Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 26 stycznia 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
w dniu 26 stycznia 2016 r.
 
Rozpoczęcie posiedzenia.
Zaopiniowanie projektów uchwał.
 
Ad 1. Posiedzeniu przewodniczyła p. Beata Szadziul. Do porządku posiedzenia nie zgłoszono uwag.
 
Ad 2. Wiceprezydent Michał Guć omówił projekt uchwały w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą „Laboratorium Innowacji Społecznych”.
Instytucja Zarządzająca RPO WP, opierając się o wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 roku, w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaga wyodrębnienia w systemie zarządzania rozwojem gminy, jednostki organizacyjnej, odpowiadającej za koordynację procesu rewitalizacji. Jednostka o nazwie „Laboratorium Innowacji Społecznych” (LIS), zostanie utworzona na bazie jednego z działów Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie nadal będą kontynuowane działania o zasięgu ogólnomiejskim dotyczące innowacji społecznych, włączania mieszkańców w dialog na temat rozwoju miasta (np. budżet obywatelski, dialog o przestrzeni czy panel obywatelski), innowacyjnych form pracy z młodzieżą (Wymiennikownia). Jednostka będzie zatrudniać ok. 12 osób. Opinia pozytywna: 7/0/0.
 
Następnie członkowie komisji na wniosek przewodniczącej zaopiniowali projekty uchwał w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gdyni Panu Ernestowi Bryllowi - opinia pozytywna: 8/0/0 oraz w sprawie nadania ks. prałatowi Edmundowi Wierzbowskiemu, panu Andrzejowi Boczkowi oraz pani Małgorzacie Sokołowskiej Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „ZA WYBITNE ZASŁUGI DLA GDYNI” – opinia pozytywna z jednakowym wynikiem głosowania: 8/0/0.
 
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca Komisji
Beata Szadziul.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 29.01.2016
Data udostępnienia informacji: 29.01.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:11 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 12:52 zatwierdzenie Michał Kowalski