Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 21 lutego 2017 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
w dniu 21 lutego 2017 r.
 
Porządek obrad:
1.      Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2.      Zaopiniowanie projektów uchwał.
3.      Spotkanie z gościem: Przemysław Lebiedziński, dyrektor Zespołu Placówek Specjalistycznych w Gdyni, twórca strony i lider projektu gdyniawspiera.pl
4.      Informacja o projekcie Gdynia oczami dziecka.
5.      Sprawy wniesione, korespondencja (Dzienny punkt opieki senioralnej, zaproszenie).
6.       Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad 1. Przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul rozpoczęła obrady powitaniem zebranych, stwierdzeniem kworum oraz powtórzeniem porządku obrad, który zaakceptowano bez uwag.
 
Ad 2. Projekt zmiany uchwały Nr XXX/210/91 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 sierpnia 1991 r. w sprawie likwidacji żłobka tygodniowego i powołania Zespołu Opiekuńczego przy ul. Fredry 3 w Gdyni przestawiła p. Katarzyna Stec, Zastępca Dyrektora MOPS w Gdyni. W Zespole Opiekuńczym funkcjonuje Dom Samotnej Matki, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków kobietom w ciąży i matkom wychowującym dzieci. W placówce udzielane jest schronienie i wyżywienie, pomoc rzeczowa, pomoc w opiece nad dziećmi, prowadzona jest praca socjalna zmierzająca do usamodzielnienia podopiecznych i ich integracji ze środowiskiem. W związku z koniecznością wdrożenia zmian organizacyjnych w strukturze Zespołu Opiekuńczego ze względu na zmianę profilu osób korzystających ze wsparcia ww. jednostki oraz nieadekwatną na dzień dzisiejszy nomenklaturę użytą w zmienianej uchwale, potrzebne jest jej zaktualizowanie.
Opinia pozytywna w głosowaniu: 6/0/0.
 
Przewodnicząca zaproponowała zaakceptowanie projektu zmiany uchwały nr XXVII/667/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Na mocy §3 ust.1 i 2 załącznika do uchwały ustalenie dotacji uzależnione jest od złożenia pisemnej informacji o liczbie uczniów sporządzonej na podstawie danych zawartych w programie informatycznym ODPN. Jednakże mając na uwadze aktualne orzecznictwo TK, zasadne jest umożliwienie placówkom dotowanym złożenia informacji wyłącznie w formie pisemnej bez konieczności korzystania z systemu ODPN. Jednocześnie w celu dostosowania wzoru informacji o liczbie uczniów do wymagań przepisów ustawy o ochronie danych osobowych zachodzi konieczność modyfikacji wzoru nr 2 oraz uchylenia wzoru nr 4. W sytuacji umieszczenia w informacji sporządzonej zgodnie ze wzorem nr 2 danych o liczbie uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin składanie oświadczeń przez rodziców, zgodnie ze wzorem nr 4, należy uznać za bezprzedmiotowe. W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty określone tam jednostki otrzymują dotacje z budżetu gminy, niezależnie od faktu złożenia informacji o planowanej liczbie uczniów w terminie do 30. września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Opinia pozytywna: 7/0/0.
Zaakceptowano również treść projektów uchwał w sprawie założenia Przedszkola nr 55 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73 – 7/0/0, oraz założenia Przedszkola nr 56 w Gdyni, ul. Chylońska 237 – 7/0/0.
 
Ad 3. Pan Przemysław Lebiedziński zaprezentował ideę oraz możliwości projektu „gdyniawspiera.pl” - Baza bezpłatnych form wsparcia dla gdynian doświadczających problemów w codziennym funkcjonowaniu. Przeprowadzając członków komisji przez kolejne etapy wyszukiwania pomocy na stronie dedykowanej poszukującym pomocy, pan dyrektor omówił proces tworzenia poszczególnych rozwiązań, przedstawił partnerów projektu i zachęcił do propagowania tej metody szukania wsparcia wśród mieszkańców.
 
Ad 4. Przewodnicząca poinformowała o realizowanym projekcie skierowanym do najmłodszych mieszkańców. W ankiecie (dostępnej na stronie Gdynia rodzinna) skierowanej do dzieci padają pytania dotyczące sposobów spędzania wolnego czasu z rodziną i miejsc w Gdyni, które uważane są przez dzieci i dorosłych za przyjazne wspólnym aktywnościom. Dzieci pytane są również o cechy, jakie powinno mieć idealne miasto oraz o rzeczy, które według nich powinny znaleźć się w Gdyni. Odpowiedzi - w formie wniosków i zapisków ze spotkań - posłużą do opracowania nowych założeń programu Gdyni Rodzinnej, które będą realizowane przez kilka najbliższych lat. Podczas spotkań odbywających się m.in. w gdyńskich przedszkolach, prowadzone są badania fokusowe z dziećmi i rodzicami, moderowane przez gdyńską blogerkę, Danutę Ślipy.
 
Ad 5. Pani B. Szadziul zaprasza wszystkich chętnych radnych do odwiedzenia dziennego punktu opieki senioralnej i zapoznania się z jego funkcjonowaniem. Wyjazd 1. marca godz. 10.00.
 
Ad 6. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w stałym terminie (29.03.2017 r.).
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowała: Z. Gawlik BRM                                                              

Przewodnicząca Komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 21.02.2017
Data udostępnienia informacji: 28.02.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:17 Zmiana tytułu Dorota Nelke
16.10.2017 14:53 zatwierdzenie Michał Kowalski