Protokół z posiedzenia Komisji Polityki rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 21 czerwca 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
21 czerwca 2016 r.
 
 
 
Porządek obrad:
rozpoczęcie posiedzenia,
przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia,
zaopiniowanie projektów uchwał,
mieszkaniowe zasoby socjalne i komunalne Gminy Gdynia.
zakończenie obrad.
 
Ad 1. Pani Beata Szadziul, przewodnicząca komisji, otworzyła zebranie powitaniem gości i stwierdzeniem kworum. Do porządku obrad nie wniesiono uwag.
 
Ad 2. Protokół z posiedzenia w dniu 7 czerwca został zaakceptowany bez zmian.
 
Ad 3. Pani dyrektor Mirosława jezior oraz pan Robert Cyman, specjalista od finansów MOPS przedstawili projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Projekt wraz z przedstawiona autopoprawką uzyskał opinie pozytywną w głosowaniu: 6/0/0.
 
Pani wicedyrektor ZKM Katarzyna Hebel przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych – opinia pozytywna: 4/0/3.
 
Pani B. Szadziul, pełnomocnik Prezydenta ds. rodziny omówiła projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia karty „Gdynia Rodzinna Plus” – opinia pozytywna: 7/0/0.
 
Prof. Krzysztof Szałucki przedstawił zmianę uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok, która została zaopiniowana w głosowaniu: 5/1/0.
Następnie omówił zmianę uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033, która także zaakceptowano w głosowaniu: 5/0/1.
Zaopiniowano projektu uchwał okołoabsolutoryjnych w kolejnych głosowaniach z wynikiem:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2015: 4/2/0,
- zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2015 rok: 5/0/1,
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta gdyni za rok 2015: 6/0/0,
- przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni na dzień 31.12.2015 r.: 6/0/0,
- udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2015: 4/1/0.
 
Ad 4. Gośćmi komisji byli pani Jolanta Steppa, Naczelniczka Wydziału Spraw Społecznych oraz pan  Jerzy Cieśliński, naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, koordynujący zespół ds. budownictwa, którzy udzielili obszernych informacji na temat zasobów mieszkaniowych będących w posiadaniu Miasta Gdyni. Uchwała zmieniająca zasady wynajmowania lokali spowodowała konieczność wytyczenia nowych kierunków polityki mieszkaniowej Miasta. Obecne zasady pozwalają na ubieganie się o mieszkanie miejskie według podstawowego kryterium dochodowego. Wprowadzono system punktacyjny, a zmienione zasady spowodowały znaczny napływ wniosków. Zakończenie działań rozpoznawczych w październiku powinno wskazać skalę potrzeb. Mieszkanie komunalne jest poszukiwaną formą wynajmu przez osoby o niskich dochodach. Pani Naczelnik przedstawiła następujące dane:
 
 
ilość
wydane
skierowania
 na lokale
skreślenie
z  ewidencji lokali mieszkalnych
na potrzeby MOPS
 
toczy
 się
postępowanie
Uzyski lokali zwolnione i zarejestrowane w  2012, 2013 i 2014
a nie zadysponowane do 31.12.2014
 
107
73
w tym:
33  socjalne 
40 czas nieoznaczony (w tym 1 poszerzenie)
 
2
 
4
 
28
uzyski   lokali zwolnione i zarejestrowane w  2015 roku
 
133
26
w tym:
11 socjalne
15 czas nieoznaczony
(w tym 2 poszerzenia)
 
 2
 
1
 
104
 
Razem:
 
240
 
99
w tym:
 44  socjalne
 55 czas nieoznaczony
 
4
 
5
 
132
 
Uwaga:   44   lokali  socjalnych  zadysponowano: 15 – listy i indywidualne decyzje PMG, 29 – na rzecz osób w stosunku do których Sąd orzekł eksmisję z prawem do lokalu socjalnego
 
struktura odzyskanych  133  lokali w 2015 roku         
1 pokój         z aneksem kuchennym   –  21  
1 pokój + kuchnia –    65
2 pokoje z aneksem  kuchennym -   9
2 pokoje + kuchnia –    27
3 pokoje z aneksem  kuchennym -  3
3 pokoje + kuchnia  -   6
4 pokoje + kuchnia –  2
 
133 lokale uzyskane   w wyniku:
-          zgonu                                – 52
-          eksmisji                             – 25
-          wyprowadzeniu się                        - 20
-          wymianie „z urzędu”        - 32
-          przebudowie                     - 3
-          przekazania przez Urząd Morski – 1
 
Sprawy dotyczące  lokali w zasobach TBS „Czynszówka” :
Typ K (komunalne)
·                    zadysponowano 3 lokalami (1 odzyskany 2014 r.  i  2 w 2015 r.   po wyprowadzeniu się byłych użytkowników i po zgonie)  w oparciu o indywidualne decyzje Prezydenta Miasta;   1 lokal został skreślony z ewidencji – Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z 24.03.2015 r.   Nr 1403/2015/VII/M o rezygnacji z prawa wskazania osób do zawarcia umowy (lokal przekazany do dyspozycji TBS „Czynszówka”;
TYP W  -  sprawy związane    z tytułu trzyletniego wypowiedzenia z budynków prywatnych:
·                    zadysponowano  4  lokalami ( 3 odzyskane  w 2014 r. i  1 w 2015 r.  - po wyprowadzeniu się byłych użytkowników i po zgonie), które zostały   zadysponowane   w oparciu o indywidualne decyzje Prezydenta Miasta;  
 
zobowiązania Gminy Gdynia – stan na 31 maja 2016 roku
I.          Listy
2010
indywidualne decyzje Prezydenta  Miasta Gdyni:
-          lokale komunalne             -   1
2011
-          osoby zakwalifikowane do lokali chronionych - 3
indywidualne decyzje Prezydenta  Miasta Gdyni:
-          lokale komunalne             -   1 
2012-2013 
-          socjalne                            -  3
indywidualne decyzje Prezydenta  Miasta Gdyni:
-          lokale komunalne             -   3
2014
-          lokale komunalne             -    5
-          socjalne                            -  10
indywidualne decyzje Prezydenta  Miasta Gdyni:
-          lokale komunalne             -    6
2015
indywidualne decyzje Prezydenta  Miasta Gdyni:
-          lokale komunalne             -   3
-          socjalne                            -   3
2016
indywidualne decyzje Prezydenta  Miasta Gdyni:
-          lokale komunalne             -   6
-          socjalne                            -   1
 
II.        Wyroki o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego  -  681 (w tym 449 Gminy Gdynia)
            Wyroki o eksmisję z lokali Gminy Gdynia bez prawa do lokalu socjalnego - 159
III.      Zamiany z „urzędu” na lokale komunalne     – 27
IV.       Wymiany z budynków socjalnych na lokale komunalne       – 35
V.        Wymiany z budynków socjalnych przy  ul. Okrzei 24, ul. Widnej 10A,B,C, ul. Zamenhofa 9  i ul. Dickmana 38, realizowanych na podstawie indywidualnego programu Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.08.2014 r. (remont lokalu komunalnego i remont zajmowanego lokalu w budynku socjalnym na koszt własny i we własnym zakresie) - 7
Łącznie:
-          lokale socjalne  -      698
-          lokale komunalne –   94
-          lokale chronione -        3
 
Informacja dotycząca odszkodowań płaconych z tytułu nie wywiązania się Gminy Gdynia z obowiązku dostarczenia lokali socjalnych
 
plan
do wykorzystania
odszkodowanie
1 286 210,00
620 076,01
odsetki
30 790,00
15 618,98
koszty
63 000,00
27 438,20
łącznie
1 380 000,00
663 133,19
 
W 2016 r. wypłacano odszkodowania  :
-    realizacji wyroku lub ugody                      20
-    kontynuacja                                               85
-    kontynuacja comiesięcznie                          8
 
Przyjęto również możliwość remontowania przejmowanych lokali na swój koszt. Efekty wprowadzanych zmian w zasadach najmu będzie można ocenić pod koniec roku. Z kolei pan Naczelnik odpowiadał na pytania o TBS (wysokie oprocentowanie kredytu na podstawie którego powstały te budynki, koszty utrzymania i zadłużenie lokatorskie w wys. 5% nieopłaconych czynszów). Projekty rządowe zawierają na dzień dzisiejszy zbyt dużo niewiadomych, stąd szukanie sposobów na poszerzenie i utrzymanie miejskiej tkanki mieszkaniowej.
 
Ad 4. Przewodnicząca podziękowała gościom. Kolejne spotkanie odbędzie się po wakacjach.
Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodnicząca komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 21.06.2016
Data udostępnienia informacji: 21.06.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:53 Zmiana tytułu Dorota Nelke