Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 24 października 2017 r.  

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
z dnia 24 października 2017 r.
 
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Wizyta w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
Informacje.
 
Ad 1. Przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul zainaugurowała spotkanie przedstawiając panią Zuzannę Łaczyńską - Stec,  Kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej MOPS w Gdyni przy ul. Filomatów 2, która zaprosiła komisję do placówki.
 
Ad 2. Przewodnicząca zaproponowała zaopiniowanie projektów uchwał kierowanych na najbliższą sesję Rady Miasta, które pokrótce omówiła, a następnie poddała pod głosowanie:
- zmiany statutu jednostki budżetowej Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni, opinia pozytywna: 8/0/0,
- zmieniająca  uchwałę w sprawie ustalenia przepisów porządkowych dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni – opinia pozytywna: 8/0/0,
- ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych, opinia pozytywna: 7/0/0,
- o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus” – opinia pozytywna; 7/0/0.
Ad 3. O swojej placówce, pracy, wyzwaniach, sukcesach i problemach mówiła p. kierownik Z. Łaczyńska – Stec. Zespół zajmuje się organizacją i wsparciem rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, gdzie umieszcza się dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich  albo władza ta została  im ograniczona lub zawieszona. Rodzina zastępcza  oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej. W Zespole pracuje 25 osób. W budynku wygospodarowano trzy sale terapeutyczne, w których odbywają się m. in. spotkania z rodzicami, szkolenia. Pani Kierownik ubolewa, że gdynianie niezbyt licznie angażują się w rodzicielstwo zastępcze. Chętni zgłaszają się również spoza Miasta, nawet z terenów odległych. Niestety przy takich odległościach nie jest możliwe udzielenie wsparcia rodzicom i dzieciom oraz przeprowadzanie kontroli.
 
Rodzicem zastępczym może zostać każdy kto:
·                     Przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
·                     Jest zdolny do sprawowania opieki nad dzieckiem pod względem zdrowotnym,
·                     Posiada stałe źródło dochodu,
·                     Wypełnia nałożony przez sąd obowiązek alimentacyjny,
·                     Dysponuje odpowiednimi warunkami lokalowymi dla odpowiedniej liczby osób,
·                     Zapewni dziecku odpowiednie warunki do jego właściwego rozwoju oraz wypoczynku i spędzania czasu wolnego,
·                     Nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona lub zawieszona,
·                     Nie jest ograniczony w zdolności do wykonywania czynności prawnych,
·                     Nie był karany za umyślne przestępstwo.
 
Pani kierownik pokazywała fotorelacje ze zorganizowanych pobytów wakacyjnych dla podopiecznych, udokumentowane warsztaty i spotkania.
 
Członkowie komisji zwiedzili obiekt Zespołu, spotkali się także z kilkorgiem terapeutów.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca komisji
 
Beata Szadziul.
 


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.07.2018
Data udostępnienia informacji: 24.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:49 Zmiana tytułu Dorota Nelke