Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 29 grudnia 2015 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
29 grudnia 2015 r.
 
Porządek obrad:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję RMG.
Sprawy wniesione, korespondencja.
Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła p. Beata Szadziul, Przewodnicząca Komisji, powitaniem zgromadzonych i stwierdzeniem kworum. Porządek – bez uwag. Protokoły z 25 listopada 2015 r. – bez uwag.
 
Ad 2. Pan Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Gminy Miasta Gdyni, która bez uwag została zaakceptowana w głosowaniu: 6/0/0.
Komisja zaopiniowała także pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu wydzierżawienia nieruchomości przeznaczonych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia – 6/0/0.
Skarbnik MG – p. prof. Krzysztof Szałucki zaprezentował projekty uchwał dot. finansów gminnych, które zaopiniowano pozytywnie w kolejnych głosowaniach:
- uchwalenie budżetu miasta na 2016 rok – 6/0/0,
- Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2016-2033 – 6/0/0,
- wybór Biura Audytu i Rachunkowości „PROMAR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Miasta Gdyni za 2015 rok – 5/0/0.
 
Goście z OPiTU: p. dyr. Katarzyna Wiśniewska oraz p. z-ca dyr. Anna Kleczewska przedstawiły „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020”.
Program określa na poziomie lokalnym działania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.  Dokument – na podstawie dostępnych danych statystycznych, dedykowanych badań naukowych, analizy mocnych i słabych stron gdyńskiego systemu wsparcia, jak również analizy problemów mieszkańców Miasta – precyzuje zadania o charakterze profilaktyki uzależnień adresowane do różnych grup odbiorców. Głównym celem programu jest ograniczenie spożycia substancji psychoaktywnych (w tym nowych środków psychoaktywnych), ograniczenie skali różnorodnych uzależnień behawioralnych oraz zminimalizowanie szkód zdrowotnych i społecznych z tych uzależnień wynikających. Wartością dodaną programu jest budowanie współpracy wielu podmiotów, które – oprócz niesienia pomocy potrzebującym – pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem lokalnego systemu rozwiązywania problemu uzależnienia od substancji psychoaktywnych i od wykonywania określonych czynności. UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE: to formy zaburzeń (nałogów) nie związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, a z niekontrolowanym wykonywaniem pewnych czynności (np. graniem w gry hazardowe). Formalnie, do grupy tych zaburzeń możemy zaliczyć jedynie zaburzenie uprawiania hazardu, natomiast nieformalnie – szereg zachowań, które stanowią przejaw patologii ze względu na intensywność ich podejmowania (i na konsekwencje, jakie ponosi jednostka), a nie sam fakt angażowania się w nie. Poza uprawianiem hazardu, do tzw. uzależnień behawioralnych należą również zachowania przystosowawcze, np. robienie zakupów czy uprawianie ćwiczeń fizycznych, jeśli wykonywane są kompulsywnie i niosą negatywne konsekwencje dla jednostki i jej otoczenia.  Kolejnym obszarem, który był rozpatrywany jako potencjalnie możliwy do włączenia (do kategorii uzależnień behawioralnych), ale ostatecznie nie został uznany, był obszar związany z zaburzeniem korzystania z internetu Natomiast, do obszaru wymagającego dalszych badań włączono zaburzenie związane z graniem w gry internetowe. Środki na realizacje programu pochodzą z`` budżetu Gminy, a nadzór nad jego realizacja spoczywa na OPiTU.
Opinia pozytywna: 6/0/0.
 
Ad 3. Przewodnicząca poinformowała o planowanym spotkaniu w Centrum Przedsiębiorczości. Złożyła także obecnym życzenia noworoczne.
 
Ad 4. Kolejne posiedzenie: 26 stycznia 2016 r. Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca Komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 30.12.2015
Data udostępnienia informacji: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:14 Zmiana tytułu Dorota Nelke
17.04.2018 11:04 zatwierdzenie Michał Kowalski