Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 28 listopada 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
28 listopada 2017 r.
 
Tematyka obrad: zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie budżetu MG na rok 2018 oraz w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033.
Prowadzenie: p. Beata Szadziul, przewodnicząca komisji.
 
Prof. Krzysztof Szałucki omówił podstawowe założenia budżetu, konstrukcję dokumentu oraz przybliżył zagadnienia związane z prognozami finansowymi na rok 2018. Wyjaśnił, że przy tworzeniu polityki finansowej Miasta należy wziąć pod uwagę parametry warunkujące rozwój sytuacji gospodarczej, aktualną sytuację finansową Miasta ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas zaciągniętych zobowiązań i planowanych do zaciągnięcia w kolejnych latach,  plany inwestycyjne Miasta i ich analizę w aspekcie możliwości dochodowych oraz finansowania zewnętrznego, planowaną absorpcję środków ze źródeł zewnętrznych, a także przewidywane uwarunkowania wewnętrzne w zakresie kształtowania takich czynników jak: stawki podatków i opłat lokalnych, ceny usług komunalnych świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta, planowane zamierzenia dot. gospodarowania majątkiem Miasta. Priorytetem polityki budżetowej Miasta w 2018 roku i w kolejnych latach będzie racjonalizacja wydatków bieżących i stworzenie warunków dla optymalnego wykorzystania środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
Oszacowane dochody ograniczają możliwości realizacji miejskich inwestycji, stąd zamierza się sięgnąć po zwrotne środki zewnętrzne. W 2018 roku zostanie uruchomiony kredyt w wys.
150 mln zł. Część środków z kredytów przeznaczona będzie na pokrycie wkładu własnego nowych zadań dofinansowywanych ze środków UE. Planowana kwota długu i obciążenie budżetu z tytułu spłat rat i odsetek od kredytów i pożyczek spełniają wymogi określone w przepisach ustawy o finansach publicznych i są bezpieczne dla budżetu Miasta. Relacja kwoty długu w stosunku do dochodów osiągnie na koniec 2018 roku wysokość 41,8% planowanych dochodów budżetu Miasta na ten rok (dopuszczalne obciążenie 60%).
Szczegółowych wyjaśnień w sprawie wielkości i rodzaju wydatków związanych ze zdrowiem udzielił p. Bartosz Bartoszewicz, Wiceprezydent MG. Radny Bogdan Krzyżankowski zarzucił projektodawcom budżetu, że co roku pula środków na zdrowie jest mniejsza. Podtrzymuje wcześniej już sygnalizowany wniosek o dofinansowanie prywatnych żłobków. Wiceprezydent wyjaśnił, że ochrona zdrowia nie jest zadaniem samorządu. Gdynia i tak finansuje tę dziedzinę w dużo większym zakresie niż inne samorządy. Uważa także, że nie należy finansować zadań z automatu – gdy zostanie złożony sensowny projekt, gmina znajdzie na jego realizacje pieniądze. Ilość miejsc w żłobkach sukcesywnie wzrasta, na co Miasta również przeznacza spore środki. Z obserwacji i rozmów z rodzicami wynika, że preferują oni opiekę publiczną. Wiceprezydent udzielił także wyjaśnień radnemu Zygmuntowi Zmudzie – Trzebiatowskiemu, który dopytywał o sytuację w domu opieki i centrum rehabilitacji „Za Falochronem”.
Pani Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni, odpowiadała na pytania dot. opieki społecznej.
Przewodnicząca podziękowała gościom i poddała projekty uchwał pod głosowanie: projekt budżetu MG na rok 2018 został zaopiniowany pozytywnie w wyniku głosowania: 4/0/3, a projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gdyni na lata 2018 – 2033 uzyskał opinię pozytywną w głosowaniu 5/0/2.
Na tym posiedzenie zakończono.                                         Przewodnicząca komisji
 
Protokołowała: Z. Gawlik BRM                                                          Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 17.07.2018
Data udostępnienia informacji: 28.11.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:49 Zmiana tytułu Dorota Nelke