Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 25 listopada 2015 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
25 listopada 2015 r.
 
Porządek obrad:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołów z 2015 r.
Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję RMG.
Sprawy wniesione, korespondencja.
Zamknięcie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła p. Beata Szadziul, Przewodnicząca Komisji, powitaniem zgromadzonych i stwierdzeniem kworum. Porządek – bez uwag. Do wysłanych wcześniej poczta elektroniczna protokołów z posiedzeń nie wniesiono uwag.
 
Ad 2. Obszernych informacji na temat Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym w Gdyni na lata 2016-2020 udzieliły panie Mirosława Jezior, dyr. MOPS oraz Aleksandra Rusak, kierownik Zespołu ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych z MOPS. W dyskusji radny Bogdan Krzyżankowski podniósł problem braku oddziałów detoksykacji. Należy poszukać możliwości partycypacji w tworzeniu takich miejsc przez gminę. Radny Andrzej Bień stwierdził, że alkoholizm jest traktowany przez NFZ jako choroba, więc tam powinny znaleźć się środki i miejsce na taka pomoc. Zauważono również problem zbyt łatwego dostępu do alkoholu przez młodych ludzi. Operowanie koncesjami nie przynosi spodziewanych rezultatów. Radny B. Krzyżankowski uważa także, że wiedza na teamt problemów alkoholowych w POZ jest znikoma. Dotyczy to także FAS i FASD. Baza leczenia DDA jest zbyt mała, należałoby rozbudować OPiTU.
Pani dyrektor zwróciła uwagę na fakt, że nie wszyscy chcą się leczyć w jednostce. Prosiła jednak, aby dać szanse MOPS na realizacje programu.
Opinia pozytywna: 7/0/0.
 
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych omówił Wiceprezydent Michał Guć. Opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.
 
Następnie p. prof. Krzysztof Szałucki przedstawił zmiany uchwal dot. finansów Miasta, które bez uwag zostały zaakceptowane w kolejnych głosowaniach:
- zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na rok 2015 - 7/0/0,
- zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2015-2033 - 7/0/0.
 
Ad 3. przewodnicząca komisji poinformowała o mającym się odbyć spotkaniu w centrum Wspierania przedsiębiorczości, gdzie można zapoznać się m.in. z ofertami dla osób pragnących wrócić na rynek pracy.
 
Ad 4. Kolejne posiedzenie odbędzie się w dniu dzisiejszym i będzie poświęcone omówieniu projektu budżetu na rok 2016, a następne: 29 grudnia 2015 r. g. 17.00.
Przewodnicząca komisji
 
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 02.12.2015
Data udostępnienia informacji: 02.12.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:16 Zmiana tytułu Dorota Nelke
17.04.2018 11:03 zatwierdzenie Michał Kowalski