie zmian budżetu na rok 2018 i WPF – zaakceptowano w kolejnych głosowaniach z wynikiem: 5/1/0.
 
Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały, który zostanie wprowadzony do porządku sesji w trybie nadzwyczajnym, zmieniającego uchwałę w spr. określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON. Z dniem 31 grudnia środki funduszu wygasną. Jeżeli nie podejmie się stosownej uchwały, trzeba będzie zwrócić kwotę w wysokości blisko 10 tys. zł.
 
Ad 3. Podjęto także dyskusje na temat planu pracy na 2018 r. Ustalono, że komisja zajmie się tematami: nowych żłobków (tworzenie, potrzeby, wykonanie, koszty, rekrutacja), Gdyńskiego Centrum Zdrowia (działalność, zadania, oczekiwania), rozbudowy szpitali, Centrum FAS, DPS Bosmańska, rewitalizacja (m.in. Opata Hackiego, „Apteka”, inne obszary, domy sąsiedzkie), Klub rodzica.
 
Ad 4. Pani dyr. Anna Melki odpowiadała na pytania o organizacje jednostki Gdyńskie Centrum Zdrowia, informując o pracach dostosowawczych zarówno w sferze prawnej i wiedzowej, jak i dostosowania przestrzeni Centrum i otwarcia na inne podmioty. Wyjaśniała także sprawę rozbudowy przychodni przy ul. Chylońskiej oraz zarysowała plany dot. programu dla uprawiających sport.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.07.2018
Data udostępnienia informacji: 19.12.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:48 Zmiana tytułu Dorota Nelke