Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 20 grudnia 2016 r.  

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
20 grudnia 2016 r.
 
 Porządek obrad:
1. Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
2. Spotkanie z przedstawicielami Gimnazjum nr 4.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą Sesję  RMG.
4. Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad 1. Obrady - po stwierdzeniu kworum, rozpoczęła powitaniem gości przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul.
 
Ad 2. Obecna na posiedzeniu p. Ewa Pietrzak, dyrektor Gimnazjum nr 4 w Gdyni, zwróciła się do członków komisji z prośbą o wsparcie działań podjętych przez szkołę i mieszkańców w celu utrzymania placówki. Oprócz działalności edukacyjnej, szkoła z powodzeniem realizuje wiele przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców Grabówka, także w ramach „Szkoły otwartej”. Zespół szkoły jest wartością samą w sobie, oferuje wsparcie uczniom i rodzicom w chwilach trudnych, organizuje, zachęca i inspiruje do udziału w zajęciach pozalekcyjnych.
Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz podkreślił, że dla władz Miasta najważniejsi są uczniowie. Szkoła przedstawiła trzy propozycje, które jednak wiążą się z koniecznością pozyskania uczniów.
Jeżeli szkoła pozyska choć minimalna ilość dzieci do klas, jednostka zostanie utrzymana, jeśli nie – Wiceprezydent nie ponosi odpowiedzialności za etaty nauczycieli. W przekazie oferty edukacyjnej Miasto pomoże poprzez „Ratusz”, telewizję, informatory. Prognozy są jednak pesymistyczne ze względu na zbyt małą ilość dzieci w rejonie. Przewodnicząca podziękowała pani Dyrektor za przybycie i w imieniu komisji życzyła powodzenia.
 
Ad 3. Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz omówił projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół oraz placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Miasta Gdyni oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Bez uwag projekt uzyskał akceptacje w głosowaniu: 6/0/0.
 
Projekty uchwał w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2017 – 2033, które omawiane były podczas dyskusji nad projektem budżetu, zostały przyjęte bez uwag w kolejnych głosowaniach z jednakowym wynikiem: 5/0/1.
 
Wiceprezydent Michał Guć przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/363/16 Rady Miasta Gdyni w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych" wraz z autopoprawką. Opinia pozytywna w glosowaniu: 5/1/0. Kolejnym prezentowanym projektem była zmiana uchwały nr XXVII/635/05 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Aktywności Seniora, zmienionej uchwałą nr X/269/07 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 sierpnia 2007 roku. Ten dokument także zaakceptowano bez uwag w głosowaniu: 7/0/0.
 
Ad 4. Posiedzenie zakończono wskazaniem kolejnego terminu spotkania we wtorek poprzedzający najbliższą sesję. Radny B. Krzyżankowski wnioskował o utrzymywanie stałej godziny rozpoczęcia obrad – o 17.00. Pani Przewodnicząca wyjaśniła, że w wyjątkowych sytuacjach, kiedy goście nie mogą przybyć o tej porze, komisje mogą rozpoczynać się wcześniej.
 
Przewodnicząca Komisji
Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 20.12.2016
Data udostępnienia informacji: 20.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:58 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 14:37 zatwierdzenie Michał Kowalski