Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
25 kwietnia 2017 r.
 
 
 
Porządek posiedzenia:
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
Sprawozdanie z realizacji polityki rodzinnej za 2016 r.
 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczyła p. Beata Szadziul, która powitała zebranych i krótko omówiła porządek spotkania.
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Gdyni 2030" przedstawiła p. Katarzyna Gruszka, Naczelnik Wydziału Strategii UMG. Strategię poprzedziła pogłębiona diagnoza zawierająca informacje o sytuacji społeczno – gospodarczej oraz zmianach zachodzących w Gdyni. Na jej podstawie sporządzono syntetyczne podsumowanie potencjału rozwojowego Gdyni, uwzględniające najważniejsze mocne i słabe strony miasta. Stanowiło ono, obok opinii zebranych na spotkaniach z mieszkańcami i przedsiębiorcami podczas etapu partycypacyjnego w procesie powstawania dokumentu, podstawę do opracowania wizji i misji Strategii oraz priorytetów rozwoju i celów strategicznych. Dzięki tym działaniom opracowana została koncepcja rozwoju Miasta do roku 2030 na miarę wyzwań stojących przed Gdynią i oczekiwań jej mieszkańców. W kreowaniu dokumentu udział miały także dzieci i młodzież w zakresie związanym z ich potrzebami. Brane były pod uwagę także wnioski seniorów i rodzin. Pani Naczelnik omówiła szczegółowo budowę dokumentu, wyjaśniając kwestie poruszane przez członków komisji m. in. zapis o klauzulach społecznych, które dotyczą dostępności: miasto nie ma wpływu na inwestorów prywatnych, ale czynione są starania i zachęty do likwidacji barier.
Przewodnicząca podziękowała za prezentację, odnotowując z zadowoleniem pozytywny odbiór - przez respondentów konsultacji dot. Strategii - realizowanej polityki rodzinnej w Gdyni. Opinia pozytywna: 6/0/0.
Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz udzielił informacji na temat rekrutacji do gdyńskich przedszkoli, wspomagając wykład prezentacją uwzględniającą stany liczebne i potrzeby oraz sposób zapewnienia niezbędnych miejsc w placówkach.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Gdyńskie Centrum Zdrowia”, powoływanej w celu planowanego rozszerzenia zakresu działalności w obszarze zdrowia publicznego, właściwej koordynacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań.
Nad tworzeniem jednostki pracowała grupa ekspertów związanych z gdyńskim sektorem zdrowia, w tym z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze zdrowia publicznego. Zakres działania jednostki obejmie m.in. monitorowanie i diagnozę stanu zdrowia mieszkańców Gdyni, ich potrzeb zdrowotnych, inicjowanie i prowadzenie programów badawczych związanych z ochroną i profilaktyką zdrowia, wdrażanie prozdrowotnych działań informacyjnych i edukacyjnych, promowanie zdrowego stylu życia, realizację działań ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka oraz zmniejszania ograniczeń nierówności w zdrowiu, działania skierowane do osób niepełnosprawnych, integrację i sieciowanie różnych środowisk, prowadzenie sprawozdawczości.
Radny B. Krzyżankowski zauważył, że prace nad powołaniem jednostki trwają wiele miesięcy, a Komisja Rady Miasta dowiaduje się o pomyśle w trybie siedmiodniowym. Nie stworzono możliwości udziału w pracach członkom komisji.
Wiceprezydent wyjaśnił, że prace dotyczyły wskazania wytycznych dla Prezydenta, a nie przygotowania uchwały. Polegały głównie nad koordynacja bogatych zasobów i określeniu możliwości. Radny Zygmunt Zmuda Trzebiatowski dodał, że zmiany w strukturze urzędu są prerogatywą Prezydenta, który wykonuje zadania. Radny Andrzej Bień podpowiedział, że warto byłoby poświęcić posiedzenie komisji na temat tego, co wypracował zespół.
Opinia pozytywna: 5/0/2.
 
Wiceprezydent Michał GUC omówił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego wsparcia mieszkańców Wzgórza Gen. Orlicz-Dreszera na  lata 2017-2021.
W związku z  Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni na lata 2017 – 2026 sytuacja niektórych mieszkańców z tych obszarów może znaleźć się w sytuacji kryzysowej, gdzie wskazana jest pomoc społeczna. Większość mieszkańców tego obszaru znajduje się w bezpośrednim zagrożeniu bezdomnością, a niektóre rodziny wprost wpisują się w tę problematykę zamieszkując lokale nie dające możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich.  Ponadto wiele z tych osób to seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami lub cierpiące na długotrwałą lub ciężką chorobę. Specjalnie dedykowaną pomoc potrzebują rodziny wielodzietne. Przyjęcie wskazanego w projekcie programu osłonowego wymaga w tym względzie podjęcia stosownej uchwały. Opinia pozytywna w głosowaniu: 6/1/0.
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, został zaakceptowany bez uwag w głosowaniu: 7/0/0.
 
Ad 3. Przewodnicząca podsumowała realizacje programu dot. polityki rodzinnej za 2016 rok – pełne sprawozdanie zostanie przedstawione na najbliższej sesji. Poinformowała także o planowanej wizycie na oddziale ginekologiczno – położniczym gdyńskiego szpitala w Radłowie.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 28.04.2017
Data udostępnienia informacji: 28.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:18 Zmiana tytułu Dorota Nelke
16.10.2017 14:51 zatiwerdzenie Michał Kowalski