Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 17 października 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
z dnia 17 października 2017 r.
 
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Informacje.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem gości i stwierdzeniem kworum przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul (wspólne posiedzenie z Komisją Sportu, K. Kultury i K. Oświaty).
 
Ad 2. Profesor Krzysztof Szałucki omówił projekty uchwał dot. finansów MG:
- zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok dotyczy zmniejszenia oraz zwiększenia dochodów i wydatków w zadaniach opisanych w uzasadnieniu. Radny Bogdan Krzyżankowski zawnioskował o udostępnienie przez GCS szczegółowego podziału środków ujętych w uchwale na promocję Miasta przez kluby sportowe (kwota 1 550 000,00 PLN). Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/1.
- zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033, jest konsekwencją zmian zapisów w budżecie Miasta Gdyni. Opinia pozytywna w głosowaniu: 8/0/0.
- określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Gdyni, zawiera projekt uchwały w którym proponuje się podwyższenie tej daniny do maksymalnych kwot. Stawki podatku od środków transportu nie ulegną zmianie. Opinia pozytywna: 7/0/1.
- opłatę miejscową na terenie Miasta Gdyni podnosi się do wysokości 2,22 za osobę za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Opłata targowa pozostaje bez zmian. Opinia pozytywna: 7/0/0.
- ustalenie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu usuniętego z drogi na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu, gdzie opisuje się kwotowo wysokość kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od  usunięcia pojazdu, o których  mowa w art.130a ust.1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym,  jeżeli wydanie dyspozycji  usunięcia pojazdu  spowodowało powstanie tych kosztów. Opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/1.
 
Ad 3. Przewodnicząca przypomniała o terminie kolejnego posiedzenia wyznaczonego na 24 października br., godz. 16.30 w Zespole ds. pieczy zastępczej w Gdyni, z urzedu będzie zapewniony transport o 16.00.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca komisji
 
Beata Szadziul.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.10.2017
Data udostępnienia informacji: 17.10.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:50 Zmiana tytułu Dorota Nelke