Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej w dniu 25 listopada 2015 r.

Protokół ze wspólnego posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG
z dnia 25 listopada 2015 r.
 
Na wspólnym posiedzeniu komisji omawiano projekt budżetu Miasta Gdyni na rok 2016.

Gośćmi komisji były panie Alicja Helbin, z-ca Skarbnika MG oraz Teresa Marzejon, naczelnik Wydziału Zdrowia UMG.
Pani Skarbnik omówiła podstawowe charakterystyki dokumentu: jego układ, wysokość budżetu w zakresie dochodów i zbilansowanych wydatków, przychody, źródła finansowania oraz udział poszczególnych działów w kwocie ogólnej. Przekazując informacje pani A. Helbin wzbogacała je komentarzami dot. planowanych zmian w ustawach, które mogą wpłynąć na kondycje finansów Miasta.

Wyjaśnienia dot. działu ochrona zdrowia przekazała pani naczelnik T. Marzejon, podkreślając możliwości działania gminy w tym zakresie wynikające z ustaw. Gmina w zakresie opieki zdrowotnej opiera się na następujących aktach:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (równy dostęp do usług medycznych),
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (sposób i zakres finansowania przez gminę podmiotów leczniczych),
- Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (pogotowie).
Wśród interesujących informacji warte podkreślenia są planowane zakupy nowych ambulansów, a także wyposażenia już eksploatowanych. Ponadto pani Naczelnik przybliżyła radnym sprawę tworzenia programów profilaktycznych według nowych zasad (mapa potrzeb, opinia Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji – czas oczekiwania ok. 2 miesiące).

Głośną aprobatę wzbudziła informacja o odebranej przez p. T. Marzejon w Krakowie na uroczystej gali Hart Forum nagrody „Samorząd od Serca”, przyznanej Gdyni za podejmowane z własnej inicjatywy programy zdrowotne z zakresu edukacji i profilaktyki chorób układu krążenia. Do udziału w konkursie zostały zaproszone wszystkie samorządy w Polsce. Organizator kampanii, Grupa Polpharma, postanowiła wyróżnić te, które z własnej inicjatywy podejmują się działań z zakresu promocji prewencji chorób kardiologicznych na podległych im terenach. Radni pogratulowali pani Naczelnik.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że niektóre wydatki na ochronę zdrowia realizują organizacje pozarządowe i tam należy szukać planowanych środków.

Radny Bogdan Krzyżankowski stwierdził, że zauważa od lat spadek wydatków budżetowych na cele zdrowotne. Na miejsce programu, z którego realizacji gmina rezygnuje, nie pojawia się nowy. Jego zdaniem wspieranie ochrony zdrowia jest konieczne, np. poprzez nie pobieranie od szpitali podatku od nieruchomości. Byłaby to płaszczyzna rozmów o współpracy nad rozszerzeniem działań np. profilaktycznych.

Pani A. Helbin wyjaśniła, że nie jest to możliwe – przepisy nie zezwalają na takie zwolnienia. Radny Andrzej Bień dopowiedział, że proponowane rozwiązanie nie gwarantuje przeznaczenia przez szpital środków na cel wskazany przez gminę.

Pani Skarbnik zaznaczyła, że przy spadku dochodów miasta obniżeniu ulegają relatywnie wydatki, nie można więc programować zadań bez pokrycia w środkach budżetowych.

Na prośbę radnego Ireneusza Bekisza pani A. Helbin udzieliła wyjaśnień w sprawie kwot związanych z funkcjonowaniem Administracji Budynków Komunalnych. Wzrost wydatków w stosunku do mijającego roku wynika z finansowania przez okres 9. miesięcy (do marca ABK były zakładami budżetowymi). Znacząca kwotę zaplanowano na niezbędną ochronę obiektów czasowo wolnych. Tu radny Andrzej Bień przypomniał o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż, które przez dłuższy czas nie znalazły nabywców.

Zdaniem radnego i. Bekisza kwota na remonty w zasobach mieszkaniowych Miasta jest niedoszacowana. Pani Skarbnik zapewniła, że Wydział Budynków realizuje potrzebne remonty ze środków zabezpieczonych także w innych pozycjach budżetu. Radny przypomniał o długu zarządzającego halą targową, który według wiedzy radnego nie został wyegzekwowany. Chciałby uzyskać informacje w sprawie prowadzonego sporu i wyniku egzekucji należności. Wspomniał także o sporze z firmą realizującą inwestycję związaną ze szkołą w Chwarznie, który zakończył się przegrana gminy i zapłata odszkodowania. Radny pozytywnie wypowiadał się o pracy Ogrodnika Miejskiego, dzięki której zieleń miejska prezentuje się pięknie. Powołując się na odpowiedzi na złożone interpelacje, zażądał wyjaśnień w sprawie realizacji remontu ulic Miętowej i Rdestowej.

Radny Krzyżankowski stwierdził, że należałoby dofinansować Akwarium Gdyńskie, będące znacząca atrakcja miejską. Radna Beata Szadziul zauważyła, że nie jest to jednostka gminna, nie ma wiec możliwości finansowania jej działalności. Akwarium generuje zysk, którym dysponuje Morski Instytut Rybacki.

Radny I. Bekisz zadał pytanie jakie ulice maja być wyremontowane za środki wskazane w zadaniu „bieżące utrzymanie i remonty dróg”. Pani Alicja Helbin wyjaśniła, że na etapie projektowania budżetu nie wskazuje się konkretnych miejsc, ponieważ potrzeby w tym zakresie wynikają z bieżącej eksploatacji, nagłych uszkodzeń, które mogą zmienić harmonogram remontów. Rozmawiano dalej o systemie monitoringu miejskiego oraz TRISTAR.
Radny Paweł Stolarczyk zgłosił wniosek o zwiększenie środków na udział Miasta w  projekcie edukacyjnym „Miasto Gdynia w okresie II wojny światowej”.

Głosowanie: Komisja Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej: 4/0/2,
Komisja Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia: 3/1/2.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca Komisji                                           Przewodniczący Komisji
Polityki Rodzinnej,                                                     Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej
Pomocy Społecznej i Zdrowia
 
Beata Szadziul                                                           Andrzej Kieszek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 25.11.2015
Data udostępnienia informacji: 25.11.2015
Ostatnia aktualizacja: 29.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.10.2019 13:40 Korekta Dorota Nelke
29.10.2019 12:37 Zmiana tytułu Dorota Nelke
16.07.2018 15:12 Dodanie informacji Katarzyna Manikowska
17.04.2018 10:55 zatwierdzenie Michał Kowalski