Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 29 sierpnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
29 sierpnia 2017 r.
 
Porządek obrad:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję RMG.
Sprawy wniesione, korespondencja
Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczyła p. Beata Szadziul, stwierdzając na wstępie prawomocność zebrania na podstawie listy obecności.
 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki omówił projekty uchwal dot. finansów Miasta, które bez uwag zostały kolejno przyjęte w głosowaniach:
- zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok – 6/0/1;
- zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033 – 7/0/0;
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – 6/0/1,
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Dziemiany poszkodowanej podczas nawałnicy w nocy z 11 na 12  sierpnia 2017 roku – 8/0/0.
 
Pan Stanisław Borski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG omówił projekt uchwały w sprawie skargi Pana JW na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Komisja zbadała sprawę nie stwierdzając słuszności zarzutów.
 
Pani Katarzyna Stec, wicedyrektor MOPS, prezentowała zmianę uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmiana wynika z otrzymania zwiększonych środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Proponowane zwiększenie środków o kwotę 7.724,00 zł pozwoli na częściowe zaspokojenie potrzeb w obszarze dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dla których w chwili obecnej przyznane środki zostały już wyczerpane. W tym miejscu radny Kamil Góral poruszył sprawę odmowy na zakup roweru typu tandem do rehabilitacji dziecka po urazie czaszkowo – mózgowym (zakup leczniczo uzasadniony). Pani dyrektor wyjaśniła, że to drugi poziom zaawansowania sprzętu rehabilitacyjnego, którego dofinansowanie zostanie rozpatrzone przy końcowym rozliczeniu środków. Zostanie wtedy ponowiona propozycja o wystąpienie z wnioskiem kolejnym przez rodziców. Rady poprosił, aby wtedy przesłać mu także informacje w tej sprawie.
Opinia komisji pozytywna: 8/0/0.
 
Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz omówił projekt uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Gdyńskiego Centrum Zdrowia, który bez uwag został zaakceptowany w głosowaniu: 8/0/0.
Projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej - Żłobek „Koniczynka" wywołał krótką dyskusję, sprowokowana przez pytanie radnego Bogdana Krzyżankowskiego o dofinansowanie żłobków prywatnych. Wiceprezydent wyjaśnił, że analizowano koszty utrzymania dziecka w placówkach prywatnych i publicznych, które wypadły z korzyścią dla tych drugich, także w aspekcie preferencji rodzicielskich. Trwają prace nad modelem finansowym z gwarancją braku wzrostu kosztów. Sytuacja w tej sferze zostanie przedstawiona na życzenie komisji w październiku. Opinia pozytywna: 8/0/0.
Kolejny projekt uchwały - ustalenie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni – również zyskał aprobatę komisji w głosowaniu: 8/0/0.
 
Przewodnicząca rozpoczęła dyskusje nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – In vitro dla mieszkańców Gdyni w latach 2018-2020”. Projekt zgłoszony z inicjatywy obywatelskiej reprezentowali panowie Paweł Filar (Nowoczesna), Marcin Górny, Arkadiusz Dzierżyński (Inicjatywa Polska) i Bartłomiej Austin (Nowoczesna). Panowie przedstawili uzasadnienie do reprezentowanego projektu uchwały, a następnie opisali drogę projektu, który wymagał naniesienia poprawek. Inicjatorzy dostosowali projekt do opinii prawnej wydanej przez radcę prawnego Biura rady Miasta.
Przewodnicząca zwróciła uwagę, że zgodnie z procedurą i opinią prawną, po naniesieniu zmian do tekstu programu, powinien on ponownie zostać przedłożony inicjatorom, czyli grupie 500 obywateli.
Reprezentanci projektu wyrazili zniecierpliwienie - powoływali się na dorozumiane upoważnienie.
Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski zapytał, dlaczego miasto miałoby dofinansować ten program, dlaczego jest on ważniejszy od pomocy innym osobom, z innymi problemami zdrowotnymi.
Pan P. Filar wyjaśnił, że proces przygotowania projektu trwał kilka miesięcy, a inicjatorom zależało, żeby środki były zaplanowane już w budżecie na rok 2018, który obecnie jest tworzony. Nie ma prostej odpowiedzi na hierarchię ważności problemu. Wstrzymana została dotacja państwowa i dla wielu par możliwości spełnienia Marzen o dziecku zamknęły się na co najmniej dwa lata. Szacuje się ,że w Gdyni z tym problemem może Mierzyc się 8 tysięcy osób, 160 par może zostać objętych programem, z czego 40 par może stać się rodzicami.
Radny dopytywał dalej, czy wiadomo ile z tych osób nie stać na płatne procedury In vitro, nie uzyskując odpowiedzi.
Pan M. Górny przywołał niepokojące szacunki demograficzne, które można wzmocnić także poprzez stwarzanie możliwości parom dotkniętym problemami bezdzietności. Przewodnicząca nie zgodziła się z wypowiedzią, że In vitro spowoduje wzrost przyrostu demograficznego i zapytała, czy inicjodawcy lub ich ugrupowania podjęli wysiłek składania projektów do parlamentu. Pan P. Filar wyjaśnił, że trwają rozmowy z różnymi organizacjami. Słowa poparcia dla programu wygłosił radny Bogdan Krzyżankowski, który stwierdził, że obecny rząd zlikwidował program dofinansowujący In vitro i nie będzie popierał innych inicjatyw w tej kwestii. Zwrócił także uwagę, że inne gminy decydują się na pomoc finansową przyjmując programy.
Przewodnicząca podsumowała dyskusje stwierdzeniem, że niesprawiedliwe jest żądanie od samorządów załatwiania spraw leżących w gestii państwa, które wszystkich obywateli powinno traktować równo. Brakuje nacisków ustawodawczych, brak również w programie zasad kwalifikacji, kto będzie za nią odpowiadał.
Radny Z. Zmuda Trzebiatowski wyraził dezaprobatę dla wciągania samorządu w zadania, których z racji zakresu działania nie powinien się podejmować. Wspomniał też o tym, że wielu radnych z powodów światopoglądowych nie poprze takiego projektu. Uważa także, że czas składania projektu także nie jest przypadkowy w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych.
Pan A. Dzierżyński podkreślił, że dopóki nie zmieni się układ sil rządzących, gdynianie nie mają możliwości skorzystania z in vitro.
Przewodnicząca nie poddała projektu pod głosowanie, ponieważ opinia prawna uniemożliwia procedowanie nad zmienionym projektem bez uzyskania ponownie odpowiedniej wymaganej ilości podpisów.
Na tym posiedzenie zakończono
 
 
Z poważaniem,
Beata Szadziul
Przewodnicząca Komisji
Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 31.08.2017
Data udostępnienia informacji: 31.08.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 10:22 Zmiana tytułu Dorota Nelke
16.10.2017 14:44 zatwierdzenie Michał Kowalski