Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 29 marca 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
w dniu 29 marca 2017 r.
 
Porządek posiedzenia:
Rozpoczęcie obrad.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Informacje. Zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul. Powitała zebranych streszczając tematykę spotkania.
 
Ad 2. Pani Aleksandra Markowska, Dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych przedstawiła dokument PN.: „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017 – 2026”. Omawiany Programu został sporządzony dla obszaru rewitalizacji przyjętego Uchwałą nr XIX/435/16 RMG z dnia 30 marca 2016 r. z podziałem na następujące podobszary:
1. część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków,
2. część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza,
3. część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego,
4. część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku,
5. część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu,
6. zachodnia cześć dzielnicy Witomino – Radiostacja.
W okresie od 11 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne tego projektu, a następnie został skierowany do opiniowania. W efekcie  wprowadzono zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych i uzyskanych opinii. Gminny Program Rewitalizacji (GPR) – to dokument sporządzany dla obszaru rewitalizacji, opracowywany w dialogu z lokalnymi społecznościami oraz interesariuszami rewitalizacji. Wyznacza strategiczne kierunki i pomysły na działania na terytorium objętym rewitalizacją. Zawiera szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji, opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy, opis wizji stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji, cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk, opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym, mechanizmy integrowania  działań, szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym
wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych, opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu, system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji, określenie niezbędnych zmian w uchwałach, wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji. Program podlega ocenie aktualności i stopnia realizacji, dokonywanej przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta co najmniej raz na 3 lata, zgodnie z określonym systemem monitorowania i oceny.
Program podzielono  na cztery części. Pierwsza z nich – „Czym jest gminny program rewitalizacji”, określa ogólną wizję i cele rewitalizacji oraz ramy programu, a także opisuje wartości wyrażające  gdyńskie podejście do dokumentu. Część druga – „Część analityczno - projekcyjna”, wskazuje charakterystykę poszczególnych przestrzeni oraz opisuje konkretne rozwiązania, które będą wdrażane na obszarze rewitalizacji. „Zasady realizacji programu” – część trzecia, odnosi się do praktycznych aspektów umożliwiających wdrożenie programu, obejmujących zarządzanie, monitoring, informacje na temat specjalnej strefy rewitalizacji i komitetu rewitalizacji oraz opisuje zasady współpracy z mieszkańcami. Całość zamyka „Załącznik graficzny”, przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji.
Pani Dyrektor na prośbę p. Bogdana Krzyżankowskiego, omówiła zakres planowanych projektów miękkich, które dotyczą tu głównie aktywizacji społeczno – zawodowej. Podkreśliła także, że wprowadzenie na tym etapie zmian spowoduje konieczność wdrożenia całej procedury konsultacyjnej od początku.
Innych uwag i pytań nie sformułowano.
Opinia pozytywna: 8/0/0.
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni zaprezentował projekty uchwał w sprawach dot. finansów Gminy. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2017 rok została zaopiniowana pozytywnie w głosowaniu 8/0/0. Zaakceptowano także zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej dla MG na lata 2017 – 2033 w głosowaniu z wynikiem: 8/0/0.
Na prośbę p. Skarbnika zaopiniowano także projekt uchwały w sprawie zasad ustalania i przekazywania środków finansowych zakładowi budżetowemu Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług – 8/0/0.
Wiceprezydent Michał Guć przedstawił raport z realizacji w 2016 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radny Bogdan Krzyżanowski zaproponował ujęcie w raporcie wskaźników kwotowych, przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań. Pan Wiceprezydent odnotował uwagę deklarując przekazanie propozycji do przyszłorocznego opracowania. Zaznaczył jednak, że nie wszystkie działania da się oszacować, ze względu na wykonywanie ich przez podmioty zewnętrzne (m. in. Policja). Opinia pozytywna – 8/0/0.
 
Ad 3. Posiedzenie zakończono – kolejne spotkanie przed sesją w kwietniu.
 
Przewodnicząca komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 30.03.2017
Data udostępnienia informacji: 30.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:17 Zmiana tytułu Dorota Nelke
16.04.2018 09:03 Aktualizacja treści Katarzyna Manikowska
16.10.2017 14:55 Inne Michał Kowalski