Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 29 marca 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
w dniu 29 marca 2016 r.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał.
3. Informacje. Zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Posiedzenie rozpoczęła przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul. Powitała zebranych streszczając tematykę spotkania.
 
Ad 2. Prof. Krzysztof Szałucki, Skarbnik Miasta Gdyni zaprezentował projekty uchwał w sprawach dot. finansów Gminy. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2016 rok została zaopiniowana pozytywnie w głosowaniu 6/0/2. Zaakceptowano także zmianę uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej dla MG w głosowaniu z wynikiem: 6/0/1.
 
Wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o. o. wystąpiły do władz Miasta Gdyni o wsparcie finansowe w kwocie 200 000,00zł. z przeznaczeniem na zakup aparatu USG dla potrzeb Oddziału Położniczo - Ginekologicznego. Duży postęp techniczny w zakresie aparatury medycznej powoduje, iż posiadane na oddziale ginekologiczno - położniczym w Gdyni USG powinno być nowoczesne i zapewnić wysoki standard świadczeń medycznych na rzecz mieszkańców Gdyni. Władze Miasta Gdyni w ramach działań zmierzających do zapewnienia komfortowych warunków w trakcie pobytu w szpitalu matce i dziecku proponuje przekazać dotację we wnioskowanej wysokości. Opinia pozytywna: 8/0/0.
 
Wiceprezydent Michał Guć przedstawił raport z realizacji w 2015 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Radny Bogdan Krzyżanowski zaproponował ujęcie w raporcie wskaźników kwotowych, przeznaczonych na wykonanie poszczególnych zadań. Opinia pozytywna – 8/0/0.
Następnie pan Wiceprezydent wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Gdyni.
W celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji przeprowadzono szczegółowe badania i analizy, Pierwotnie, na podstawie zebranych danych zdecydowano się wyznaczyć obszar zdegradowany i rewitalizacji, podzielony na cztery podobszary.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz dodatkowych analiz do projektu uchwały  przyjęto obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji miasta Gdyni podzielony na sześć podobszarów:
1) część dzielnicy Babie Doły, rejon ulicy Rybaków,
2) część dzielnicy Oksywie, rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza,
3) część dzielnicy Chylonia, rejon ulic Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego,
4) część dzielnicy Chylonia, rejon tzw. Meksyku,
5) część dzielnicy Leszczynki, rejon tzw. Pekinu,
6) zachodnia cześć dzielnicy Witomino – Radiostacja.
Z uwagi na fakt, że proponowany pierwotnie obszar zdegradowany obejmuje tereny najsilniej
zdegradowane jeżeli chodzi o współwystępowanie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzennofunkcjonalnych i technicznych, a zatem najbardziej wymagające kompleksowej interwencji, całość obszaru zdegradowanego wyznaczono jako obszar rewitalizacji.
Obszar rewitalizacji stanowi łącznie 2,15% powierzchni miasta Gdyni i jest zamieszkały przez nie więcej niż 15% ludności miasta Gdyni.
Opinia pozytywna w głosowaniu: 8/0/0.
Projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych także uzyskał opinie pozytywna w głosowaniu: 8/0/0.

Ad 3. Posiedzenie zakończono – na kolejne spotkania planowana jest wizytacja gdyńskich żłobków (wyjazd 15.30)  oraz OPiTU (w związku z realizacją nowego programu).
 
Przewodnicząca komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 24.04.2018
Data udostępnienia informacji: 29.03.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 08:47 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 12:55 zatwierdzenie Michał Kowalski