Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 31 maja 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
31 maja 2016 r.
 
Prowadzenie: p. Beata Szadziul, przewodnicząca komisji.
 
Obrady rozpoczęła powitaniem zebranych i stwierdzeniem kworum Przewodnicząca komisji. Posiedzenie poświęcone jest zaopiniowaniu dokumentów preabsolutoryjnych, które zostały przekazane radnym w terminie wcześniejszym.
 
Informacje ogólne o wykonaniu budżetu, skali finansowej realizacji zadań i przyczyn ewentualnego braku wykonania planu wyjaśnił prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG.
Wiceprezydent p. Michał Guć udzielił obszernych wyjaśnień na temat realizacji zadań związanych z budżetem Miasta Gdyni przez MOPS. Natomiast p. Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz omówił realizacje zadań dot. profilaktyki zdrowia oraz opieki nad małymi dziećmi (żłobki, przedszkola).
Po części szczegółowej prof. Szałucki przedstawił opinie do dokumentów preabsolutoryjnych.
Po omówieniu kolejnych dokumentów wraz z prezentacją odnośnych opinii członkowie komisji zaopiniowali:
- sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 wraz z dokumentem RIO w Gdańsku (uchwała Nr 077/p212/R/IV/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Gdyni za 2015 r. ) w głosowaniu: 5/0/2;
- sprawozdania finansowe za rok 2015 wraz z opinią i raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 w glosowaniu: 5/0/2;
- informacje o stanie mienia komunalnego Miasta Gdyni w głosowaniu: 7/0/0.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca Komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 31.05.2016
Data udostępnienia informacji: 31.05.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:03 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 13:24 Korekta Michał Kowalski
24.04.2018 13:24 zatwierdzenie Michał Kowalski
24.04.2018 13:24 zatwierdzenie Michał Kowalski