Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 25 sierpnia 2015 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
25 sierpnia 2015 r.
 
Porządek obrad:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Gminny Program Alkoholowy – dyskusja NT. analizy SWOT oraz analiza roli Komisji pod kątem realizacji programu.
Sprawy wniesione, korespondencja.
Zakończenie obrad.
 
Ad 1. Przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul rozpoczęła obrady powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki omówił planowane zmiany w budżecie Miasta Gdyni na rok 2015. Projekt uchwały w tej sprawie zaopiniowano pozytywnie (bez uwag) w głosowaniu: 7/0/0.
Następnie pan Skarbnik zreferował zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033, które również zostały zaakceptowane głosowaniem: 7/0/0.
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawił Wiceprezydent Michał Guć. Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne z uwagi na fakt zwiększenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających wg. algorytmu na rok 2015 w tym: 82.800,00 na finansowanie warsztatów terapii zajęciowej. Do uchwały została załączona pozytywna opinia rady społecznej. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.
Pan Wiceprezydent udzielił także wyjaśnień w sprawie kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji na usunięcie i utylizację azbestu i sposobu ich rozliczania, zawartych w kolejnym projekcie uchwały.
Gmina Miasta Gdyni, wykonując wytyczne Rady Ministrów, opracowała „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Gdyni na lata 2013-2032”, którego elementem jest inwentaryzacja azbestu w mieście. W celu wspierania mieszkańców w usuwaniu azbestu miasto Gdyni bierze udział w konkursach pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (WFOSiGW). Ponadto prawo ochrony środowiska uprawnia radę gminy do określenia w drodze uchwały zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji w zakresie ochrony środowiska. W celu umożliwienia przekazania pozyskanych środków z funduszu na w/w zadania mieszkańcom Gdyni oraz osobom prawnym, przeprowadzającym inwestycje związane z usuwaniem azbestu, konieczne jest przyjęcie niniejszej uchwały.
Opinia pozytywna do projektu wraz z autopoprawką: 7/0/0.
Jednogłośnie (7/0/0) przyjęto również projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2020.
 
Ad 3. Omawiano „Gminny Program Alkoholowy” zastanawiając się nad wynikami analizy SWOT, która wskazuje na następujące problemy:
MOCNE STRONY
1. Funkcjonowanie w Gdyni wielu publicznych i niepublicznych podmiotów działających na rzecz wspierania osób borykających się z problemem uzależnienia od alkoholu.
2. Szeroka współpraca między podmiotami działającymi w sferze profilaktyki i leczenia uzależnień, włączanie do działań organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, zarówno w sferze programowania działań (strategii) jak i ich realizacji (zlecanie zadań).
3. Tworzenie rozwiązań problemu uzależnień od alkoholu w sposób kompleksowy z zastosowaniem wszelkich dostępnych instrumentów i narzędzi (pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, systemu penitencjarnego i postpenitencjarnego, instrumentów rynku pracy).
4. Wysokie kompetencje podmiotów działających w obszarze interwencji (Gminna Komisja Alkoholowa, Zespół Interdyscyplinarny, służby mundurowe, OPiTU).
5. Kompleksowa oferta w OPiTU dla osób uzależnionych i ich rodzin.
6. Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego dla Rodzin i Dzieci z FAS
7. Bogata oferta sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci (w szczególności oferta sportowa i kulturalna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szeroki dostęp do informacji zapewniany przez miejskie wydawnictwa i strony internetowe.
8. Funkcjonowanie schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości.
9. Wysoka reaktywność i świadomość społeczna w zakresie problemu uzależnienia od alkoholu.
SŁABE STRONY
1. Niewystarczająca diagnoza w zakresie skali i charakterystyki zjawiska uzależnienia od alkoholu wśród mieszkańców Gdyni, w tym brak wiedzy o problemie wybranych grup zawodowych i wiekowych oraz o osobach „z pogranicza” (osoby, które piją szkodliwie a jeszcze nie są uzależnione).
2. Niewystraczający poziom egzekwowania przepisów o zakazie sprzedaży, podawania oraz spożywania alkoholu, w tym niewystarczający poziom kontroli przedsiębiorców w zakresie przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych.
3. Niewystarczający poziom koordynacji i ewaluacji programów profilaktyki uzależnień od alkoholu w szkołach.
4. Niewystarczający poziom zabezpieczenia ciągłości leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, w szczególności brak kompleksowości udzielanego wsparcia w obszarze profilaktyki, leczenia oraz rehabilitacji.
5. Niewystraczający dostęp do terapii oraz zbyt długi okres oczekiwania na nią.
6. Niewystarczająca skala działań podejmowanych w oparciu o metodę outreach, streetworkingu/pedagogiki ulicy, skierowanej do dzieci i młodzieży z dzielnic/obszarów szczególnie zagrożonych uzależnieniem od alkoholu.
7. Brak jednej ogólnodostępnej bazy wiedzy o zasobach np. portalu internetowego, na którym rodzice, dzieci, młodzież mogliby znaleźć informacje dotyczące profilaktyki, możliwości pomocy, bazę instytucji, a profesjonaliści uzyskać aktualną wiedzę o projektach, dobrych praktykach, nowych uwarunkowaniach medycznych i prawnych.
8. Niewystarczający poziom wsparcia i podnoszenia kwalifikacji specjalistów zajmujących się leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu.
9. Brak systemu ciągłej, kompleksowej ewaluacji w zakresie działań podejmowanych w Gdyni w ramach profilaktyki uzależnień, leczenia i rehabilitacji.
SZANSE
1. Coraz częstsze postrzeganie problemu uzależnień od alkoholu przez pryzmat profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.
2. Możliwość implementacji polskich oraz międzynarodowych dobrych praktyk w zakresie wspierania i leczenia osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem.
3. Możliwość wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczanych na realizację działań skierowanych do osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, uzależnionych oraz współuzależnionych.
4. Funkcjonowanie stron internetowych promujących prozdrowotny styl życia, informujących o możliwym wsparciu osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem.
5. Coraz większa liczba kampanii medialnych poświęconych problemowi uzależnienia od alkoholu.
6. Funkcjonowanie ustaw, rozporządzeń, narodowych oraz lokalnych programów starających się rozwiązań problem uzależnienia od alkoholu.
7. Wielość badań ogólnopolskich i międzynarodowych w zakresie problematyki uzależnienia od alkoholu oraz relatywnie łatwa dostępność do wyników propagujących spożywanie napojów alkoholowych w kontekście spędzania czasu wolnego,
 
ZAGROŻENIA
1. Negatywna stereotypizacja problemu uzależnienia od alkoholu oraz osób nadmiernie spożywających alkohol.
2. Wysoka dostępność napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas masowych spotkań i wydarzeń.
3. Upowszechnianie się niekorzystnych wzorców kulturowych związanych z piciem alkoholu.
4. Wpływ reklam napojów alkoholowych prezentowanych w środkach masowego przekazu
5. Upowszechnianie się nowych technik prowadzących do upojenia bądź odurzenia.
6. Wysoki poziom przyzwolenia społecznego do picia w środowisku rówieśniczym i rodzinnym
7. Nieadekwatne do potrzeb regulacje prawne w zakresie rozwiązywania problemu uzależnienia od alkoholu.
8. Niski poziom zaangażowania mediów w proces rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniem od alkoholu (np. nastawienie na sensację, promowanie produktów alkoholowych).
9. Restrykcyjność przepisów o ochronie danych osobowych utrudniająca przekazywanie pomiędzy różnymi podmiotami informacji o leczeniu i rehabilitacji pacjent.
 
Ad 4. Pani przewodnicząca przedstawiła informacje o II Pomorskich Obchodach Światowego Dnia FAS w Wejherowie 11 wrzesnia 2015 r. oraz konferencji w sprawie o pomocy telefonicznej.
 
Ad 4. Posiedzenie zakończono, termin kolejnego: 22.09.2015 r.
 
 
Przewodnicząca Komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 25.08.2015
Data udostępnienia informacji: 25.08.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:55 Zmiana tytułu Dorota Nelke