Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 27 czerwca 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
27 czerwca 2017 r.
 
Porządek posiedzenia:
Rozpoczęcie obrad.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Sprawy wniesione.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła powitaniem zebranych przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul. Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i ustaleniu przebiegu spotkania, Przewodnicząca przekazała głos prelegentom.
 
Ad 2. Wiceprezydent p. Michał Guć omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030.  Dokument przedstawia koncepcję działań, zmierzających do utworzenia trwałego systemu rozpoznawania i profilaktyki zagrożeń społecznych w mieście oraz budowy systemu skutecznej interwencji w obliczu bezpośrednich zagrożeń dla prawidłowego funkcjonowania (dobrostanu) mieszkańców Gdyni. Zostaje przedstawiony do zaakceptowania po przyjęciu dokumentów strategicznych dla województwa pomorskiego i Miasta Gdyni. Pan Wiceprezydent omówił kolejno budowę dokumentu, analizy, na podstawie których opracowano kierunki działania, wymienił twórców oraz partnerów Strategii działających w ponadsektorowej koalicji, a także przedstawił jej cele i priorytety. Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag – opinia pozytywna: 6/0/0.
Następnie p. M. Guć wyjaśnił zapisy projektu uchwały w sprawie przyjęcia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, które także zostały przyjęte bez uwag w głosowaniu: 7/0/0.
Kolejnym projektem prezentowanym przez p. Wiceprezydenta była zmiana  uchwały  Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza gen. Orlicz-Dreszera na  lata 2017-2021. Po omówieniu i uzyskaniu kilku informacji dot. skali pomocy opisanej w dokumencie (pyt. P. A. Bień), projekt uchwały zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 6/0/1.
Zmianę uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopiniowano również pozytywnie z wynikiem głosów: 7/0/0.
Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019 został zaprezentowany przez p. Wiceprezydenta oraz p. Franciszka Bronka, wicedyrektora gdyńskiego MOPS. Program jest kontynuacją działań realizowanych w Gdyni już od wielu lat. Działania stały się wzorcem dla innych ośrodków, przyniosły efekty powyżej oczekiwań, w tym znaczny spadek liczby klientów. W chwili obecnej ok. 250 rodzin objętych jest indywidualnymi programami. W placówkach pozostaje 13. dzieci, co jest rekordowo niskim wynikiem. Dzięki działaniom programowym do rodzin powróciło (lub tez nie zostały rozdzielone z rodzinami) wiele dzieci. Pan F. Bronk długo i wyczerpująco opowiadał o problemach w rodzinach, sposobach radzenia sobie z nimi, zaangażowaniu służb, placówek i osób w pomoc potrzebującym, wyzwaniach spowodowanych także przemieszczaniem się rodzin, które nie są znane. Rozmawiano także o problemach dot. FAS. Członkowie komisji zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie w głosowaniu: 7/0/0.
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG przedstawił projekty uchwał w sprawach dot. finansów gminy. Zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2017 rok oraz zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017-2033 zostały zaopiniowane pozytywnie w kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem 4/0/1.
Podjęto dyskusje na temat obywatelskiego projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu „DZIECIAKI BEZ BILETÓW” – zmieniająca uchwałę nr XXII/529/16 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych. Zgodzono się z koniecznością  przekazania decyzyjności w sprawie ustalania ulg na przewozy na poziom metropolitalnego Związku Gmin, którego Gdynia jest członkiem. Temat bada również gmina Wejherowo. MZK ZG przygląda się tej propozycji, sugerowano więc, aby z decyzja na poziomie gminy wstrzymać się do czasu stanowiska Związku. Radny Bogdan Krzyżanowski proponował, aby jednak z takim wnioskiem wystąpić. W wyniku dyskusji nie poparto projektu uchwały – 0/4/1 (głosy: za/przeciw/ wstrzymujące).
Zaopiniowano projekty uchwał preabsolutoryjnych:
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Prezydenta Miasta Gdyni za rok 2016 – 4/0/1,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Miasta Gdyni za rok 2016 – 5/0/0,
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2016 rok, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o tym sprawozdaniu – 5/0/0,
- w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Gdyni za rok 2016 – 4/0/1.


Na tym posiedzenie zakończono.
Przewodnicząca komisji
 
Beata Szadziul
Protokołowała: Z. Gawlik

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 30.06.2017
Data udostępnienia informacji: 30.06.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 10:21 Zmiana tytułu Dorota Nelke
16.10.2017 14:50 zatwierdzenie Michał Kowalski