Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 5 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
5 czerwca 2017 r.
 
Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul. Przypomniała, że celem spotkania jest rozpatrzenie dokumentów preabsolutoryjnych.
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG przedstawił zasady omawiania dokumentów absolutoryjnych, zaznaczając, że sprawozdania finansowe zawierają dane wyłącznie księgowe, obejmujące dwa systemy prowadzenia rachunkowości właściwe dla urzędu i jednostek. Osobno sporządzane są także bilanse dla tych podmiotów (dla jednostek – łączny). Aktywa i pasywa sumowane są w datach granicznych roku. Zobowiązania Gminy Gdynia nie przekraczają 40% dochodów własnych Miasta, co stanowi bezpieczna pozycje finansową. W opiniach audytorskich brak zastrzeżeń do gospodarowania przez gminę majątkiem.
Szczegółowych wyjaśnień na temat realizacji budżetu w poszczególnych działań z zakresu zainteresowania komisji udzielali Wiceprezydencji p. Bartosz Bartoszewicz oraz p. Michał Guć. Członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag w formie wniosków do prezentowanych dokumentów.
Skarbnik MG przedstawił opinie sporządzone przez audytorów, informacje o mieniu komunalnym oraz opinię RIO do wykonania budżetu za 2016 r.
Po rozpatrzeniu  sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz sprawozdania finansowe Gminy Gdynia, a także po zapoznaniu się z opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ustawy o finansach publicznych (wymóg badania przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny, na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządzono sprawozdanie, przekracza 150 tysięcy), opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2016, członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie:
sprawozdanie finansowe 2016 r. – głosowanie: 6/0/1,
opinię z badania sprawozdania finansowego 2016 r. – głosowanie: 6/0/1,
sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej – głosowanie: 6/0/1,
informację o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni – głosowanie: 7/0/0.
 
 
Przewodnicząca Komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 05.06.2017
Data udostępnienia informacji: 12.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:20 Zmiana tytułu Dorota Nelke
16.10.2017 14:50 zatwierdzenie Michał Kowalski