Protokół z posiedzenia Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia w dniu 22 listopada 2016 r.

Protokół z posiedzenia
Komisji Polityki Rodzinnej, Pomocy Społecznej i Zdrowia
22 listopada 2016 r.
 
Porządek posiedzenia:
Otwarcie i przyjęcie porządku obrad.
Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję RMG.
Ustalenie terminu posiedzenia komisji opiniującej projekt budżetu na rok 2017 (24 listopada godz. 16.30).
Sprawy wniesione, korespondencja, zakończenie posiedzenia.
 
Ad 1. Przewodnicząca komisji p. Beata Szadziul powitała zebranych i stwierdziła kworum. Do porządku obrad wprowadzono prezentacje projektów uchwał z aneksu do porządku sesji.
 
Ad 2. Projekt uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej został przedstawiony i poddany pod głosowanie na wniosek p. przewodniczącej, uzyskując opinie pozytywną: 4/0/1.
Następnie przegłosowano poparcie dla zmian uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2016 rok: 4/0/1 oraz WPF: 5/0/0.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 zaprezentował p. Wiceprezydent Michał Guć. 
Niniejszy dokument jest wynikiem konsultacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy samorządem a gdyńskimi organizacjami pozarządowymi. Program wskazuje zasady i formy współpracy, a także cele i zadania w ramach współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz określa wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację programu. Efektem realizacji wspólnie podejmowanych projektów i inicjatyw jest wzrost aktywności obywateli w kształtowaniu społeczności lokalnej oraz zwiększanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie i tradycję. Opinia pozytywna: 4/0/1.

Kolejnym projektem przedstawionym przez p. Wiceprezydenta dot. likwidacji Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 3 z siedzibą w Gdyni. Opinia pozytywna: 5/0/0.

Zaopiniowano pozytywnie także zmiany uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z jednogłośnym wynikiem: 5/0/0.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym  dotyczy rozpoczęcia realizacji Projektu „Pracownia - Gdyński System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej” (termin realizacji: grudzień 2016 – wrzesień 2022). Projekt jest realizowany w partnerstwie z wyłonionymi w drodze konkursu organizacjami pozarządowymi, działającymi w sferze pożytku publicznego. Podmioty te, nie posiadają wolnych środków obrotowych, co sprawia, że mają problemy z przystąpieniem do realizacji projektów finansowanych w formie refundacji. Dlatego też w celu sprawnego i terminowego rozpoczęcia działań projektowych, koniecznym jest udzielenie pożyczki zapewniającej pokrycie kosztów związanych z pierwszą fazą działań objętych projektem. Zwrot pożyczki nastąpi nie później niż koniec kwietnia 2017, w momencie otrzymania refundacji za poniesione wydatki na realizacje w/w projektu ze strony Instytucji Zarządzającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Opinia pozytywna: 7/0/0.
 
Dyrektor MOPS p. Mirosława Jezior prezentowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gdyni na 2017 r. przepisy ustawy ograniczyły czas programowania z okresu 5-letniego na 1 rok sprawozdawczy. Program oparty jest na diagnozie programu 5-letniego. Po dyskusji na temat jakości i szczegółowości programu, jednogłośnie zaopiniowano projekt pozytywnie w głosowaniu: 7/0/0.

Pani Dyrektor omówiła także zmiany uchwały Nr XLIV/1051/06 Rady Miasta Gdyni w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gdyni – opinia pozytywna w głosowaniu: 7/0/0.
 
Ad 3. Przyjęto bez uwag propozycję terminu posiedzenia w sprawie projektu budżetu na rok 2017. Przewodnicząca przekazała prośbę Wiceprezydentów i naczelników o przesłanie szczegółowych pytań i wątpliwości drogą e-mail, jeśli wymagają przedstawienia ściślejszych informacji.
 
 Ad 4. Radny Bogdan Krzyżankowski poinformował, że na najbliższej sesji zostanie złożona rezolucja w sprawie „In vitro”. Pani przewodnicząca zaproponowała wizytę na oddziale położniczym w lutym 2017 r. Na tym posiedzenie zakończono.
 
Przewodnicząca Komisji
Beata Szadziul

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 22.11.2016
Data udostępnienia informacji: 22.11.2016
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.10.2019 09:00 Zmiana tytułu Dorota Nelke
24.04.2018 13:29 zatwierdzenie Michał Kowalski