Protokół z posiedzenia Komisji Polityki rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 27 lutego 2018 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
w dniu 27 lutego 2018 r.
 
Porządek posiedzenia:
rozpoczęcie obrad.
zaopiniowanie projektów uchwał.
zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Powitaniem i stwierdzeniem kworum posiedzenie komisji rozpoczęła przewodnicząca p. Beata Szadziul.
 
Ad 2. Wiceprezydent p. Michał Guć przedstawił syntetyczną informację na temat proponowanego do przyjęcia na sesji rady miasta Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2018 rok. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na radę gminy obowiązek corocznego uchwalania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uwzględniającego cele operacyjne określone w Narodowym Programie Zdrowia, a jednocześnie stanowiącego część Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.  Program oparty jest na wyczerpującej diagnozie gdyńskiego systemu wsparcia osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych uzależnieniem. Najważniejszym wnioskiem wypływającym z tej oceny był postulat podejmowania działań systemowych i przede wszystkim długofalowych, stwarzających warunki do realnego ograniczenia negatywnych skutków spożywania alkoholu przez gdynian, stąd stworzenie programu 5-letniego. Zawiera on planowane i konsekwentnie realizowane działania profilaktyczne i rzeczywiste, wypracowywane przez system współpracy pomiędzy wieloma instytucjami, kontynuowane w obecnie prezentowanej uchwale.
Radny Andrzej Bień stwierdził, że brakuje tu najświeższych danych i wielkości. Wiceprezydent wyjaśnił, że zmiany parametrów – jeśli wystąpiły – zaburzyłyby układ dokumentu, który stałby się nielogiczny, a ocena skuteczności programu po dwóch latach od jego wprowadzenia byłaby myląca.
Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.
 
Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG, omówił projekty uchwał związane z finansami Miasta, które bez uwag zostały zaakceptowane w kolejnych głosowaniach:
- wyboru Biura Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do
przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2017 rok i 2018 rok – 7/0/0,
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2018 rok – 7/0/0,
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdynia na lata 2018 – 2033 – 6/0/0.
 
 Ad 3. Przewodnicząca zaproponowała, aby jedno z najbliższych spotkań odbyło się w Gdyńskim Centrum Zdrowia.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 24.04.2018
Data udostępnienia informacji: 27.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:57 Inne Dorota Nelke
24.04.2018 14:38 zatwierdzenie Michał Kowalski