Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 27/28 marca 2018 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
27/28 marca 2018 r.
 
Posiedzenie przeprowadzone w dwóch częściach:
I. siedziba Gdyńskiego Centrum Zdrowia
a) zaopiniowanie projektów uchwał,
b)organizacja i plany GCZ.
II.Urząd Miasta Gdyni
- zaopiniowanie projektów uchwał dot. finansów Miasta.
 
I. Gospodynią spotkania w Gdyńskim Centrum Zdrowia była jego dyrektor pani Anna Melki.
Ad a). Wiceprezydent Michał Guć przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  przekazywane samorządom powiatowym w kwocie wynikającej z zastosowania określonego algorytmu, ustalonej w lutym br. w wys. ogółem 4.180.394,00 zł., w tym środki na zobowiązania działalności warsztatów terapii zajęciowej w wysokości 2.207.448,00 zł. Wysokość środków PFRON na bieżące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku w wys. 1.972.946,00 zł., zaplanowano na podstawie analizy realizacji zadań z roku ubiegłego, złożonych wniosków oraz zainteresowania wśród osób niepełnosprawnych jak i pracodawców planujących zatrudnić osoby niepełnosprawne.
W roku ubiegłym na turnusy rehabilitacyjne wyjechało 101 osób niepełnosprawnych (w tym. 66 dzieci), zabezpieczono w ten sposób potrzeby wszystkich dzieci oraz młodzieży niepełnosprawnej oraz jedynie części dorosłych wnioskodawców.  Zasadnym jest więc w roku 2018 zwiększenie kwoty budżetu przeznaczonej na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach dla dorosłych osób niepełnosprawnych.  Z uwagi na to, że środki finansowe PFRON nie są wystarczające na realizację wszystkich zadań w ramach likwidacji barier funkcjonalnych przeważająca część budżetu jest przeznaczona na dofinansowania zadań dostosowawczych. Projekt bez uwag został zaopiniowany pozytywnie: 8/0/0.

Raport z realizacji w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia realizację działań profilaktycznych, leczniczych i postrehabilitacyjnych na terenie Gdyni w ubiegłym roku. Powołana wspólna Koalicja na Rzecz Gminnych Programów Przeciwdziałania Uzależnieniom wyłoniła 3 tzw. Grupy Robocze, które zrzeszały specjalistów z różnych placówek pomocowych i pracowały nad konkretnymi obszarami problematycznymi. Dzięki integracji informacyjnej zaobserwowano wyższy poziom efektywności podejmowanych działań w odpowiedzi na zjawisko uzależnień w Gdyni. Wypracowany został innowacyjny i kompleksowy program profilaktyczny, adresowany do gdyńskich szkół, którego pilotaż wdrożony zostanie w roku szkolnym 2018/2019.

Działanie istniejącej bazy informacyjnej wymaga jeszcze większego zaangażowania instytucji z terenu Gdyni w promowanie swojej oferty przez to narzędzie oraz wskazania do dalszego promowania korzystania z tej platformy wśród mieszkańców Gdyni. Realizacja Szkolnych Programów Profilaktyki Uzależnień pokazała nie tylko potrzebę doszkolenia kadry pedagogicznej ale również zmotywowania środowiska szkolnego do realizowania założeń profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży. Uznano także, że środki publiczne z tzw. „kapslowego”, przeznaczane dotąd na działania sportowe, powinny być inaczej dedykowane. Wypracowano koncepcję działań streetworkingowych.  Dział Profilaktyki OPITU stworzył koncepcję realizacji partyworkingu i networkingu, które będą wdrażane w 2018 roku. Ponieważ na terenie województwa pomorskiego nie ma oddziału detoksykacyjnego dla osób uzależnionych od substancji innych niż alkohol, w 2017 roku były prowadzone rozmowy ze wstępnie zainteresowaną organizacją pozarządową. Okazuje się jednak, że koszty przygotowawcze do spełnienia oferty konkursowej NFZ na zadanie związane z detoksykacją od substancji psychoaktywnych są na tyle wysokie, że wymagają wsparcia finansowego i lokalowego, również ze strony Gminy Gdynia. Poszukiwania takich możliwości będą prowadzone w kolejnym roku.
Opinia pozytywna – bez uwag: 8/0/0.
 
Przewodnicząca wniosła pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe osób i bagażu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej oraz zasad taryfowych. Projekt wraz z autopoprawką został zaakceptowany w głosowaniu: 8/0/0.
 
Pani dyrektor Anna Melki przedstawiła strukturę, organizacje pracy, zadania i plany Gdyńskiego Centrum Zdrowia, które mieści się przy ul. Władysława IV 43 w budynku Hossy.

W planach remontowych priorytetem jest dostosowanie centrum dla osób niepełnosprawnych. Celem jest takie zorganizowanie placówki, aby wszystkie sprawy można było załatwić w jednym miejscu. Dąży się również do sieciowania informacji o wszystkich działaniach na rzecz danego problemu, także z danymi od jednostek prywatnych. Centrum zajmuje się sprawami związanymi ze żłobkami, szpitalami, pogotowiem, profilaktyką i strategią zdrowia, konkursami dla NGO’s i podmiotów leczniczych. Przejmuje orzecznictwo osób niepełnosprawnych. Zorganizowano warsztaty dla kl. III SP dot. osób niedowidzących i niewidomych oraz niesłyszących, a także szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi w języku migowym. Promowane są szkolenia z obsługi i pomocy osobom zachowującym się nietypowo, np. osobom autystycznym. Szpitale i lekarze są otwarci na współpracę w środowisku, chcą np. wejść do domów sąsiedzkich. Współpracę zaoferował także SANEPID. Województwo Pomorskie przoduje w zapadalności na choroby onkologiczne i cukrzycę.

Rozmawiano o programach profilaktycznych dot. m.in. cukrzycy, a także o badaniach przesiewowych i problemach finansowania pomocy dla osób wymagających wsparcia nie objętych istniejącymi programami, a których aktywizacja jest niezbędna.

Pani dyrektor wezwała radnych, aby byli emisariuszami Centrum i jego przedsięwzięć.
Przewodnicząca poprosiła o przekazanie informacji o najbliższych wydarzeniach drogą elektroniczną, podziękowała za przyjęcie i oprowadzenie po jednostce.
 
II. Projekty uchwał w sprawach dot. finansów Miasta przedstawił p. prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik MG. Zmiany w budżecie na rok 2018 oraz WPF zostały zaopiniowane bez uwag w kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 4/0/0.
  
Przewodnicząca Komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 24.04.2018
Data udostępnienia informacji: 24.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:57 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 14:39 zatwierdzenie Michał Kowalski