Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 22 września 2015 r.  

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia RMG
z 22 września 2015 r.
 
Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji szczepień i badań profilaktycznych.
3. Omówienie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta dla pracowników służby zdrowia.
4. Sprawozdania z prac komisji.
 
Ad 1. Przewodnicząca komisji pani Beata Szadziul powitała zebranych oraz stwierdziła prawomocność zebrania.
Ad 2. Gościem komisji była pani Teresa Marzejon, Naczelnik Wydziału Zdrowia UMG, która przedstawiła raport z realizacji program6w profilaktyki zdrowotnej w 2014 r. Pani Naczelnik podziękowała za zaproszenie na posiedzenie i zainteresowanie się komisji tematem profilaktyki zdrowia. Raport z realizacji programów profilaktycznych jest corocznie przygotowywany. Opracowywana jest na tej podstawie informacja do Wojewody, który z kolei przygotowuje sprawozdanie wojewódzkie.
Działania realizowane poprzez programy polityki zdrowotnej dotyczą czterech obszarów tematycznych:
- promocji zdrowia- koncentracja na zdrowiu nie na chorobie,
- profilaktyki I fazy (pierwotnej ) - uprzedzenie bądź zmniejszenie ryzyka rozwoju choroby,
- profilaktyki II fazy (wtórnej) - koncentracja na grupach podwyższonego i wysokiego ryzyka zachorowania, wczesne wykrycie i leczenie choroby,
- profilaktyki III fazy (trzeciorzędowej) zapobieganie niekorzystnym skutkom chorób, a w ich przebiegu niepełnosprawności i inwalidztwu.
W roku 2014 zaplanowana została kwota 2I98 046,00 zł, a wykorzystano 1979 064,00 zł. (90% zaplanowanej kwoty).
Podmioty lecznicze wyłonione w drodze konkursu realizowały zadania na kwotę 1 605 090,00 zł., wykorzystując 1 428 992, 00 zł. (89% kwoty zaplanowanej): onkologiczne badania
przesiewowe (realizacja 85,7% kwoty zaplanowanej), w tym
- badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka dolnego odcinka przewodu pokarmowego dla osób powyżej 45 r. ż. realizowane w dwóch etapach:
I etap - badanie laboratoryjne kału na krew utajoną
II etap (kolonoskopia) - objął pacjentów skierowanych do Poradni Endoskopowych, u
których w pierwszym etapie programu dwukrotnie stwierdzono dodatnie wyniki badania laboratoryjnego,
- badania profilaktyczne mające na celu wczesne wykrywanie raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 50 - 70 lat
- badania profilaktyczne w zakresie wykrywania raka piersi u kobiet w wieku 40 - 49 lat.
Realizowane były także badania przesiewowe diagnozujące czynniki ryzyka innych chorób stanowiących szczególne zagrożenia zdrowotne przy wykonaniu 98% kwoty zaplanowanej. Ponadto wykonano badania profilaktyczne w zakresie wykrywania osób z ryzykiem złamań osteoporotycznych w wieku 50 - 59 lat, gdzie wykorzystano 92,7% planowanych środków, badania profilaktyczne w zakresie wczesnego wykrywania jaskry u osób w wieku 45 - 55lat (wykorzystano 93,4%), badania profilaktyczne w zakresie wykrywania chorób układu oddechowego, schorzeń chirurgiczno - dermatologicznych dla osób bezdomnych przebywających na terenie Gdyni - wykorzystano 100% zaplanowanych środków, profilaktyka progresji zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i kończyn u osób powyżej 65 r. ż. ,,Stale sprawni" - gimnastyka kompensacyjna - wykorzystano 100% zaplanowanych środków, badania profilaktyczne mające na celu wyłonienie osób, których zachowanie budzi podejrzenie schorzenia psychicznego - wykorzystano 99,9%.
Badania przesiewowe dzieci i młodzieży (wyk. 83,7% planu) obejmowały profilaktykę progresji wad postawy wykrytych w czasie badań bilansowych u dzieci dziesięcioletnich - gimnastyka korekcyjna, działania profilaktyczne skierowane do dzieci z zaburzeniami psycho - ruchowymi tj. uczniów szkół specjalnych i uczniów wymagających stosowania w szkołach specjalnej organizacji nauki i metod pracy - ,,Rośnij zdrowo".
Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, II dziewczynek urodzonych w trzech kolejnych latach 2000, 2001, 2002 zrealizowano w 66,3%. Zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym i społecznym dzieci i młodzieży - ,,Sport, Zdrowie, Rodzina"- wykorzystano 100% zaplanowanych środków.
Programy polityki zdrowotnej realizowane przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartego konkursu wykonano w 92,8%, w tym:
- profilaktyka onkologiczna, pielęgnacja, terapia i rehabilitacja osób ze stwierdzoną chorobą nowotworową - wykonanie 99,6% (,,Opieka hospicyjna dla terminalnie i nieuleczalnie chorych", w warunkach hospicjum domowego i stacjonarnego, ,,Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej", której działanie integralnie związane jest z Hospicjum Domowym i Hospicjum Stacjonarnym, ,,Prowadzenie Ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej", ,,Odważni wygrywają - profilaktyka raka jądra").
Realizowano także program wsparcia osób ze stwierdzonymi chorobami przewlekłymi i zaburzeniami emocjonalno - psychologicznymi - 1% wykonania (,,Warto być – program wsparcia dla osób z chorobą otępienną oraz ich rodzin opiekunów", ,,Grupy wsparcia i rehabilitacja osób z chorobą Alzheimera", ,,Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM", ,,Program pomocy rodzinom dzieci z ADHD", ,,Przeciwdziałanie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu", ,,Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców małych dzieci".
Profilaktyka kardiologiczna dla populacji ze stwierdzoną niewydolnością sercowo naczyniową - realizacja na poziomie 58,3% kwoty zaplanowanej (,,Gdyńska Szkoła Niewydolności Serca").
W większości programy zostały zrealizowane na dobrym poziomie. Najniższe wykonanie odnotowano w zakresie szczepień ochronnych przeciw wirusowi HPV, do czego przyczyniły się m. in. obawy rodziców, choroby dzieci oraz nie zgłaszanie się rodziców z dziećmi po kolejną dawkę szczepienną.
Przewodniczący rady p. Zygmunt Zmuda Trzebiatowski w świetle pojawiających się publikacji przestrzegających przed szczepieniem z powodu możliwych powikłań, zapytał o prowadzenie badań nad szczepionką przeciw HPV i ew. wnioski z obserwacji.
Pani Naczelnik wyjaśniła, że szczepionka zbyt krótko funkcjonuje na rynku, aby móc mówić
o skutkach ubocznych. Pewnym wskaźnikiem zasadności tego szczepienia jest reakcja Ministerstwa Zdrowia, które rozważa wprowadzenie szczepionki do katalogu szczepień obowiązkowych. Szczepionka ma być dwuwalentna, tańsza i podawana w dwóch dawkach.
W Polsce większość gmin stosuje tę profilaktykę. Przed szczepieniem każde dziecko jest badane przez lekarza.
Radny Bogdan Krzyżankowski zapewnił, ze każdy uboczny skutek podanego leku czy stosowanej szczepionki jest odnotowywany w odpowiednim rejestrze. Często jednak w subiektywnym określaniu skutków nakładają się różne przyczyny (zbieraniem raportów oraz informacji o niepożądanych działaniach produktu leczniczego oraz nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych zajmuje się Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych w Urzędzie Rejestracji produkt6ów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - przyp. protokolanta).
Pani Naczelnik poinformowała, ze do gminy nie dotarły żadne skargi na stosowane szczepionki. W roku przyszłym kończą się obecne kontrakty, a program profilaktyczny zostanie gruntownie przeanalizowany. Sanepid dostarcza informacje o odmowie rodziców dot. szczepienia dzieci, skąd dane o stosunkowo dużej ilości takich przypadków. W dalszej wypowiedzi pani T. Marzejon zapewniła, że pełny raport pojawi się na stronie Gdyni. Część programów wygasa. Pani naczelnik krótko przedstawiła zalety programu, który zainicjował powstanie w Gdyni Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej (dodatkowo zajęcia edukacyjne na temat m. in. zdrowej diety, dopingu, dopalaczy, itp.). Wysłuchano także informacji na temat programu ,,Prozdro" realizowanego przez Medicover oraz potrzeb w zakresie geriatrii (słabe kontrakty, w Gdyni tylko czterech specjalistów). Po zmianach wprowadzanych nową ustawą o zdrowiu publicznym (po uchwaleniu której w życie wejdzie narodowy program zdrowia - przyp. prot.), droga przyjmowania programów profilaktycznych
znacznie się wydłuży. Decydującą rolę opiniotwórczą odgrywać będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (Dział Programów Zdrowotnych). Programy muszą także wpisywać się w wojewódzką strategię ochrony zdrowia. Gdyńskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia ,,Serca Sercom" realizuje program przeciw udarom.
Radny B. Krzyżankowski zabrał głos w sprawie programu dot. nowotworu dolnego odcinka pokarmowego, wskazując, że zmieniły się realia, wiele badań można wykonać bez problemu, stąd propozycja, aby przejść do skriningu osób z grup wysokiego ryzyka. Osoby te należałoby powiadomić o badaniu listownym zaproszeniem z wkładką edukacyjną. Pani Naczelnik nie negując propozycji modyfikacji programu podkreśliła jego wysokie wykonanie związane ze znacznym zainteresowaniem i możliwością zwiększenia ilości badań.
Radny B. Krzyżankowski zaproponował, aby opracować programy profilaktyczne ,,na zapas"
i sięgać po nie z chwilą ujawnienia wolnych środków budżetowych. Przewodniczący Rady zauważył, że na wszystkie programy, których wdrożenie było umotywowane potrzebami, miasto znalazło środki. Radny podpowiadał jakie jego zdaniem powinny zostać wprowadzone
modyfikacje w realizowanych programach oraz co nowego można wprowadzić (np. badania genetyczne na BRCA). Postuluje także stworzenie bazy e-mail wszystkich lekarzy, aby informować ich o programach. Lekarze mogliby informować o możliwościach pacjentów.
Pani Naczelnik wyjaśniła, że każdy prezes przychodni otrzymuje na ten temat pełną informację. W ich zakresie jest jej propagowanie. W przychodniach w pobliżu gabinetów specjalistycznych lub rejestracji można znaleźć plakaty propagujące dany program.
Przewodnicząca Komisji podziękowała pani Teresie Marzejon za udział w posiedzeniu.
Ad 3. Przewodnicząca podziękowała członkom komisji za sprawne wyrażenie opinii nt. kandydatów do nagrody Prezydenta MG dla pracowników służby zdrowia. Członkowie komisji podkreślili wagę kandydatur zgłoszonych przez ,,czynnik społeczny" (pacjentów, komisję).
Ad 4. Pani Beata Szadziul przypomniała, że zgodnie z porządkiem obrad na najbliższą sesję komisja składa przed radą sprawozdanie z działalności. Poinformowała także o zaproszeniu na najbliższe posiedzenie Wiceprezydenta Bartosza Bartoszewicza.
Na tym posiedzenie zakończono.
 
Protokołowała
Z. Gawlik

Przewodnicząca Komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 29.09.2015
Data udostępnienia informacji: 29.09.2015
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:13 Zmiana tytułu Dorota Nelke
19.04.2018 09:20 zatwierdzenie Michał Kowalski